Aktualności / wydarzenia

(26.08.2002)
Stosownie do art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku " Prawo ochrony środowiska " (Dz. U. Nr 62 , poz. 627) i n f o r m u j e s i ę wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie , będących w posiadaniu Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Jarosławia umieszczony został wniosek w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla przedsięwzięcia pod nazwą : "budowa linii 110 kV napowietrznej jednotorowej ze stacji 110/15 kV Jarosław - Północ od istniejącego słupa Nr 10 do granicy z gminą Pawłosiów".
(08.08.2002)
ZAPRASZAMY do wzięcia udziału we Mszy Św. o beatyfikację Sługi Bożej ANNY JENNKE koncelebrowanej pod przewodnictwem J.E. Ks. Arcybiskupa EDWARDA NOWAKA Sekretarza Kongregacji Spraw Świętych w Watykanie Najdostojniejszy Gość wygłośi również Słowo Boże
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65