Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2013 » Luty
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Wspólne działania OHP i MOPS-u dla młodzieży w Jarosławiu

Celem przeciwdziałaniu bezrobociu, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu zawarli porozumienie o współpracy. Podstawą podjęcia wspólnych działań był fakt, iż obie instytucje realizują projekty, których adresatem jest młodzież, do 25 roku życia wymagająca wsparcia na rynku pracy.
W trakcie spotkania - od lewej pracownicy OHP w Jarosławiu Maciej Buczek i Katarzyna Stec, Dyrektor MOPS w Jarosławiu Stanisław Słota oraz pracownik socjalny Małgorzata Bury. | Fot.  Małgorzata Dobosz
W trakcie spotkania - od lewej pracownicy OHP w Jarosławiu Maciej Buczek i Katarzyna Stec, Dyrektor MOPS w Jarosławiu Stanisław Słota oraz pracownik socjalny Małgorzata Bury.
Fot. Małgorzata Dobosz

22 lutego 2013 r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie pracowników OHP w Jarosławiu z Dyrektorem MOPS Stanisławem Słotą oraz pracownikiem odpowiedzialnym za projekt Małgorzatą Bury. Jego celem było szczegółowe omówienie współpracy między placówkami i zaplanowanie wspólnych przedsięwzięć na rzecz młodzieży nieaktywnej zawodowo, bezdomnej lub zagrożonej bezdomnością. Podjęte razem działania przyczynią się do zwiększenia atrakcyjności na rynku pracy młodzieży objętej wsparciem co wpłynie na zminimalizowanie problemu marginalizacji i wykluczenia społecznego.

Jednostki OHP w Jarosławiu - Punkt Pośrednictwa Pracy i Ośrodek Szkolenia Zawodowego - realizują projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy", który umożliwia młodzieży w wieku 15 - 25 lat dostęp do kompleksowego systemu informacji zawodowej, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkoleń. Działający przy OHP Punkt Pośrednictwa Pracy w Jarosławiu świadczy usługi związane z pośrednictwem pracy. Główne zadania działającego przy OHP Punktu Pośrednictwa Pracy w Jarosławiu to zbieranie ofert pracy od pracodawców, ewidencjonowanie osób poszukujących zajęcia i oferowanie zatrudnienia.  Działania PPP skierowane są do młodzieży, - ze szczególnym uwzględnieniem jej bezrobotnej części - absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i szkół zasadniczych oraz uczestników Ochotniczych Hufców Pracy. Poszukujący mają szansę na znalezienie posady odpowiadającej ich przygotowaniu, oczekiwaniom oraz możliwościom. Celem funkcjonowania punktu jest również zapewnienie pracodawcom odpowiednio przygotowanej kadry rekrutującej się spośród uczniów, studentów i absolwentów różnego typu szkół i uczelni, osób poszukujących pracy oraz bezrobotnych. Podstawą działalności Ośrodka Szkolenia Zawodowego jest stworzenie młodzieży możliwości zdobycia lub uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, nabycie i pogłębianie ich wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy, a także doskonalenie zawodowe osób bezrobotnych.

Do 31 sierpnia 2013 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu wspólnie z Fundacją Pomocy Młodzieży, im. Jana Pawła II „Wzrastanie" w Lipniku prowadzi Projekt Pilotażowego wdrażania standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności. Realizowany na terenie MOPS-u w Jarosławiu oraz Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Jarosławiu program adresowany jest do bezdomnych oraz osób zagrożonych bezdomnością. Wśród grupy tej znajdują się również młodzi ludzie do 25 roku życia, którzy mają trudną sytuację życiową lub pochodzą ze środowisk niedostosowanych społecznie. Wielu z nich nie posiada kwalifikacji i doświadczenia zawodowego lub posiada je jedynie w bardzo ograniczonym stopniu. By zwiększyć dostępność oferowanego w ramach programu wsparcia, przy placówce  MOPS w Jarosławiu utworzono Punkt Informacyjno - Konsultacyjny. Można tu uzyskać pomoc doradcy zawodowego, psychologa, pracownika socjalnego oraz radcy prawnego.
Wspólne działania MOPS i OHP wpłyną na rzeczywiste obniżenie poziomu marginalizacji i odtrącenia społecznego wśród młodych ludzi. Podczas realizacji początkowych założeń projektu nie bez znaczenie pozostaje fakt, iż podopieczni chętnie deklarują chęć uzupełniania swoich kwalifikacji oraz podjęcia zatrudnienia. Znacząco zwiększa to szansę powodzenia programu.

Oba projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Katarzyna Stec

Maciej Buczek

Biuro Informacji i Komunikacji Społecznej
(26.02.2013 | aktualizacja 26.02.2013 09:11)
Archiwum
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31