Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2006 » Czerwiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

OGŁOSZENIE

Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 4 ogłasza zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu elewacji pólnocno-zachodniej i południowo-wschodniej Centrum Handlowego "Hala" przy ul. Grodzkiej 1 w Jarosławiu. [KOD CPV-45213112-1-45212350-4]
Przedmiotem zamówienia jest: " remont elewacji pólnocno-zachodniej i południowo wschodniej Centrum Handlowego Hala w Jarosławiu " wg zakresu określonego szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wartość zamówienia do 60.000 euro. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, ani wariantowych. Termin realizacji zamówienia -31.10. 2006 r. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki w SIWZ. Kryteria oceny ofert - 80% cena, 20% okres gwaracji wykonanego zadania. Wykonawca pod rygorem wykluczenia zobowiązany jest wnieść wadium. Oferty w zaklejonych kopertach z napisem "Przetarg na wykonanie remontu elewacji C.H.Hala" nazwą i adresem wykonawcy, należy składać w siedzibie zamawiającego, "Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 4 do dnia 06.07.2006 r. do godz. 9:00. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie zamawiającego w dniu 06.07.2006 r. o godz. 10:00 w " biurowcu "Społem" PSS Jarosław ul. Jana Pawła II 4 pok. Nr 601 .VI piętro. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z wykonawcami Pana Waldemara Drozena tel. 016/621-58-17 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Dziale Administracyjno- Technicznym Spółdzielni pok. Nr 505 w godz. 8:00 - 14:00 za odpłatnością 100 zł.
Wydział Kultury, Turystyki i Promocji Miasta
(19.06.2006 | aktualizacja 29.11.2007 17:08)
Archiwum
Sierpień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31