Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2016 » Kwiecień
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

XXIV sesja Rady Miasta Jarosławia z 28 kwietnia

W czwartek 28 kwietnia, spośród 20 projektów przegłosowano 18 uchwał. Podjęto m.in. decyzję o obniżeniu o 1zł stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy z wysokości 12,00 zł miesięcznie od osoby na 11,00 zł, jeżeli odpady są w sposób selektywny zbierane i odbierane. Równocześnie o 1zł wzrośnie opłata za odpady niesegregowane z 15,00 zł za osobę, na 16,00 zł za osobę. Zostały wprowadzone zniżki w wysokości 50% opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na każdego członka rodziny wielodzietnej. Radni wyrazili również zgodę na przeniesienie środków przeznaczonych na modernizację schodów terenowych z os. Tysiąclecia do ul. Słonecznej na modernizację chodnika i drogi dojazdowej do SP nr 10 na os. Tysiąclecia. Propozycję taką złożyli mieszkańcy podczas spotkania z burmistrzem.
Dyrektor RMI Rafał Młynarski przedstawił raport o stanie dróg miejskich w postaci prezentacji multimedialnej
Dyrektor RMI Rafał Młynarski przedstawił raport o stanie dróg miejskich w postaci prezentacji multimedialnej

Po ustaleniu porządku obrad, przyjęto protokół z XXIII sesji Rady Miasta z dnia 14 marca 2016 roku, a także sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego za rok 2015 roku oraz ocenę zasobów pomocy społecznej.

Następnie dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Infrastruktury Technicznej Rafał Młynarski omówił stan dróg w mieście.

Podczas sesji podjęto 18 uchwał, m.in. ws. zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2016 r., ws. wyłączenia Miejskiego Ośrodka Prac Pozaszkolnych z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich oraz likwidacji placówki, ws. rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich i likwidacji III Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu. Podczas sesji zarówno radni, jak i burmistrz podkreślali, że wygaszenie III Liceum Ogólnokształcącego w Jarosławiu ma związek z brakiem zainteresowania uczniów tą szkołą ponadgimnazjalną, natomiast działające w tym samym budynku gimnazjum prowadzi nabory bez zmian. Burmistrz zachęcał mieszkańców do korzystania z oferty gimnazjum działającego w strukturze Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Książąt Czartoryskich.

Przyjęto również uchwały ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, ws. zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, ws.uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jarosławia, ws. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,ws. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ws. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,ws. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności oraz zwolnienia z tej opłaty, ws. przygotowania przez Burmistrza Miasta Jarosławia projektu uchwały Rady Miasta Jarosławia w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane.

Pod koniec sesji radni przedstawili swoje interpelacje i zapytania, a następnie wolne wnioski. Zaprosili mieszkańców na dyżury, które pełnią w poniedziałki od godz. 16.00 na parterze w ratuszu. Do tej pory z tej formy kontaktu skorzystało 19 osób.

 

Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(29.04.2016 | aktualizacja 29.04.2016 17:11)
Archiwum
Styczeń 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31