Aktualności / wydarzenia

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego obradowała 7 listopada

7 listopada w Sali Narad ratusza obradowała po wakacyjnej przerwie Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego. Tematem spotkania było m.in. wniesienie ewentualnych uwag do treści Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, a także zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Jarosławia w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Członkowie MRDPP zostali poinformowani o utworzeniu Jarosławskiej Rady Seniorów, zapoznali się z właściwą uchwałą Rady Miasta Jarosławia z dnia 18 września 2017 oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 16 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na członków Jarosławskiej Rady Seniorów, ustalenia Kalendarza Wyborczego, powołania Komisji Wyborczej, ustalenia Regulaminu jej pracy oraz ustalenia wzorów druków i formularzy niezbędnych do przeprowadzenia wyborów.

Do wiadomości MRDPP wpłynął też wniosek Zarządu Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w sprawie rozszerzenia katalogu zwolnień od podatku od nieruchomości,  skierowany do Rady Miasta Jarosławia, w celu ustalenia zwolnienia lub preferencyjnych stawek podatku od nieruchomości służących działalności gospodarczej na ściśle określonych warunkach, wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Podczas obrad poruszono też kwestie wiele problemów, m.in lokalowych, czy podatkowych, z jakimi mierzą się na co dzień organizacje pożytku publicznego, zwłaszcza te działające na rzecz osób niepełnosprawnych. 

Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(08.11.2017 | aktualizacja 09.11.2017 09:28)
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65