Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2018 » Styczeń
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

25 stycznia - sesja z uchwałą budżetową miasta Jarosławia na 2018

25 stycznia 2018 r. (czwartek), o godz. 9.00 w sali narad jarosławskiego ratusza (II piętro, p. 26), rozpoczną się obrady LXI sesji Rady Miasta Jarosławia.
Fot. Barbara Brzezińska
Proponowany porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III Przyjęcie protokołu z LX sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 grudnia 2017 r.
IV Podjęcie uchwał:

1) budżetowej miasta Jarosławia na 2018 rok:
a) przedstawienie opinii o projekcie budżetu przez przewodniczących stałych komisji Rady Miasta Jarosławia,
b) przedstawienie opinii rad dzielnic o projekcie budżetu,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej projektu,
d) dyskusja nad projektem budżetu oraz ewentualne przegłosowanie wniesionych poprawek,
e) głosowanie uchwały budżetowej.
2) w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi jarosławskiemu na modernizację i przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi jarosławskiemu na modernizację i przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,
4) w sprawie aplikowania Gminy Miejskiej Jarosłąw o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II. Czysta energia, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych i Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji w celu realizacji projektu parasolowego pn. "Ekologiczne Miasto Jarosław",
5) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
7) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
8) w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 2 im. Stanisława Konarskiego w Jarosławiu,
9) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Miejskiej Jarosław dla publicznych i niepublicznych: szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji,
10) w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Jarosławiu,
11) w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
12) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
V Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jarosławia za 2017 rok.
VI Przyjęcie planu pracy Rady Miasta Jarosławia na 2018 rok.
VII Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.
VIII Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
IX Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
X Wolne wnioski i informacje.
XI Zakończenie obrad.
Projekty uchwał opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia na stronie www.bip.jaroslaw.um.gov.pl.
Barbara Brzezińska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(22.01.2018 | aktualizacja 01.02.2018 07:31)
Archiwum
Styczeń 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31