Aktualności / wydarzenia

Odprawa roczna Szefów Obrony Cywilnej

7 marca br. w Sali Narad Urzędu Miasta Jarosławia odbyła się doroczna narada Szefów Obrony Cywilnej z terenu miasta Jarosławia, którą poprowadził burmistrz Waldemar Paluch - Szef Obrony Cywilnej Miasta. W spotkaniu uczestniczyli również: zastępca burmistrza Dariusz Tracz, dyrektorzy, kierownicy i pracownicy zakładów pracy z terenu miasta Jarosławia, dyrektorzy szkół, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Wojskowej w Jarosławiu.
Burmistrz zwrócił uwagę na  potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa mieszkańców Jarosławia.  Podkreślił znaczenie właściwego funkcjonowania systemów w ramach  zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej oraz znaczenie właściwego przepływu informacji oraz współpracy poszczególnych służb i instytucji przy realizacji zadań w celu przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom.      

Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych i Obronnych Urzędu Miasta Jarosławia Lesław Strohbach, przedstawił informację nt. realizacji zadań z zakresu zarzadzania kryzysowego i obrony cywilnej w roku 2017 oraz przedstawił podstawowe kierunki działania w roku 2018.

W drugiej części narady odbyło się szkolenie nt. „System zarządzania kryzysowego w Rzeczpospolitej Polskiej w kontekście polityki bezpieczeństwa narodowego. Cele i zadania Szefów Obrony Cywilnej w świetle ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz umów międzynarodowych", które poprowadził dr Paweł Łuczkowski.  

 

Opracowanie informacji:
dyrektor Lesław Strohbach - Wydział Spraw Społecznych i Obronnych

Iga Kmiecik
Kancelaria Burmistrza Miasta
(07.03.2018 | aktualizacja 07.03.2018 13:56)
Fot. Iga Kmiecik
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65