Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2003 » Maj
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Planowana zmiana organizacji ruchu drogowego na terenie Starego Miasta Jaros­ławia

Problem wyprowadzenia ruchu kołowego z jarosławskiego Rynku pozostaje nie rozwiązany od co najmniej kilkunastu lat. Zwiększająca się systematycznie liczba samochodów spowodowała, że w dzielnicy staromiejskiej stał się on nie tylko uciążliwy, lecz również bardzo szkodliwy dla cennej zabytkowej infrastruktury.
Wynika to przede wszystkim ze specyfiki staromiejskiego wzgórza z wydrążonymi przed wiekami podziemnymi trzykondygnacyjnymi chodnikami dochodzącymi do 12 m głębokości, wychodzącymi często poza obręb budynków pod powierzchnie jezdne. Warto tutaj wspomnieć, że poza "głębszymi" chodnikami cały niemal Rynek otoczony jest wychodzącymi poza obręby budynków piwnicami I kondygnacji, będącymi pozostałością po zlikwidowanych w XVIII w. podcieniach. Nie bez znaczenia pozostaje także intensywna emisja spalin samochodowych, drastycznie przyspieszająca korozję materiałów budowlanych. Problem ten był przedmiotem analizy Naukowego Nadzoru Autorskiego z Akademii Górniczo - Hutniczej, złożonego ze specjalistów z dziedziny budownictwa podziemnego, geotechniki i górnictwa - zajmującego się problemem zabezpieczenia jarosławskiej starówki od ponad 40 lat. Wydana przez Zespół Naukowy opinia poprzedzona wizją lokalną w dniu 26 marca 2003 r. i analizą materiałów archiwalnych jednoznacznie potwierdziła, że wzmagający się w ostatnich latach ruch samochodowy na obszarze Rynku oraz przyległych ulicach, sprzyja rozwojowi zagrożenia dla historycznego podłoża budowlanego i posadowionych na nim zabytkowych budowli. Wywoływane przez pojazdy mechaniczne czynniki mechaniczne powodują, że grunt lessowy w krótkim czasie zagęszcza się lokalnie, przestrzeń wyrobisk zabezpieczonych "zaciska się", a wyrobiska dotychczas nie zidentyfikowane ulegają zawałowi. Powstałe w ten sposób deformacje podłoża przenoszą się bez kontroli za pośrednictwem fundamentów na ściany nośne budynków, powodując uszkodzenia ich konstrukcji. Destrukcyjny wpływ wywoływanych przez pojazdy drgań, widoczny jest w sposób wyraźny na wielu zabytkowych obiektach. Przykładem tego są spękania ścian konstrukcyjnych tak reprezentacyjnych obiektów zabytkowych jak chociażby ratusz i muzeum, oraz zapadliska w jezdniach. Stan taki jest zagrożeniem dla dorobku kilkudziesięcioletniej akcji rewaloryzacji podłoża oraz podziemnej części zabytkowego kompleksu urbanistycznego Starówki, prowadzonej dużym wysiłkiem, głównie jarosławskiej społeczności. Kolejnym problemem jest konieczność podniesienia walorów turystycznych Starego Miasta. Bogata historia, nie zmieniony od wieków układ urbanistyczny, wykształcony za przyczyną słynnych jarmarków niepowtarzalny typ jarosławskiej kamienicy mieszczańskiej oraz rozległe podziemia z trasą turystyczną, stwarzają szansę aby jarosławskie Stare Miasto stało się znaczącą atrakcją turystyczną. Obszar Rynku pełniący obecnie rolę ogólnodostępnego parkingu, skutecznie zaciera jego staromiejski charakter. Od lat sygnalizują o tym między innymi przewodnicy wycieczek, turyści i liczni mieszkańcy miasta. Podjęte obecnie działania zmierzające do ograniczenia ruchu kołowego na terenie Starego Miasta poprzedzone zostały szerokimi konsultacjami społecznymi. W końcowej fazie dotyczyły one dwóch wariantów, przewidujących całkowite lub częściowe zamknięcie rynku dla pojazdów mechanicznych. W sprawie tej odbyły się spotkania z różnymi grupami społecznymi i zawodowymi, w tym z przedstawicielami biznesu (NFPB i PSS "Społem"), Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek, Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji, Rady Dzielnicy Nr 1 oraz z Radnymi Rady Miasta, spośród których nikt nie złożył pisemnego sprzeciwu odnośnie wprowadzenia planowanych ograniczeń. Ponadto o wyrażenie opinii na ten temat zwrócono się pisemnie do kilkudziesięciu osób z różnych środowisk społecznych i zawodowych. Wyraziło ją 58 % respondentów, spośród których 63 % opowiedziało się za całkowitym zamknięciem Starówki dla ruchu kołowego. W sprawie tej zasięgnięto również opinii mieszkańców Starego Miasta poprzez ankietę, która miała na celu ustalenie przybliżonej ilości posiadaczy samochodów i miejsc ich parkowania, a także godzin i sposobu zaopatrywania sklepów w strefach planowanego ograniczenia ruchu kołowego. Zamknięcie wjazdu na Rynek wiąże się z likwidacją 74 stanowisk parkingowych, wykorzystywanych głównie w godzinach przedpołudniowych. Wykonana pod tym kątem "Analiza wpływu zamknięcia ruchu kołowego w obrębie jarosławskiej Starówki na organizację zaopatrzenia i parkowania dla mieszkańców, handlowców i przedsiębiorców" wykazała, że istnieją możliwości rozwiązania tego problemu na bazie istniejącej infrastruktury zlokalizowanej na obrzeżach Starego Miasta. Podnoszony przez handlowców problem zaopatrzenia sklepów możliwy jest do rozwiązania poprzez dostawę towarów w godz. 6.00 - 8.00 i 18.00 - 20.00, oraz całodobowo od strony zapleczy budynków. Dodatkowym rozwiązaniem może być także organizacja bazy magazynowo - przeładunkowej na zapleczu jednej ze staromiejskich kamienic z możliwością dalszego transportu pojazdami napędzanymi elektrycznie, oraz udzielanie w uzasadnionych przypadkach jednorazowych warunkowych zezwoleń na wjazd na teren Rynku przez Straż Miejską. Można zatem stwierdzić, że w obliczu przeprowadzonych szerokich konsultacji społecznych, uzyskanych opinii i wykonanych analiz, całkowite wyprowadzenie ruchu kołowego z terenu Rynku i przyległych ulic jest zasadne i niezbędne. Nie spowoduje to większych utrudnień dla jego mieszkańców i handlowców, a przyczyni się zdecydowanie do podniesienia bezpieczeństwa i atrakcyjności staromiejskich zabytków.
Janusz Dąbrowski
Burmistrz Miasta Jarosławia
(16.05.2003 | aktualizacja 29.11.2007 11:33)
Archiwum
Kwiecień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30