Strona główna » Na bieżąco » Aktualności / wydarzenia » Archiwum » 2019 » Lipiec
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Aktualności / wydarzenia

Od 1 lipca zmiany w programie „Rodzina 500+"

Od 1 lipca świadczenie wychowawcze 500+ przyznawane będzie niezależnie od dochodu na każde dziecko w rodzinie do ukończenia 18. roku życia. Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach można składać online od 1 lipca - poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną - w formie papierowej w urzędzie lub listownie pocztą.

Program „Rodzina 500+" - materiały informacyjne oraz nowy wzór wniosku

 

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego
 • albo opiekunowi prawnemu dziecka, albo
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej.


Świadczenie wychowawcze 500+ nie przysługuje na dane dziecko, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (którą są młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej,
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko,
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Od 1 lipca 2019 r. zostaje wprowadzony trzymiesięczny okres na złożenie wniosku dla rodziców nowo narodzonych dzieci.

Terminy wypłat świadczenia wychowawczego na nowych zasadach:

Maksymalne  terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • złożenie wniosku w okresie lipiec-sierpień 2019 r. - świadczenie (z wyrównaniem od lipca) zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października 2019 r.
 • złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. - świadczenie (z wyrównaniem od lipca) zostanie wypłacone najpóźniej do 30 listopada 2019 r.
 • złożenie wniosku w październiku 2019 r. - świadczenie (z wyrównaniem jedynie od października) zostanie wypłacone najpóźniej do 31 grudnia 2019 r.
 • złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. - świadczenie (z wyrównaniem jedynie od listopada) zostanie wypłacone najpóźniej do 31 stycznia 2020 r.
 • złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. - świadczenie (z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku) zostanie wypłacone najpóźniej do 29 lutego 2020 r.
Program „Dobry Start"
To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia 24. roku życia.
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

Wniosek o świadczenie dobry start - podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+'- można składać online od 1 lipca przez stronę www.empatia.mpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wniosek można złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Program „Dobry Start" - materiały informacyjne oraz wzór wniosku

 

Informacja MOPS Jarosław

 

 

 


 

 

Małgorzata Młynarska
Kancelaria Burmistrza Miasta
(01.07.2019 | aktualizacja 16.08.2019 13:44)
Archiwum
Maj 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31