Strona główna » Dla Mieszkańców » Stowarzyszenia i organizacje pomocowe » Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 1. Nazwa organizacji i status prawny:

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

  Działa na podstawie:
  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.),
  • zarządzenia Nr 4/90 Naczelnika Miasta Jarosławia z dnia 14 maja 1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • uchwały Nr X/69/90 Miejskiej Rady Narodowej w Jarosławiu z dnia 27 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • innych ustaw określających zadania z zakresu pomocy społecznej niniejszego statutu,


 2. Siedziba:

  ul. Poniatowskiego 57
  37-500 Jarosław
  tel./fax: 16 621-22-58, 16 621-40-61
  e-mail:

 3. Władze:

  Dyrektor: p.o. Stanisław Słota

 4. Charakter prowadzonej działalności:

      Celem działania Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.
      Pomoc społeczna powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:
  • wykonuje zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej kierując się ustaleniami Burmistrza Miasta Jarosławia,
  • realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej kierując się ustaleniami przekazanymi przez Wojewodę,
  • koordynuje realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieni programów pomocy społecznej profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
  • kieruje wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami,


  Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

  1. Z zakresu zadań własnych gminy:

   • prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki,
   • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,
   • przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek oraz pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie,
   • inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych,


  2. Z zakresu zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym:

   • udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
   • organizowanie i prowadzenie ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci, a także organizowanie mieszkań chronionych,
   • świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
   • przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych
   • w wyniku zdarzenia losowego,
   • praca socjalna,
   • sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
   • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
   • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
   • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych,
   • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
   • opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny, oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
   • dożywianie dzieci,
   • kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności na pobyt mieszkańca gminy w tym domu,


  3. Z zakresu zadań zleconych:

   • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
   • przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz. 2255, oraz z 2004 r. Nr 35, poz. 305),
   • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach
   • o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
   • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,
   • świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
   • organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób
   • z zaburzeniami psychicznymi,
   • realizowanie zadań wynikających z rządowych programów Pomocy społecznej, bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia, po zapewnieniu odpowiednich środków, zgłoszenie potrzeby - pisemny wniosek złożony u pracownika socjalnego właściwego ośrodka pomocy społecznej,
   • wywiad środowiskowy (rodzinny) przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny zainteresowanej,
   • udokumentowanie sytuacji osobistej i majątkowej oraz powodów ubiegania się o pomoc,
   • ustalenie przez pracownika socjalnego wspólnie z osobą zainteresowaną wstępnego planu działań i pomocy,
   • podjęcie decyzji o zakresie, formie i terminie udzielenia pomocy,
   • wydanie i dostarczenie decyzji w formie pisemnej, po uprawomocnieniu się decyzji - realizacja pomocy,


 5. Źródła finansowania:

  zadania zlecone - ze środków wojewody
  zadania własne - ze środków własnych gminy

 6. Miejsce i terminarz udzielania pomocy potrzebującym:

  37 - 500 Jarosław, ul. Poniatowskiego 57
  od poniedziałku do piątku w godz.: 7.15 - 15.15