Strona główna » Dla Mieszkańców » Edukacja » Przedszkola » Miejskie Przedszkole Nr 9 im. J. Brzechwy
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Miejskie Przedszkole Nr 9 im. J. Brzechwy

Dane teleadresowe

Miejskie Przedszkole Nr 9 im. Jana Brzechwy
ul. Wyspiańskiego nr 3
37-500 Jarosław
tel. (016) 621 20 26
Fax: (016) 621 60 83
Serwis internetowy: http://www.mp9brzechwa.jaroslaw.pl/
Email:  

Godziny pracy Przedszkola: 6:00 - 17:00
Dyrektor: mgr Agata Kolasa - Skiba

przedszkole_nr_9.jpg

Status prawny jednostki

Miejskie Przedszkole Nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu jest przedszkolem publicznym. Siedziba przedszkola znajduje się w Jarosławiu przy ulicy Wyspiańskiego nr 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Rada Miasta Jarosławia. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie. Przedszkole posiada Statut uaktualniony i uchwalony 12. 01. 2006r Przedszkole działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U.Nr.95 poz.425 z 1991 r.) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy oraz aktu założycielskiego, a także statutu uchwalonego przez Radę Pedagogiczną 12. 01. 2006r.

Organizacja

Przedszkole pracuje przez cały rok, a przerwa wakacyjna ustalana jest organ prowadzący na podstawie wniosku dyrektora.
Przedszkole pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach wynikających z organizacji pracy przedszkola i wniosków rodziców (od 6.00 - 17.00).
Przedszkole Nr 9 im. Jana Brzechwy przeprowadza rekrutację dzieci do przedszkola w oparciu o zasadę pełnej dostępności. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:
 • dzieci 6 letnie,
 • dzieci matek samotnie wychowujących dzieci (lub ojców),
 • dzieci już uczęszczających do danego przedszkola (rodzeństwa),
 • dzieci nauczycieli
 • dzieci wymagające wyrównywania zaburzeń rozwojowych z deficytami rozwojowymi, kierowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Jarosławiu,
 • dzieci z rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych, adoptowanych,
 • dzieci niepełnosprawnych z zespołem Downa, niedosłuchem, zaburzoną mową - jąkające się, niedowidzące, mieszkające w rejonie przedszkola lub kierowane przez poradnie specjalistyczną.
Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala się w wymiarze 25 godz./tydz. Dla dzieci 6 letnich (klasy zerowej).

Wysokość opłaty stałej za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą Uchwałą Rady Miasta Jarosławia. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników, a zasady odpłatności i wysokości stawki żywieniowej ustala dyrektor wraz z intendentem.

Przedszkole dysponuje 125 miejscami dla dzieci od 3-6 lat rozmieszczonych w V grupach zróżnicowanych wiekowo (w trzech grupach są dzieci od 3- 5 lat, dwie grupy stanowią dzieci 6- letnie)

Majątek w dyspozycji

Przedszkole jest jednostką budżetową, oddaną do użytku 15 stycznia 1979r. Działalność przedszkola finansowana jest przez Radę Miasta Jarosławia, rodziców w formie opłat za wyżywienie. Przedszkole może także otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych. Przedszkole dysponuje własnym budynkiem z zapleczem gospodarczym i ogrodem rekreacyjnym dla dzieci. Przedszkole posiada własny system ogrzewania (centralne ogrzewanie gazowe)
 • Budynek o pow. 1520 m2
 • Kubatura budynku 4976 m3
 • Ogród o pow.
Posiada:
 • 5 sal zajęć z zapleczem sanitarnym
 • sala komputerowa
 • szatnia
 • 2 hole
 • 2 wydawalnie posiłków
 • 1 zmywalnia naczyń
 • kuchnia
 • obieralnia jarzyn
 • magazyn żywnościowy
 • magazyn gospodarczy
 • kotłownia gazowa
 • pokój referenta do spraw żywienia
 • pokój nauczycielski
 • sekretariat i kancelaria dyrektora

Przedszkole jest wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne, ksero, komputery, sprzęt audiowizualny, telefon, sprzęt sportowy, pomoce do realizacji zajęć muzycznych, plastycznych, ruchowych, biblioteki dla dzieci, rodziców i nauczycieli, bogaty księgozbiór, zarówno w literaturę dla dzieci, jak i pedagogiczną i psychologiczną.

Budżet 2005 roku

  Ogółem Umorzenie
Środki Trwałe - budynki i budowle 458.742,63 215019,31
Środki Trwałe w użytkowaniu 246691,47 113785,94
Pomoce dydaktyczne 248,00  
Zbiory biblioteczne - księgozbiór 5069,27  
Pomoce dydaktyczne, księgozbiór (środki własne) 13007,88  
Budżet przedszkola 799079,36  
Płace nauczycieli 319486,37  
Płace obsługi 196294,77  
13stka 2004 43221,13  
Koszty utrzymania przedszkola (rzeczowe) 59004,95  

Działalność przedszkola

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, w szczególności koncentrując się na:
 • wspomaganiu indywidualnego rozwoju każdego dziecka w wieku od 3-6 lat,
 • udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • edukacja dla przyszłości polegająca na wspieraniu indywidualnego rozwoju każdego dziecka - ujawniania naturalnych sił,
 • uczestniczeniu w tworzeniu nowego modelu wychowania opartego na podejściu do dziecka z pełnym rozumieniem jego rozwoju, warunków niezbędnych do zaistnienia jego naturalnych możliwości i predyspozycji,
 • wychowanie małego dziecka traktujemy jako wspieranie jego rozwoju, a edukację jako ujawnianie tego co ukryte wewnątrz,
 • posiadamy swoją misję i wizję przedszkola na przyszłość,
 • wspieramy rodziny w wychowywaniu i nauczaniu dziecka przez wzajemne bliskie kontakty,
 • motywem przewodnim przedszkola jest hasło "Przedszkole przyjazne dzieciom i rodzicom".
REALIZACJA ZADAŃ EDUKACYJNYCH PRZEZ NAUCZYCIELA odbywa się w ramach określonych obszarów edukacyjnych:
 1. Poznanie i rozumienie siebie i świata.
 2. Nabywanie umiejętności poprzez działanie.
 3. Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej.
 4. Budowanie systemu wartości.
ZADANIA DLA NASZEGO PRZEDSZKOLA MAJĽ:
 • charakter otwarty,
 • inspirujący,
 • zachęcający do bycia z nami,
 • sprzyjający dziecku,
 • pobudzający do działania i tworzenia,
 • kształcący i wychowujący,
 • integrujący treści,
 • zmuszający do działania i myślenia.
DZIECKO POWINNO UCZYĆ SIĘ BAWIĽC I BAWIĆ SIĘ UCZĽC. Celem końcowym naszego działania jest - doprowadzenie dziecka do jak najpełniejszego rozwoju, osiągnięcia dojrzałości do sprostania obowiązkom szkolnym, kształtowaniu tej dojrzałości stopniowo w czasie kilku lat pobytu dziecka w przedszkolu do radzenia sobie z niepowodzeniami oraz umiejętnego korzystania ze swojej wiedzy i doświadczenia.

Organy przedszkola

 • dyrektor przedszkola,
 • rada pedagogiczna,
 • rada rodziców,
które działają na podstawie uchwalonych regulaminów.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA:
Wyłaniany jest w drodze konkursu ogłoszonego przez organ prowadzący przedszkole. Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy, kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz. Dyrektor przedszkola sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami, planuje, organizuje i realizuje mierzenie jakości pracy przedszkola z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i możliwości, dokumentowania, a następnie wykorzystania wyników, przyznaje nagrody i stosuje kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom, realizuje uchwały RP i RR w ramach ich kompetencji

RADA PEDAGOGICZNA jest organem kolegialnym przedszkola. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu. RP działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Kompetencje RP są obszerne, podejmuje uchwały, opracowuje i zatwierdza programy, opiniuje projekty planu finansowego, organizację pracy placówki, może występować z wnioskami do organu prowadzącego i nadzorującego.

RADA RODZICÓW jest organem społecznym naszego przedszkola. Funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola. Rada Rodziców może występować do dyrektora z wnioskami, propozycjami, opiniami dotyczącymi pracy nauczyciela, organizacji pracy przedszkola. Rada Rodziców może gromadzić fundusze wspierające działalność przedszkola z dobrowolnych składek oraz innych źródeł.

Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów przedszkola jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji.

Struktura organizacyjna

Organizacja Przedszkola Nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu.
Nazwa organu prowadzącego przedszkole: Gmina Miejska JAROSŁAW

Rok szkolny 2004/2005
I. Ogólne dane o przedszkolu
 1. Nazwa przedszkola Miejskie Przedszkole Nr 9
 2. Liczba miejsc w przedszkolu wg orzeczenia organizacyjnego 125
 3. Czas pracy przedszkola:
  w ciągu roku liczba miesięcy 10
  w okresie od dnia 01.09.2005 r. do dnia 30.06.2006 r.
  w ciągu dnia od godz. 6.00 do godz. 17.00
  przerwa wakacyjna od dnia 01.07.2006 r. do dnia 31.08.2006
Rok szkolny 2005/2006 (stan na luty 2006)
Liczba oddziałów - 5
Liczba dzieci - 144
Dzieci 7- letnich 1
Dzieci 6 - letnich 57
Dzieci 5 - letnich 42
Dzieci 4 - letnich 26
Dzieci 3 - letnich 18
Liczba dzieci korzystających z posiłków:
1 posiłek - 0
2 posiłki - 131
3 posiłków - 137
Bez posiłków - 7
Pracownicy pedagogiczni - 11
Pracownicy administracji - 2
Pracownicy obsługi - 8
Konserwator - 1

Informacje nieujawnione

 • Akta osobowe i dane osobowe pracowników i dzieci
 • Druki ścisłego zarachowania
 • Korespondencja
 • Protokoły
 • Rejestry
 • Dokumentacja pedagogiczna
 • Dokumentacja finansowo - księgowa
 • Ewidencje

Rejestry, ewidencja, archiwa

 • Rejestr dzieci na podstawie Karty Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola
 • Rejestr akt osobowych pracowników administracji, obsługi i nauczycieli
 • Rejestr pracowniczych książeczek zdrowia
 • Rejestr pracowniczych książeczek ubezpieczeniowych
 • Rejestr ewidencji czasu pracy pracowników
 • Ewidencja kartotek żywieniowych
 • Ewidencja kart wyposażenia pracowników
 • Dokumentacja dotycząca budżetu przedszkola
 • Ewidencja zbiorów archiwalnych
 • Rejestr pieczęci
 • Rejestr wypadków
 • Rejestr korespondencji
 • Rejestr emerytów i rencistów
 • Rejestr urlopów
 • Rejestr książek inwentarzowych, środków trwałych
 • Dokumentacja dotycząca wynagrodzeń pracowników
 • Dokumentacja wymagana przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
 • Dokumentacja wymagana przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia
 • Dokumentacja BHP i Sanepidu
 • Dokumentacja Funduszu Socjalnego jarosławskich przedszkoli

Prowadzone sprawy

 1. Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 9 im. Jana Brzechwy w Jarosławiu przyjmuje interesantów od godz. 8.00 do 16.00
 2. Na przełomie marca jest prowadzona rekrutacja dzieci do przedszkola. Karty zgłoszenia dziecka wydawane są od 1 stycznia, zwrot wypełnionych dokumentów do 30 marca. Do 31 maja są wywieszane listy przyjętych dzieci.
 3. W dniach od 1 do 15 każdego miesiąca przyjmowane są opłaty za przedszkole, naukę języka angielskiego, gimnastykę korekcyjną oraz rytmikę.
 4. Fundusz socjalny pracowników jarosławskich przedszkoli prowadzony przez Samodzielnego Referenta Administracyjnego MP Nr 9.