Strona główna » Nasze wydawnictwa » marzec, nr 3 (161) / 2006 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

marzec, nr 3 (161) / 2006

Sesja Rady Miasta (30.01.2006)

Najważniejsza, bo budżetowa sesja Rady Miasta Jarosławia miała miejsce 30 stycznia 2006 r. i trwała od 9.00 do godz. 22.25. W obradach uczestniczyło 21 radnych oraz zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP Andrzej Ćwierz, Poseł na Sejm RP Mieczysław Kasprzak, Wicestarosta Janusz Kołakowski, przedstawiciele Rad Dzielnic, Burmistrz Janusz Dąbrowski, Zastępcy: Tadeusz Pijanowski i Bogdan Wołoszyn, prezesi spółek miejskich. Obradom przysłuchiwali się naczelnicy wydziałów UM, dziennikarze i mieszkańcy miasta.

Na wstępie Posłowie na Sejm RP Andrzej Ćwierz i Mieczysław Kasprzak omówili poprawkę do budżetu państwa, dotyczącą przyznania 5 mln zł. na realizację budowy drogi obwodowej.

Rada Miasta podczas wielogodzinnych obrad przyjęła 12 uchwał. Jednomyślnie podjęto uchwały w sprawach:

 • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r.
 • Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2006,
 • Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2006 rok,
 • zmian w wieloletnim programie inwestycyjnym na lata 2005-2007 pod nazwą: "Gmina czysta i przyjazna",
 • zaliczenia drogi usytuowanej na terenie miasta Jarosławia do kategorii dróg gminnych oraz określenia jej przebiegu,
 • zbycia nieruchomości położonej w Jarosławiu przy ulicy Sanowej,
 • zamiany nieruchomości bez obowiązku dokonywania dopłat,
 • ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego,
 • zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
 • wstrzymania wykonania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. ,,Sport i Rekreacja".

Ponadto radni Rady Miasta zdecydowaną większością głosów (przy 1. wstrzymującym się) podjęli uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych - nieruchomości położonej w Jarosławiu na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi w zakresie kanalizacji.

Wiele kontrowersji wzbudził projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Jarosławia. Projekt zakładał zmianę dotychczas stosowanej metody obliczania odległości punktów sprzedaży alkoholu od obiektów sakralnych i placówek oświatowych oraz zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw. W dyskusji nad projektem radni zastanawiali się nad skutkami przyjęcia uchwały w nowej wersji. Propozycję zmiany dotychczasowej uchwały argumentował Sekretarz Miasta. Jego zdaniem obowiązująca uchwała nie zabezpiecza w sposób dostateczny obiektów, które ze względu na swą specyfikę (szkoły, przedszkola, szpitale) powinny być szczególnie chronione. Wskazał różnice pomiędzy projektem, a obowiązującą uchwałą. W nowym projekcie proponowana była nie tylko zmiana sposobu pomiaru odległości, ale też zniesienie zasady uznaniowości w przyznawaniu koncesji.

Uchwała z 1998 r. umożliwia w szczególnych przypadkach wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych po wcześniejszym uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Dzielnicy.

Dane dot. spożycia alkoholu w Jarosławiu przybliżył Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Ignacy Cholewa. Zauważył, iż Jarosław należy do miast, w których z pewnością wzrasta kultura spożywania napojów alkoholowych i nie odnotowuje się wzrostu problemu alkoholizmu w mieście. Po dwugodzinnej dyskusji radni odrzucili projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Jarosławia.

Tematem, który zdominował sesję RM był projekt budżetu na 2006 r. Zgodnie z procedurą dyskutowano nad projektem budżetu opracowanym przez Burmistrza Miasta oraz poprawkami naniesionymi podczas prac komisji stałych przez przedstawicieli Rad Dzielnic i poszczególnych radnych.

Najwięcej zmian dokonano po stronie wydatków w dziale administracja publiczna oraz na obsługę zadłużenia. Pozyskane z tego tytułu środki rozdysponowano głównie na inwestycje drogowe. Dyskutowano też na temat partycypacji miasta w remontach dróg powiatowych. Głosy radnych były podzielone - nie wszyscy wyrażali zgodę na współfinansowanie zadania twierdząc, że należy ono do Starosty Jarosławskiego.

Niespodziewanie długa dyskusja toczyła się nad wnioskiem Jarosławskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, które na remont budynku otrzymanego od miasta chciało pozyskać kwotę 300.000 zł. Ostatecznie Radni przyznali wnioskowaną kwotę, która ma stanowić wkład własny, potrzebny do pozyskania środków unijnych.

Znowelizowany budżet został przyjęty jednomyślnie. Uchwalono dochody budżetu miasta w wysokości 68.588,665 zł i wydatki w kwocie 79.809,395 zł, zaś deficyt budżetowy wynosi 11.220,730 zł. Znaczącą część dochodów budżetowych stanowi subwencja oświatowa w kwocie 16.674.598 zł oraz dotacja na pomoc społeczną ponad 13.000,000 zł.

Rada Miasta ograniczyła także upoważnienia Burmistrza Miasta do dokonywania przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej w działach:

 • Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę;
 • Dz. 600 Transport i łączność;
 • Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa;
 • Dz. 710 Działalność usługowa;
 • Dz. 750 Administracja publiczna;
 • Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa;
 • Dz. 801 Oświata i wychowanie;
 • Dz. 851 Ochrona zdrowia;
 • Dz. 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska.
Nie przyjęto następujących projektów uchwał:
 • w sprawie zbycia prawa własności gruntu położonego w Jarosławiu przy ul. 3-go Maja,
 • w sprawie zbycia prawa własności gruntu położonego w Jarosławiu przy ul. Dolnoleżajskiej,
 • w sprawie zbycia prawa własności gruntu położonego w Jarosławiu przy ul. Cegielnianej.
Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Marian Janusz
Numery archiwalne
Listopad 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30