Nasze wydawnictwa

marzec, nr 3 (161) / 2006

Sesja Rady Miasta (27.02.2006)

W pełnym składzie obradowali radni RM Jarosławia podczas 53. sesji, która odbyła się 27.02.2006 r. Wśród zaproszonych gości wymienić należy parlamentarzystów: Senatora RP Andrzeja T. Mazurkiewicza, Posłów - Tomasza Kuleszę i Andrzeja Ćwierza, a także Burmistrzów, Sekretarza, Skarbnika, przedstawicieli Rad Dzielnic, spółek komunalnych oraz naczelników wydziałów UM i dziennikarzy. Parlamentarzyści zapoznali zebranych z przebiegiem rozmów i głosowania nad przeznaczeniem w budżecie państwa na 2006 r. kwoty 5 mln zł na realizację inwestycji pn. "Budowa drogi obwodowej miasta Jarosławia". Odpowiadali też na pytania radnych dot. tej inwestycji. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wacław Spiradek w imieniu Klubu SLD złożył oświadczenie wyrażające niezadowolenie w związku z nieuczestniczeniem Burmistrza Janusza Dąbrowskiego w części obrad dotyczącej omawiania przez parlamentarzystów aktualnej sytuacji związanej z budową obwodnicy. Ponownie przypomniałem radnym, że chwilowa nieobecność Burmistrza jest usprawiedliwona koniecznością podpisania aktów notarialnych.

Podczas siedmiogodzinnych obrad podjęto 28 uchwał. Trzy z nich przyjęte większością głosów dot. zbycia prawa własności gruntu na rzecz użytkowników lub współużytkowników wieczystych. Jednomyślnie zdecydowano o zbyciu lokali i ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego przy ul. Chopina 1-3. Większością głosów przyjęto pięć uchwał w sprawie zbycia nieruchomości (w tym jedna dot. nieruchomości, na których zlokalizowane są stacje transformatorowe) i jedną w sprawie zbycia gruntu. Jednomyślnie zdecydowano o przejęciu na własność Gminy Miejskiej Jarosław pojazdów porzuconych. Długa dyskusja towarzyszyła podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Jarosławia.

Większością głosów (przy 2. wstrz.) radni zatwierdzili regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Jednomyślnie zdecydowano o podwyższeniu kapitału zakładowego PWiK Sp. z o.o. o kwotę 263.204,08 - aport w postaci sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na skrzyżowaniu ulic: 3 Maja, Tarnowskiego i pl. Mickiewicza.

Większością głosów (1. wstrzymujący się) określono górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych w wysokości 88 zł za 1 m3 oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych w wys. 38 zł za 1 m3. W przypadku selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ustalono stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w wysokości 73 zł za 1 m3.

Kolejny projekt uchwały dotyczył przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ul. Spółdzielczej i w rejonie ZPDz "Jarlan". W projekcie zapisano, że celem opracowania jest przeznaczenie terenu pod zabudowę produkcyjną składów i magazynów z dopuszczeniem handlu hurtowego, przy czym łączna powierzchnia sprzedaży handlu hurtowego nie może przekraczać 100 m2 na każde 10 tys. m2 powierzchni nieruchomości gruntowej. Projekt został opracowany m.in. w związku z wystąpieniem Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" działającej przy ZPDz "Jarlan" przeciw propozycji ujęcia terenu tego zakładu pod usługi. Po długiej dyskusji, większością głosów (1. wstrz.) uchwała została przyjęta jedynie w części dotyczącej "Jarlanu". Ponadto radni jednomyślnie przyjęli uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru "Za Parkiem".

Jednomyślnie została przyjęta uchwała zobowiązująca Burmistrza Miasta do podpisania porozumienia z Gminą Roźwienica w sprawie przyjęcia do przedszkoli miejskich dzieci z terenu w/w gminy.

Również jednomyślnie Rada Miasta Jarosławia wyraziła w formie uchwał wolę udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków miasta Jarosławia (do kwoty 30 tys. zł) oraz kwoty do 640 tys. zł na remont dróg powiatowych, a także Samorządowi Województwa Podkarpackiego na remont bieżący chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej (do kwoty 100 tys. zł).

Dzięki jednomyślnemu podjęciu dwóch kolejnych uchwał zobowiązano Burmistrza Miasta do podpisania porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad O. w Rzeszowie na poniesienie kosztów przebudowy chodnika przy ul. 3 Maja, która jest drogą krajową Nr 4 (do kwoty 150 tys. zł) oraz na poniesienie kosztów budowy sygnalizacji świetlnej przy ul. Krakowskiej (do kwoty 25 tys. zł).

Uchwała, która po wyjaśnieniu wielu wątpliwości została przyjęta jednomyślnie i nagrodzona owacjami obecnych na sesji rodziców dzieci niepełnosprawnych, dotyczyła użyczenia na okres 10 lat budynku dla Polskiego Stowarzyszenia Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu. Przekazana nieruchomość to obiekt po byłej przychodni chorób płucnych odkupiony od Starostwa Powiatowego za 300 tys. zł.

Większością głosów (1 przeciw, 2 wstrz.) przyjęto uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2006 w wysokości 355 tys. zł w związku z inwestycją "Budowa zintegrowanego systemu informacyjnego miasta Jarosławia". Z kolei jednomyślnie podjęta została uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 6 mln zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego na rok 2006 deficytu budżetu.

W kolejnej części obrad radni przyjęli większością głosów (2 wstrz.) sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Więcej informacji na str. 5. BI. Ponadto RM oceniła realizację uchwał podjętych w 2005 r.

Dwa spośród przygotowanych projektów uchwał zostały oddalone. Dotyczyły one zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych przy ul. Spółdzielczej oraz Pruchnickiej.

Szczegółowy protokół oraz wszystkie podjęte podczas sesji uchwały znajdą Państwo na stronie internetowej bip.jaroslaw.um.gov.pl

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Marian Janusz
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65