Strona główna » Nasze wydawnictwa » marzec, nr 3 (161) / 2006 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

marzec, nr 3 (161) / 2006

Organizacje pożytku publicznego
Na podstawie art. 13 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.) oraz Uchwały Nr 591/LII/06 Rady Miasta Jarosławia z dn. 30 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2006 BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu kultury kultury fizycznej i sportu I Rodzaj zadań
 1. Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:
  • przygotowanie, organizacja i prowadzenie XIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej w Jarosławiu w 2006 r. pn. "Pieśń naszych korzeni",
  • termin realizacji zadania: od 01.05.2006 r. do 31.08.2006 r. włącznie,
  • wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania w 2006 r. wynosić będzie 70.000 zł (sł. siedemdziesiąt tys. zł), w 2004 r. wynosiła 70.000 zł (sł. siedemdziesiąt tys. zł.), w 2005 r. wynosiła 70.000 zł (sł. siedemdziesiąt tys. zł).
  • cele zadania: wspieranie inicjatyw i twórczych działań stowarzyszeń organizacji społeczno - kulturalnych w zakresie muzyki, w tym muzyki dawnej oraz realizacji przedsięwzięć kulturalnych, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania międzynarodową muzyką dawną wśród dzieci i młodzieży lokalnej, organizowanie form upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa europejskiego i światowego, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców miasta Jarosławia.
  • przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania: organizacja i prowadzenie - koncertów instrumentalnych muzyki dawnej, koncertów wokalnych dawnych pieśni i chorałów, spotkań młodzieży różnych narodowości uczestniczącej w Festiwalu, warsztatów muzycznych, tańców z dawnych wieków.
  2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:
  1. Szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej chłopców.
   Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w 2006 r. wynosi 40.000 zł (sł. czterdzieści tys. zł) w formie dotacji. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w latach ubiegłych wynosiła: 2004 r. - 40.000 zł (sł. czterdzieści tys. zł), 2005 r. 40.000 zł (czterdzieści tys. zł).
  2. Szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego, strzelectwa, kajakarstwa i kolarstwa.
   Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w roku 2006 wynosi 80.000 zł (sł. osiemdziesiąt tys. zł) w formie dotacji. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w latach ubiegłych wynosiła: 2004 r. 30.000 zł (sł. trzydzieści tys. zł), 2005 r. 80.000 zł (sł. osiemdziesiąt tys. zł).
  3. Szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży w zakresie piłki ręcznej dziewcząt.
   Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w roku 2006 wynosi 20.000 zł (sł. dwadzieścia tys. zł) w formie dotacji. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w latach ubiegłych wynosiła: 2004 r. 25.000 zł (sł. dwadzieścia pięć tys. zł), 2005 r. 20.000 zł (sł. dwadzieścia tys. zł).
  4. Szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej i koszykowej dziewcząt.
   Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w roku 2006 wynosi 10.000 zł (sł. dziesięć tys. zł) w formie dotacji. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w latach ubiegłych wynosiła: 2004 r. 15.000 zł (sł. piętnaście tys. zł), 2005 r. 10.000 zł (sł. dziesięć tys. zł).
  5. Szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży w zakresie piłki koszykowej chłopców.
   Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w roku 2006 wynosi 85.000 zł (sł. osiemdziesiąt pięć tys. zł) w formie dotacji. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w latach ubiegłych wynosiła: 2004 r. 30.000 zł (sł. trzydzieści tys. zł), 2005 r. 85.000 zł (sł. osiemdziesiąt pięć tys. zł).
  6. Szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży w zakresie szermierki chłopców.
   Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w roku 2006 wynosi 5.000 zł (sł. pięć tys. zł) w formie dotacji. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w latach ubiegłych wynosiła: 2004 r. 0 zł (sł. zero zł), 2005 r. 5.000 zł (sł. pięć tys. zł).
  7. Organizacja rozgrywek w różnych dyscyplinach sportu na poziomie szkół podstawowych i gimnazjalnych miasta Jarosławia.
   Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację tego zadania w roku 2006 wynosi 10.000 zł (sł. dziesięć tys. zł) w formie dotacji. Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację tego zadania w latach ubiegłych wynosiła: 2004 r. 10.000 zł (sł. dziesięć tys. zł), 2005 r. 10.000 zł (sł. dziesięć tys. zł..
  Cele zadań:
  • krzewienie kultury fizycznej u dzieci i młodzieży,
  • praca wychowawcza z młodzieżą, podnoszenie ogólnej sprawności psychofizycznej dzieci i młodzieży,
  • przygotowanie i udział w rozgrywkach organizowanych przez powiatowe, wojewódzkie i ogólnopolskie związki sportowe.
  Z przyznanej kwoty dotacji będą pokrywane następujące wydatki i koszty:
  • transport zawodników na zawody,
  • ubezpieczenia zawodników, wpisowe na zawody,
  • zakup materiałów, sprzętu sportowego, napojów i wyżywienia zawodników,
  • opieki medycznej zawodników i porządku publicznego,
  • opłaty za sędziowanie,
  • wydatki na utrzymanie i przygotowanie do rozgrywek boisk sportowych,
  • wydatki na utrzymanie pomieszczeń sportowych,
  • koszty pośrednie (nie więcej niż 10% kosztów bezpośrednich związanych z realizacją zadania).
  Termin realizacji zadania: zadanie powinno być realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez wnioskodawcę w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2006 r. Szczegółowe warunki:
  • zajęcia powinny być prowadzone w dniach i godzinach dogodnych dla dzieci i młodzieży szkolnej,
  • pierwszeństwo w realizacji mają zajęcia z opracowanym scenariuszem działań przez przeszkolonych realizatorów,
  • zajęcia powinny być prowadzone z podziałem na grupy wiekowe.
II Zasady przyznawania dotacji
O dotację może się ubiegać podmiot spełniający wymogi określone w ustawie z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm.). Każde z zadań, o których mowa w pkt. I będzie rozpatrywane oddzielnie. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania. III Terminy i sposób składania ofert
 1. Kompletne oferty należy składać w terminie do 13.04. 2006 r. do godz. 15.00 w Kancelarii Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, pok. nr 2.
 2. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z 27.12.2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 3. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z podaniem tytułu zadania. Na kopercie musi być umieszczony adres zwrotny oferenta.
 4. Do oferty należy dołączyć: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny do 3. miesięcy od daty wystawienia) lub poświadczenie braku obowiązku rejestracji, sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok kalendarzowy poprzedzający datę ogłoszenia konkursu, a w przypadku organizacji działającej krócej, za spełnienie tego wymogu uważane będzie dołączenie sprawozdania za okres od rejestracji do daty ogłoszenia konkursu, oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w odniesieniu do zadania publicznego będącego przedmiotem oferty, prawo do lokalu, umowa lub porozumienie potwierdzające możliwość realizacji zadania w pomieszczeniu innym niż własne, informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł, zaświadczenia potwierdzającego kwalifikacje osób realizujących zadanie, statut, pełnomocnictwo do składania oświadczeń w imieniu podmiotu (o ile umocowanie do składania woli nie wynika z dokumentów przedłożonych przez podmiot), deklaracja o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
 5. Ogłaszający zastrzega sobie prawo wezwania oferentów do przedstawienia dodatkowych dokumentów.
 6. Za poprawność złożonej oferty odpowiada składający ofertę.
 7. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie i zostaną zwrócone wnioskodawcy bez otwierania.
IV Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferenta
 1. Oceny ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Jarosławia.
 2. Ogłaszający zastrzega sobie prawo powierzenia realizacji tego samego zadania więcej niż jednemu podmiotowi, o ile oferty będą równorzędne, a podział uzasadniony rejonem działania.
 3. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej, konkurs rozstrzyga Burmistrz Miasta Jarosławia, który dokonuje wyboru oferty najlepiej służącej realizacji danego zadania w formie odrębnego zarządzenia.
 4. Decyzja Burmistrza Miasta jest ostateczna.
 5. Burmistrz Miasta Jarosławia zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.
 6. Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
  1. merytoryczna wartość oferty: maks. 4 punkty:
   • zgodność z założeniami ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o kulturze fizycznej (1 punkt),
   • spełnienie szczegółowych warunków określonych w zadaniu (2 punkty),
   • zbieżność zadania objętego konkursem z działalnością statutową podmiotu (1 punkt),
  2. możliwość realizacji zadania przez organizację - maks. 4 punkty:
   • fachowa i odpowiednio wyszkolona kadra zapewniającą prawidłową realizację zadania (1 punkt),
   • posiadane doświadczenie niezbędne do realizacji zadania (1 punkt),
   • zaplecze lokalowe (1 punkt),
   • udokumentowane inne źródła finansowania działalności statutowej (1 punkt),
  3. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego - maks. 1 punkt,
  4. wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania oraz udział środków własnych, a także z innych źródeł finansowania - zakładani partnerzy - maks. 3 punkty,
  5. zasięg i miejsce wykonywania zadania, cykliczność proponowanego projektu, jego zbieżność z celami zadania, rodzaj dyscypliny sportowej, ze szczególnym uwzględnieniem dyscyplin określonych w zadaniu - maks. 5 punktów,
  6. dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców, przewidywana liczba uczestników, zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu - maks. 5 punktów,
  7. dotychczasowa współpraca z lokalnym samorządem oraz instytucjami - opinie i rekomendacje - maks. 1 punkt,
  8. inne - maks. 1 punkt.
 7. Za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która uzyskała największą liczbę punktów.
 8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 30. dni od daty zakończenia przyjmowania ofert. Wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji i jej przeznaczenie zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jarosławiu, oraz na stronie miejskiego portalu internetowego.
Numery archiwalne
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31