Strona główna » Nasze wydawnictwa » maj, nr 5 (151) / 2005 » Z prac Urzędu Miasta

Nasze wydawnictwa

maj, nr 5 (151) / 2005

WNIOSEK Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jarosławia w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia za wykonanie planu dochodów i wydatków w 2004 r.

Działając na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z późn. 1591 z późn. zm.) Komisja Rewizyjna Rady Miasta Jarosławia w składzie:

  • radny Stanisław Jucha - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  • radny Adam Międlar - członek komisji,
  • radna Maria Kuźniar - członek komisji,
  • radny Stanisław Misiąg - członek komisji,
  • radny Jacek Stańda - członek komisji po analizie przedłożonego przez Burmistrza Miasta Jarosławia sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków za 2004 r. na posiedzeniu w dniu 6.04.2005 r. wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia.

Uzasadnienie:

Przy formułowaniu wniosku komisja wzięła pod uwagę wykonanie zadań ujętych w budżecie na 2004 r., zapoznała się szczegółowo ze sprawozdaniem z wykonania dochodów i wydatków, wzięła również pod uwagę wszystkie istotne informacje jakie zostały zawarte przez Burmistrza Miasta w przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz dokonała oceny w/w sprawozdania zwracając uwagę, że obejmuje ono istotne elementy gospodarki finansowej miasta Jarosławia. Sporządzony przez Komisję Rewizyjną wniosek wraz z protokołem z posiedzenia Komisji, protokołem oceniającym sprawozdanie z wykonania budżetu, wyciągiem ze statutu gminy w części dotyczącej zasad i trybu działania Komisji Rewizyjnej, Uchwałę Rady Miasta w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej zostanie przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie celem zaopiniowania.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RM Jarosławia
Stanisław Jucha