Strona główna » Nasze wydawnictwa » maj, nr 5 (151) / 2005 » Z prac Urzędu Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

maj, nr 5 (151) / 2005

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jarosławia z wykonania planu dochodów i wydatków za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004 r.
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Jarosławia w składzie:
  1. Radny Stanisław Jucha - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  2. Radny Adam Międlar - członek komisji,
  3. Radna Maria Kuźniar - członek komisji,
  4. Radny Stanisław Misiąg - członek komisji,
  5. Radny Jacek Stańda - członek komisji.
na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2005 r. rozpatrując sprawozdanie Burmistrza Miasta Jarosławia z wykonania budżetu miasta oraz biorąc pod uwagę sprawozdanie z wykonania planu finansowego z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie oceniła pozytywnie w/w sprawozdanie Burmistrza.

Uzasadnienie:

Burmistrz Miasta Jarosławia przedłożył komisji sprawozdanie z wykonania budżetu obejmujące wielkość planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu miasta za 2004 r. z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Z powyższych sprawozdań wynika, że uchwalony przez Radę Miasta Jarosławia budżet na 2004 r. po uwzględnieniu zmian na przestrzeni 2004 r. przewidywał realizację dochodów w wysokości 77.635.929 zł. Dochody budżetowe wykonano w kwocie 68.018.483 zł, co stanowi 87,6 % planu, w tym dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.024.795 zł, co stanowi 100%. Uchwalony przez Radę Miasta Jarosławia budżet na 2004 r. po uwzględnieniu zmian, o których mowa wyżej przewidywał realizację wydatków w wysokości 78.803.338 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 66.042.948 zł, co stanowi 83,8 % planu, w tym na zadania zlecone w kwocie 7.024.795 zł, co stanowi 100% przyznanej dotacji.
Numery archiwalne
Sierpień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31