Nasze wydawnictwa

maj, nr 5 (151) / 2005

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Jarosławia z wykonania planu dochodów i wydatków za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004 r.
Komisja Rewizyjna Rady Miasta Jarosławia w składzie:
  1. Radny Stanisław Jucha - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
  2. Radny Adam Międlar - członek komisji,
  3. Radna Maria Kuźniar - członek komisji,
  4. Radny Stanisław Misiąg - członek komisji,
  5. Radny Jacek Stańda - członek komisji.
na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2005 r. rozpatrując sprawozdanie Burmistrza Miasta Jarosławia z wykonania budżetu miasta oraz biorąc pod uwagę sprawozdanie z wykonania planu finansowego z zakresu zadań administracji rządowej zleconych gminie oceniła pozytywnie w/w sprawozdanie Burmistrza.

Uzasadnienie:

Burmistrz Miasta Jarosławia przedłożył komisji sprawozdanie z wykonania budżetu obejmujące wielkość planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków budżetu miasta za 2004 r. z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Z powyższych sprawozdań wynika, że uchwalony przez Radę Miasta Jarosławia budżet na 2004 r. po uwzględnieniu zmian na przestrzeni 2004 r. przewidywał realizację dochodów w wysokości 77.635.929 zł. Dochody budżetowe wykonano w kwocie 68.018.483 zł, co stanowi 87,6 % planu, w tym dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 7.024.795 zł, co stanowi 100%. Uchwalony przez Radę Miasta Jarosławia budżet na 2004 r. po uwzględnieniu zmian, o których mowa wyżej przewidywał realizację wydatków w wysokości 78.803.338 zł, wydatki zrealizowano w kwocie 66.042.948 zł, co stanowi 83,8 % planu, w tym na zadania zlecone w kwocie 7.024.795 zł, co stanowi 100% przyznanej dotacji.
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65