Strona główna » Nasze wydawnictwa » maj, nr 5 (151) / 2005 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

maj, nr 5 (151) / 2005

Sesja Rady Miasta (25.04.2005)
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Jucha wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta. | Fot. Zofia Krzanowska
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stanisław Jucha wnioskuje o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta.
Fot. Zofia Krzanowska

W pełnym składzie obradowała Rada Miasta Jarosławia na sesji w dniu 25 kwietnia 2005 r. w godzinach od 9-tej do 16-tej. Na początku przyjęto protokoły z trzech sesji: 28 lutego, 7 marca i 7 kwietnia 2005 r. Przyjęty również został plan pracy Rady Miasta na 2005 r., który publikujemy na str. 7 BI. Spośród przygotowanych projektów podjęto 17 uchwał, natomiast 6 projektów nie uzyskało akceptacji Rady Miasta.

Większością głosów, przy 3 przeciwnych przyjęta została uchwała w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej gruntu położonego przy ul. Solskiego na rzecz właściciela dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Kolejna uchwała w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego została przyjęta 11. głosami za, przy 8. przeciwnych i 1. wstrzymującym się. Jednomyślnie Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie wydzierżawienia na okres 10. lat gruntu położonego przy ul. Sikorskiego. Większością głosów, przy 1. wstrzymującym się wyrażono zgodę na sprzedaż mienia ruchomego (domków letniskowych, budynku magazynowego oraz budynku wypożyczalni sprzętu pływającego) położonego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego w Radawie. Również większością głosów radni podjęli uchwałę w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. 3 Maja. W drodze bezprzetargowej zostaną sprzedane: nieruchomość położona przy ul. ppłk. Tadeusza Danilewicza oraz grunt przy ul. Chrobrego na rzecz właściciela nieruchomości, dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Kolejna uchwała przyjęta większością głosów dotyczyła zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 5.775.000 zł na finansowanie planowanych wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach.

Jednomyślnie Rada przyjęła uchwałę w sprawie opinii do propozycji Wojewody odnośnie planu aglomeracji. Aglomeracja to teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych. Aglomeracje wyznacza wojewoda w drodze aktu prawnego po zasięgnięciu opinii zainteresowanych gmin i zarządu województwa.

Kwotę 100 tys. zł z przyszłorocznego budżetu decyzją Rady Miasta (15 głosów za, 5 przeciw) przeznaczono na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Jarosławiu.

Do grona osób Zasłużonych dla Miasta Jarosławia radni jednomyślnie postanowili włączyli pp. Janinę i Władysława Wyczawskich. Tekst uchwały na str. 7 BI.

Jednomyślnie zostały przyjęte uchwały: w sprawie uchylenia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego po północnej stronie ul. Poniatowskiego oraz w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP obszaru "Pruchnicka" i Zespołu Staromiejskiego. Większością głosów przy 1. wstrzymującym się została podjęta uchwała w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania problemów Społecznych. Również większością głosów (przy 2. wstrz.) radni przeznaczyli kwotę 6 tys. zł na pokrycie wydatków związanych z organizacją koncertu muzycznego z okazji Juwenaliów 2005.

Zgłoszona podczas poprzedniej sesji propozycja oświadczenia o współpracy i powiązaniach z organami bezpieczeństwa państwa znalazła się w porządku obrad i została przyjęta w formie apelu, którego treść publikujemy na str. 8 BI.

Druga część obrad dotyczyła sprawozdania z wykonania budżetu za 2004 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jarosławia Stanisław Jucha przedstawił protokół oceniający pozytywnie realizację dochodów i wydatków oraz wniosek Komisji o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta. Zapoznał także radnych z opinią i uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej. Następnie Rada Miasta większością głosów przy 1. przeciwnym i 2. wstrzymujących się podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta. Długo dyskutowano nad projektem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.

Wiceprzewodniczący RM radny Jan Walter już na wstępie stwierdził, że będzie głosował przeciw absolutorium ponieważ nie został zrealizowany budżet w 2004 r. Z kolei Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego radny Mieczysław Biliński wyjaśnił, że Komisja analizowała wykonanie budżetu pod względem merytorycznym. Planowane wydatki budżetowe w konfrontacji z wykonaniem budżetu obrazują stopień zrealizowania zadań budżetowych. Wg radnego Bilińskiego "o niepełnej realizacji wydatków budżetowych określonych uchwałą budżetową zadecydowały mniejsze, niż zakładano wydatki w następujących działach: Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 86 %, Plany zagospodarowania przestrzennego - 55 %, Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa - 88 %, Gospodarka śiekowa i ochrona wód - 74,3%".

Przewodniczący Komisji ds. Gospodarki Miejskiej radny Janusz Ważny podkreślał, że uchwała o udzieleniu absolutorium "powinna być rozstrzygana z bardzo dużą odpowiedzialnością. Tą odpowiedzialność na radnych chyba wszyscy czujemy, ponieważ zostaliśmy wybrani przez społeczność lokalną. Wyniki kontroli, jaka została przeprowadzona i protokół dobitnie świadczą o tym, że efekty pracy nie są zadawalające. W protokole stwierdzono między innymi nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, jak również przypadki zaniedbywania obowiązków służbowych. Udzielając absolutorium bierzemy na siebie odpowiedzialność za dalsze losy miasta, za to jak miasto będzie funkcjonować w latach następnych. Niech ci radni, którzy zagłosują za udzieleniem absolutorium tłumaczą się przed społeczeństwem za to, co opublikowano w prasie".

Radny Stanisław Jucha - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że "opinia Komisji Rewizyjnej dotyczyła wyłącznie wykonania budżetu i sposobu, w jaki on został wykonany, czyli że nie zostały przekroczone wydatki w stosunku do dochodów. Budżet zmieniał się w ciągu roku".

W nieco innym tonie wypowiadał się radny Stanisław Misiąg - Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta i członek Komisji Rewizyjnej. Uważa, że ujęte po autopoprawkach dane do budżetu na 2004 r., które Rada wprowadziła zostały zrealizowane. "Nie zostało tylko wykonane zadanie inwestycyjne w zakresie oczyszczalni ścieków. Brakło tutaj przedłożenia Radzie uchwały o środkach nie wygasających i przełożenia na ten rok. Więc jednoznacznie nie można tutaj mówić, że budżet nie został zrealizowany. W zakresie dróg, w zakresie inwestycji, w zasadzie wszystkie inwestycje zostały wykonane do chwili obecnej. Brak jednej uchwały spowodował te procenty i te różnice, które występują na stronie zestawienia zbiorczego dochodów i wydatków budżetowych. Uważam, że to nie może być główny powód przeciw udzieleniu absolutorium, ponieważ mieszkańcy Jarosławia nie stracili na tym. Z mojego punktu widzenia budżet, jeśli chodzi o zadania, został wykonany".

Skarbnik Miasta Barbara Maziarka poinformowała, że II etap oczyszczalni ścieków "został zakończony, sfinansowany i podsumowany. Był audyt tego zadania przeprowadzony przez pracowników Urzędu Wojewódzkiego, którzy zajmują się tym tematem. Nie wniesiono żadnych uwag, ani nieprawidłowości, wręcz przeciwnie. Ewidencja księgowa, prowadzona przez wydział merytoryczny uzyskała bardzo dobrą ocenę. Zachęcano nas do starania się o poważne granty na zadania ekologiczne. Takie było podsumowanie kontroli".

Radny Zbigniew Możdżeń Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki zwrócił uwagę, że "Absolutoryjna uchwała ma na celu dokonanie oceny przez Radę Miasta, co do wykonania budżetu, celowości, słuszności takich, a nie innych działań organu zarządzającego, wykonawczego jakim jest Burmistrz".

Radni dyskutowali także na temat danych dotyczących podmiotów, którym zostały umorzone podatki. Wiceprzewodniczący RM Wacław Spiradek zapytał: "Jaki wpływ na dochody budżetu 2004 roku miały umorzenia podatkowe podejmowane jednoosobowo przez Pana Burmistrza".

Radny Stanisław Misiąg przekonywał, że "Pani Skarbnik przedłożyła nam listę osób fizycznych, którym podatek umorzono, mieliśmy wgląd do tego, niemniej jednak nie możemy tego opublikować, ponieważ wynika to z ustawy o finansach publicznych, gdzie jest tajemnica skarbowa. My wiemy komu umorzono i na jaką kwotę".

Radny Adam Międlar dodał, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej został zobowiązany do przedstawienia wykładni przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w przypadku osób, którym umorzono podatek.

Skarbnik Miasta Barbara Maziarka wyjaśniła, że "nazwiska przedsiębiorców, którym udzielono ulgi podatkowej zgodnie z nowelizacją ustawy o finansach publicznych są od dwóch lat publikowane na stronie BIP Urzędu Miasta oraz na tablicy ogłoszeń".

Poddany pod głosowanie projekt uchwały nie uzyskał ustawowo wymaganej liczby 11. głosów. Spośród głosujących 8. radnych poparło projekt, 3. było przeciw, zaś 9. wstrzymało się od głosu.

Wśród projektów uchwał, które zostały negatywnie zaopiniowane przez merytoryczne komisje Rady Miasta i nie zostały podjęte podczas sesji znalazły się:

  • projekt uchwały w sprawie ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego,
  • projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu przy ul. Zwierzynieckiej,
  • projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości przy ul. Grunwaldzkiej oraz ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego,
  • projekt uchwały w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego przy ul. Przyklasztornej,
  • projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy 2005, związanych z wydatkiem inwestycyjnym na zakup lokalu z przeznaczeniem na Izbę Pamięci Służebnicy Bożej Anny Jenke i przystań dla dzieci.
Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Marian Janusz
Numery archiwalne
Sierpień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31