Strona główna » Nasze wydawnictwa » maj, nr 5 (151) / 2005 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

maj, nr 5 (151) / 2005

Odpowiedzi na interpelacje - Sesja Rady Miasta Jarosławia z 28.02.2005 r.
Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych Rady Miasta Jarosławia postawione na Sesji w dniu 28 lutego bieżącego roku.

Przewodniczący Rady Miasta Marian Janusz
 • W odpowiedzi na zapytanie czy Prezes spółki ma prawo udzielać odpowiedzi na interpelacje w imieniu Burmistrza Miasta, zgłoszone przez Wiceprzewodniczącego Rady Miasta p. Wacława Spiradka podczas sesji informuję, iż prezes spółki nie ma prawa udzielania odpowiedzi na interpelacje w imieniu Burmistrza, jeżeli Burmistrz go do tego nie upoważnił.

 • W odpowiedzi na wniosek zgłoszony przez Wiceprzewodniczącego Rady Miasta p. Jana Waltera podczas sesji RM w sprawie przekazania protokołu pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej z przeprowadzonej kontroli w Urzędzie Miasta informuję, iż protokół pokontrolny RIO zawierający informacje w sprawie przebiegu i przedmiotu kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Jarosławia jest dokumentem wewnętrznym i posiada dane dotyczące podatników objęte tajemnicą skarbową. W związku z powyższym nie można podać treści niniejszego protokołu do publicznej wiadomości. Wynikiem kontroli dokonanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową będą zalecenia pokontrolne, które zostaną przekazane do wiadomości Przewodniczącego Rady Miasta.

 • W odpowiedzi na odczytany przez p. Zbigniewa Możdżenia, Przewodniczącego Komisji Kultury, Sportu i Rekreacji RM wniosek w sprawie nieprzyjaznej obywatelom organizacji Urzędu Stanu Cywilnego informuję, że z uwagi na rosnąca ilość zadań nakładanych na samorząd gminny, konieczne jest wdrożenie zmian usprawniających obsługę interesantów. Dostosowanie dotychczasowej struktury organizacyjnej UM do nowych zasad funkcjonowania administracji publicznej, czyni je koniecznymi. Następstwem ww. działań jest m.in. lokalizacja USC w kamienicy Rynek 6. Nadmieniam, że kamienica Rynek 6 jest, jak ratusz, siedzibą Urzędu Miasta. Oprócz USC znajdują się tam Wydziały: Kultury, Turystyki i Promocji, Edukacji i Kultury Fizycznej, Monitorowania Bezpieczeństwa Miasta, Spraw Obywatelskich - Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności. Mieści się tam także Archiwum Zakładowe Urzędu.
  Przed zmianą lokalizacji wydziałów UMJ tj. przed przeniesieniem ich z ratusza do kamienicy Rynek 6, pomieszczenia ww. budynku zostały poddane kapitalnemu remontowi. Odmalowano ściany, położono nowe wykładziny, każdy z wydziałów (w tym również USC), wyposażono w nowe meble biurowe i sprzęt komputerowy. Pomieszczenia biurowe kamienicy Rynek 6 jako siedziby Urzędu Miasta są właściwie oznakowane i opisane. Do każdego pomieszczenia biurowego podłączono wewnętrzną sieć telefoniczną i komputerową w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy dwoma budynkami urzędu.
  Sala ślubów znajduje się, jak sami Państwo podkreślili, w reprezentacyjnej Wielkiej Izbie. W bieżącym roku planowane jest wykonanie nowego wystroju sali ślubów. Podobnie jak w budynku ratusza, sala ślubów mieści się na parterze kamienicy Rynek 6. Nowożeńcy i goście na rozpoczęcie ceremonii ślubnych mogą oczekiwać w Wielkiej Izbie. Istotnym czynnikiem wpływającym na przyjazne obywatelom usytuowanie USC, jest możliwość skorzystania z wewnętrznego parkingu kamienicy Rynek 6, gdzie państwo młodzi i goście mogą parkować samochody (przy ratuszu nie ma takiej możliwości). Wejście do USC odbywa się zarówno od strony Rynku jak i ulicy Franciszkańskiej. Pragnę również zauważyć, że z uwagi na możliwość udzielania ślubów konkordatowych, ilość ślubów cywilnych znacznie zmalała.
  Zmiana dotychczasowego usytuowania USC była podyktowana koniecznością efektywniejszego wykorzystania pomieszczeń ratusza. W ww. miejscu urządzono wielostanowiskową, zinformatyzowaną kancelarię urzędu obsługującą interesantów. Wydział Spraw Obywatelskich - Referat Ewidencji Ludności i Wydział Działalności Gospodarczej oraz Gospodarki Nieruchomościami - Dodatki Mieszkaniowe są w tej chwili dostępne dla interesantów na parterze Urzedu. Obecnie pomieszczenia służą codziennej pracy urzędu, odbywa się w nich m.in. rejestracja działalności gospodarczej, zameldowania, przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych.
  Zapewne pierwsze tygodnie urzędowania w nowym miejscu, mogły spowodować nieco zakłopotania z powodu kierowania się stron do poprzednich pomieszczeń. Jednakże jest to sytuacja tymczasowa do momentu obycia się interesantów z nową lokalizacją wydziałów UMJ.
  Burmistrz Jarosławia jest zobowiązany dbać o pozytywny wizerunek miasta, dlatego zapewniam, że wszelkie zmiany organizacyjne odbywające się w budynku Rynek 1 i 6 są dowodem troski o profesjonalną i sprawną obsługę interesantów urzędu.

 • W odpowiedzi na wnioski zgłoszone podczas sesji RM w sprawie uzupełnienia tabliczek z nazwami ulic na terenie miasta oraz usunięcia zalegających hałd śniegu w szczególności w obrębie Rynku informuję, że w okresie wiosennym dokonany zostanie przegląd oznakowania dróg i ulic gminnych, po czym nowe znaki i tabliczki z nazwami ulic, będą zakupione i zamontowane (również w ramach niezbędnych uzupełnień). Natomiast usuwanie śniegu z terenu miasta związane jest ze znacznym wydatkowaniem środków finansowych, co w okresie wiosennym skutkuje ograniczeniem zakresu remontów nawierzchni drogowych po okresie zimowym. Celem ograniczenia istniejących uciążliwości w ruchu komunikacyjnym, hałdy śniegu na terenie Starego Miasta zostaną rozplantowane, co przy sprzyjających warunkach atmosferycznych spowoduje przyspieszenie ich topnienia.

 • W odpowiedzi na zapytanie zgłoszone przez Wiceprzewodniczącego Rady Miasta p. Wacława Spiradka podczas sesji RM dot. kosztów remontu ratusza oraz środków z jakich zadanie jest realizowane, informuję:
  • w budynku Rynek 6 w roku 2004 wykonano prace remontowe na łączną kwotę 89 023.74 zł brutto, które obejmowały następujący zakres:
  • remont sieci komputerowej, energetycznej i telefonicznej - 28.218 zł 60 gr.
  • remont budynku (pomieszczenia biurowe: parter, I, II, II, IV piętro oraz korytarze z klatką schodową w całym budynku) - 60.805 zł 14 gr.
  • w budynku Rynek 1 w ubr. wykonano prace remontowe pomieszczeń na łączną kwotę 53. 951 zł 62 gr. brutto. Wyremontowano pomieszczenia biurowe zlokalizowane na parterze i na I piętrze.
  W roku bieżącym do 28 lutego na powyższy cel wydatkowano kwotę 29.736 zł 30 gr. brutto. Do 14 marca br. planuje się zakończenie prac remontowych na II piętrze. Realizacja powyższego przedsięwzięcia jest finansowana ze środków Gminy Miejskiej Jarosław, dział: 750 - Administracja Publiczna, rozdział: 75023 - Urzędy Gmin, paragraf: 4270 - Zakup usług remontowych.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jan Walter

W związku z Pana zapytaniem na sesji RM dot. miejsc parkingowych na Rynku oraz interwencji Straży Miejskiej z tym związanych, wyjaśniam, iż Zastępca Burmistrza Tadeusz Pijanowski parkował na miejscu wyznaczonym dla radnych sporadycznie i nie będzie się to więcej powtarzać. Nie są mi znane przypadki, aby na tych miejscach parkowali swoje samochody strażnicy miejscy. Nie mniej jednak Komendant otrzymał polecenie zwracania uwagi na takie przypadki i wyciągania konsekwencji w razie ich zaistnienia. Każda interwencja Straży Miejskiej w tym miejscu to indywidualny przypadek. Chcę jednak dodać, że oznakowane samochody inwalidów mogą być zaparkowane w obrębie Rynku poza miejscami dla nich wyznaczonymi, ponieważ zezwala im na to prawo. Oczywiście pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności.

W nawiązaniu do pytania cyt.: "Wzywam Pana Burmistrza do przedstawienia listy podmiotów gospodarczych, którym umorzono podatki i to od początku Pana kadencji do końca roku 2004. Takiej listy Pan mi nie przedłożył, owszem w Biuletynie Informacji Publicznej jest tam niekompletna lista, to znaczy kompletna w sensie ustawy, ale ja chcę całą listę i takie prawo mam, proszę mi na piśmie taką listę przedstawić", odpowiadam, iż przepisy ustawy o obowiązku podawania do publicznej wiadomości kwot dokonanych umorzeń zaległości podatkowych ogłoszone w Dzienniku Ustaw Nr 214 poz. 1806 z 2002 r. obowiązują od dnia 1 stycznia 2003 r. Wykazy za lata 2003 i 2004 zostały wywieszone na tablicy ogłoszeń, ponadto zostały dodatkowo opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej tut. Urzędu. Natomiast umorzenia za lata wcześniejsze zgodnie z art. 293 Ordynacji podatkowej objęte są tajemnicą skarbową. Objęcie tych materiałów tajemnicą skarbową oznacza nie tylko ograniczenie możliwości ich wykorzystywania przez podmioty nimi dysponujące, lecz prowadzi także do zawężenia kręgu podmiotów, którym można udostępnić dane zawarte w tych materiałach. Są nimi jedynie podmioty ściśle określone przez przepisy Ordynacji podatkowej i tylko w przypadku gdy mają one związek z toczącym się postępowaniem (np. sądy, prokuratura).
Wykaz podmiotów znajduje sie na str. Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej: www.bip.jaroslaw.um.gov.pl

W odpowiedzi na zapytanie zadane podczas sesji RM przez Wiceprzewodniczącego RM Jana Waltera w brzmieniu otrzymanym za pismem Rady Miasta Jarosławia cyt.: "Teraz tak: jaką kwotę pieniędzy wydatkowano na nagrody, bądź ile płacono za prace magisterskie, które były robione powiedzmy, że tak umownie powiem na bazie spółek naszych? I jeżeli takie kwoty zostały wydatkowane w sumie na nagrody, czy na wynagrodzenia, nie wiem na co, to jak zabezpieczono prawa autorskie w sensie Gminy Miejskiej Jarosław, czyli prawa do pieniędzy, bo podejrzewam, że ktoś może na bazie tych prac napisać np. przewód doktorski? I po drodze wejdą nasze pieniądze czy to się nie będzie kłócić?", na podstawie otrzymanych danych ze Spółek gminnych i MZK, informuję:

 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarosławiu zawarło 7 umów cywilno - prawnych przeniesienia praw autorskich 5. prac (2. prace zostały napisane przez zespoły). W wyniku zawarcia umów Spółka nabyła prawa do prac magisterskich. Gmina Miejska Jarosław jako właściciel Spółki ma takie prawa w stosunku do zakupionych prac magisterskich jak Spółka. Z tytułu nabycia przez Spółkę autorskich praw majątkowych do przedmiotowych prac wydatkowana została kwota 2.500 zł.
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. zawarło pięć umów o dzieło w sprawie przeniesienia praw autorskich. Zgodnie z umową Autor ponosi na rzecz Zamawiającego wszelkie prawa do utworu wraz z własnością 1. egzemplarza utworu. Z tytułu nabycia prze Spółkę autorskich praw majątkowych do przedmiotowych prac wydatkowana została kwota 2.600 zł.
 • W Miejskim Zakładzie Komunikacji wykonano dwie prace magisterskie. Zakład w sprawie tej nie zawierał umów i nie poniósł kosztów związanych z wykonaniem prac.

Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia
Marian Muzyczka

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wacław Spiradek

W związku z zapytaniem dot. samochodu służbowego Straży Miejskiej wyjaśniam, iż trudno jest dotrzeć do takich ustaleń mówiących o kupnie nowego samochodu dla Straży Miejskiej pod warunkiem sprzedaży starego. Zgadzam się, że zwykle kupno nowego samochodu wiąże się ze sprzedażą starego. Samochód Łada Niva, którego nadal używa Straż Miejska jest mocno wyeksploatowany, mimo to spełnia bardzo pożyteczną rolę. Wykorzystywany jest do wspólnych patroli Straży Miejskiej i Policji w godzinach popołudniowo - wieczornych. Ponadto ze względu na konstrukcję samochodu można nim bez trudu w razie potrzeby dojechać w trudno dostępne miejsca. Rozpatrywana jest również możliwość wykorzystania Łady Nivy do utworzenia wzorem innych miast, patrolu szkolnego w ramach realizacji uchwalonego przez Radę Miasta programu "Bezpieczny Jarosław".

Zastępca Burmistrza Miasta Jarosławia
Tadeusz Pijanowski

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wacław Spiradek

W odpowiedzi na zapytanie zgłoszone podczas sesji RM cyt.: "Dlaczego w momencie kiedy trwała procedura przetargowa nadal trwały prace remontowe przy stacji paliw prowadzone przez firmę, która wygrała drugi przetarg? Jest to ponowne żądanie odpowiedzi na zapytanie" - na podstawie informacji uzyskanych od Prezesa Zarządu Pókim Sp. z o.o. w Jarosławiu informuję, iż przetarg na wynajem stacji paliw odbył się w dniu 27.10.2004 r. umowa i protokół zdawczo - odbiorczy z firmą, która wygrała przetarg, podpisane zostały w dniu 04.11.2004 r. Przed tą datą prace remontowe na stacji paliw nie były wykonywane. Prace te rozpoczęły się po zakończeniu procedury przetargowej i podpisaniu umowy. W okresie od 10.10.2004 r. do 25.11.2004 r. teren przy ul. Piekarskiej wynajmowany był przez "Geofizyce Toruń" Sp. z o.o. z przeznaczeniem na bazę samochodową.

Burmistrz Miasta Jarosławia
Janusz Dąbrowski

Numery archiwalne
Lipiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 • Wiking i magiczny miecz 2D
  10,12,14,15 17,19,21,22,23 Lipca
  godzina: 16.00
 • Salma w krainie dusz - 2D
  16,17,19,21,22 Lipca
  godzina: 13.30