Nasze wydawnictwa

wrzesień-październik, nr 10-11 (142-143) / 2004

Sesja Rady Miasta (20.09.2004)

W dniu 20 września 2004 r. obyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia, w której uczestniczyło 21 radnych, a także Burmistrz Miasta Janusz Dąbrowski, zastępcy Burmistrza: Tadeusz Pijanowski i Marian Muzyczka, Skarbnik Miasta Barbara Maziarka, Naczelnicy Wydziałów UM, a także przedstawiciele Rad Dzielnic.

Tematem sesji było podjęcie uchwały w sprawie wspólnego przygotowania do realizacji inwestycji pn. ,,Budowa drogi obwodowej miasta Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4 (E-40) Jedrzychowice - Korczowa na odcinku od km 632 + 593 do km 643 + 830 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi".

Opinię do uchwały przestawił Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta radny Stanisław Misiąg, który poinformował, że Komisja pozytywnie ustosunkowała się do projektu uchwały, pod warunkiem uwzględnienia wypracowanych na posiedzeniu Komisji wniosków. Komisja Rozwoju Miasta zaproponowała, aby: Burmistrz Miasta na następną sesję przygotował projekt uchwały o przesunięcie 10.000 zł ze środków przeznaczonych na wyceny nieruchomości - na zakup programu komputerowego niezbędnego do tworzenia bazy danych o nieruchomościach gminy, a także by - w ramach reorganizacji Urzędu - utworzyć wydział do spraw realizacji inwestycji i pozyskiwania środków unijnych. Komisja stwierdziła, że współpraca pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie a Gminą Miejską układa się dobrze i zawnioskowała o jak najszybsze zrealizowanie uchwały Rady Miasta, dotyczącej sfinansowania przebudowy urządzeń podziemnych w ulicy 3-go Maja w Jarosławiu.

W wyniku głosowania Rada Miasta Jarosławia jednomyślnie przyjęła uchwałę w sprawie wspólnego przygotowania do realizacji inwestycji związanej z budową drogi obwodowej miasta Jarosławia.

W punkcie interpelacje i wolne wnioski radny Stanisław Jucha, zgłosił wniosek o jak najszybsze przeprowadzenie wyborów do Rad Dzielnic. Natomiast radny Jacek Stańda w nawiązaniu do podjętej podczas sesji uchwały podziękował Zastępcy Burmistrza - Marianowi Muzyczce i radnemu Stanisławowi Misiągowi za zaangażowanie, ponieważ ,,ich inicjatywa i ogromny wkład pracy sprawił, że dzisiaj możemy tę inwestycję już rozpoczynać". Podziękował również Panom Posłom na Sejm RP, przedstawicielom Ziemi Jarosławskiej za ogromny wkład w zainicjowanie tego przedsięwzięcia, które pozwoli uwolnić miasto Jarosław od uciążliwego ruchu pojazdów samochodowych.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Marian Janusz
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65