Strona główna » Nasze wydawnictwa » wrzesień-październik, nr 10-11 (142-143) / 2004 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

wrzesień-październik, nr 10-11 (142-143) / 2004

Odpowiedzi na interpelacje - Sesja Rady Miasta Jarosławia z 24.05.2004 r.
  1. Na interpelację radnego Jana Waltera o sytuacji pani Domańskiej, w sprawie zbycia lokalu przy ul. Słowackiego w drodze bezprzetargowej: podtrzymuję stanowisko w sprawie lokalu użytkowego. W załączeniu przedłożyłem kopie postanowień Sądu Okręgowego w Krośnie, Ośrodek Zamiejscowy w Przemyślu.
  2. Na interpelację radnej Marii Kuźniar o wykonanie oświetlenia ulicy Lotników w Jarosławiu: zadania realizuje Wydział Infrastruktury Technicznej UM zgodne z zaplanowanym budżetem miasta Jarosławia na rok 2004. W roku bieżącym nie przewidziano realizacji tego zadania w budżecie miejskim.
  3. Na interpelację pani Józefy Frendo - Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia o wyjaśnienie sprawy zwrotu kamienicy Rynek 11, w której 2/16 stanowi właśność Gminy Miejskiej. Udziały te zostały zakupione po działalnoć statutową SMJ: w wyniku realizacji uchwały Rady Miasta z 1998r. zakpupiono 2/16 udziałów w prawie własności nieruchomości. Uchwała powyższa nie wspomina w swojej treści o zakupie udziałów pod działalnośc statutową SMJ, byłoby to niezgodne z prawem. Nieruchomość przy ul. Rynek 11 jest przedmiotem współwłasności (w częściach niewydzielonych) 15 osób. Stowarzyszenie Miłośników Jarosławia, jako podmiot korzystający z nieruchomości jest zobowiązane do ponoszenia odpowiednich opłat. Reguluje to Kodeks cywilny w art. 207, a zatem żądanie adresowane przez współwłaścicieli nieruchomości pod adresem Stowarzyszenia, a dotyczące opłacania czynszu i kosztów utrzymania lokalu ma oparcie w prawie. Niezmiernie istotnym w sprawie jest istnienie ułamkowej współwłasności w częściach niewydzielonych. Zniesienie tego stanu, a w konsekwencji określenienie części nieruchomości przypadających poszczególnym współwłaścicielom, jest możliwe do przeprowadzenia w drodze porozumienia wszystkich współwłaścicieli bądź w drodze postepowania sądowego. Z dotychczasowej parktyki wynika, że należy sceptycznie ocenić szanse porozumienia w tej sprawie, zaś ewentualne postępowanie sądowe w sprawie zniesienia współwłasności wiąże się z poniesieniem kosztów postępowania.
    Zaznaczam, że zniesienia współwłasności może żądać każdy ze współwłaścicieli i nie sposób wyrokować, w jaki sposób sprawa zostanie rozstrzygnięta.
Z SESJI XXX Z 21.06.2004
  1. Na interpelację radnego Stanisława Misiąga o poszerzenie ul. Strzeleckiej na odcinku obok Zespołu Szkół Ogrodniczych: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu poinformował, że modernizacja ulicy Lotników, drogi Tywonia - Jarosław i ulicy Strzeleckiej zostały ujęte w planach Strategii Rozwoju Powiatu Jarosławskiego na lata 2004-2006.
  2. Na interpelację Antoniego Lotycza o rekonstrukcję pomnika Baśki Puzon: wysłano podziękowanie za pomoc panu Stanisławowi Lenarowi, który nieodpłatnie podjął się remontu pomnika.
  3. Na interpelację radnej Marii Kuźniar o wprowadzenie rodzinnych biletów wstępu na basen miejski: koszty biletów wstępu dla dzieci ustalone zostały na Sesji Rady Miasta w dniu 26.04.2004. Nie przewiduje się zmian cen. Dzieci ze szkół podstawowych i gimnazajlnych, dla których organem prowadzącym jest Burmistrz Miasta Jarosławia będa uczęszczać na pływalnię w ramach bezpłatnych zajęć wychowania fizycznego - koszt tych zajęć pokrywa Gmina Miejska. W Polsce bardzo rzadko praktykowane jest prowadzenie biletów rodzinnych.
  4. Na interpelację radnego Adama Międlara o naprawę słupa ogłoszeniowego przy ul. Kraszewskiego i Baśki Puzon: wysłane zostało pismo do Miejskiego Ośrodka Kultury o niezwłoczne podjęcie działań zmierzających do naprawy słupa ogłoszeniowego i przywrócenia jego pierwotnej funkcji oraz zwrócono się z prośbą o przegląd wszystkich słupów ogłoszeniowych pod kątem oceny ich stanu technicznego wykonania niezbędnych napraw bieżących w przypadku takiej potrzeby.
Numery archiwalne
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31