Strona główna » Nasze wydawnictwa » maj-czerwiec, nr 6-7 (138-139) / 2004 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

maj-czerwiec, nr 6-7 (138-139) / 2004

Wystąpienia radnych II

Wystąpienie radnego Mieczysława Bilińskiego 

 

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado!

Alkoholizm jest plagą społeczną - zaszczepili ją nam wrogowie, aby biologicznie zniszczyć nasz naród, a my nadal niszczymy się sami. Stwarza on wiele problemów natury zdrowotnej, społecznej, wychowawczej, kulturalnej oraz ekonomicznej. Szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem jest wzrost alkoholizmu wśród młodzieży i wynikające stąd zwiększenie się rozkładu moralnego tej grupy społecznej, tak ważnej w obronności kraju i dla przyszłości Polski. Człowiek myślący nie pije, a pijący nie myśli. Jeżeli nie zahamujemy narastającej fali pijaństwa grozi nam biologiczna zagłada, podobna do skutków zastosowania broni masowego rażenia, lecz wyniszczająca wolniej.

Pogarszająca się sytuacja materialna społeczeństwa, stresy spowodowane brakiem pracy są często dodatkową przyczyną alkoholizmu. Rada Miasta nie może pozostać obojętna na tak szkodliwy problem nurtujący społeczeństwo. Powołana Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych czyni wiele, by ulżyć chorym, poszkodowanym przez los. Działania związane z profilaktyką obejmują opiekę nad bezdomnymi mężczyznami, samotnymi matkami wraz z dziećmi - często ofiarami przemocy alkoholików. Osoby pokrzywdzone otrzymały pomoc materialną w wysokości 562.790,62 zł. Dotacji udzielono organizacjom pozarządowym i świetlicom socjoterapeutycznym. Cenione jest również wsparcie finansowe dzieci, korzystających z wypoczynku letniego i zimowego. Wieloaspektowe oddziaływanie psychologiczne, prawne i pedagogiczne ma na celu przywrócenie im godności człowieczeństwa i włączenie do normalnego funkcjonowania, jako wartościowych obywateli naszego Grodu. Poniesione wydatki zwrócą się w perspektywie wielokrotnie, dzięki resocjalizacji alkoholików. Wpłynie to również na podniesienie bezpieczeństwa na naszym terenie przez eliminowanie kradzieży, rozbojów, dewastacji itp. Z tych też względów na przeciwdziałanie alkoholizmowi trzeba przeznaczać środki pieniężne na ratowanie poszkodowanych, znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Nie można na ten cel żałować pieniędzy, tym bardziej, że potrzeby stale rosną, a każda złotówka, jak wynika ze sprawozdania, jest wydawana właściwie i z wielką rozwagą. Wobec takiej sytuacji przyznanie funduszu dla rozwiązywania problemów alkoholowych jest dla nas zagadnieniem priorytetowym. Wszyscy stanowimy jedną, wielką rodzinę, a ratowanie alkoholików jest naszym moralnym i społecznym obowiązkiem. Komisja R.P.A stara się w miarę możliwości przeciwdziałać zgubnym skutkom alkoholizmu, w celu całkowitego wyeliminowania tej społecznej plagi, niszczącej naszą młodzież, rodziny i naród polski. Jest to zgodne z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Komisja Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego pozytywnie ocenia działalność KRPA, wyraża podziękowanie i uznanie za realizację postanowień zawartych w sprawozdaniu wraz z zestawieniem wydatków za rok 2003, wnosi o przyjęcie tego sprawozdania.

Mieczysław Biliński
Numery archiwalne
Czerwiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30