Nasze wydawnictwa

grudzień, nr 12 (120) / 2002

Raport za kadencję 1998-2002 - X. SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO
* w tym grunt o pow. 0,44 ha o wartości 189.000 zł zbyty na rzecz Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w formie aportu,
** nieruchomość o powierzchni 15,7556 ha zabudowana budynkami oczyszczalni ścieków o wartości 1.742.769 zbyta na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o w formie aportu.

Sprzedaż mienia komunalnego odbywała się na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
1. Zbywano grunt zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 6 z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania jeżeli nie mógł być zbyty jako odrębne nieruchomości, czyli w drodze przetargu.
2. Zbywano nieruchomości zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o.g.n. w drodze przetargu z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłową :
- nieruchomość położona przy ul. Grodziszczańskiej, zbyto na rzecz Zamojskiej Spółki Elektroenergetycznej,
- nieruchomość położona przy ul. Budowlanych , zbyto na rzecz "FELIX CO" Sp. z oo.,
- nieruchomość położona przy ul. Budowlanych, zbyto na rzecz Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Robót Zmechanizowanych i Sprzętu Budowlanego "Dźwig",
- nieruchomość położona przy ul. Morawskiej, zbyto na rzecz Spółki Akcyjnej Huta Szkła "Jarosław",
- nieruchomość położona przy ul. Morawskiej, zbyta na rzecz "Unisev" Jarosław Sp. z o.o.
3. Zbywano nieruchomości w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne:
- nieruchomość położona przy ul. Skarbowskiego na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Jarek",
- nieruchomość położona przy ul. Wilsona, zbyto na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu,
- nieruchomość położona przy ul. Skarbowskiego, zbyto na rzecz Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z oo., (aport),
4. Zbyto nieruchomość położoną przy ul. Wróblewskiego w formie aportu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
5. Dokonano darowizny części gruntu oznaczonego numerem 1101/1 o powierzchni 0,0115 ha. obręb nr 5 m. Jarosławia na rzecz Skarbu Państwa Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych, na cele publiczne (przebudowa skrzyżowania).
IX. SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO
IX. SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65