Strona główna » Nasze wydawnictwa » grudzień, nr 12 (120) / 2002 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

grudzień, nr 12 (120) / 2002

SESJA RADY MIASTA
Na zdjęciu radny p. Mieczysław Biliński podczas ślubowania oraz radni: p. Andrzej Lichończa i p. Jacek Stańda | Fot. Zofia Krzanowska
Na zdjęciu radny p. Mieczysław Biliński podczas ślubowania oraz radni: p. Andrzej Lichończa i p. Jacek Stańda
Fot. Zofia Krzanowska

Druga sesja Rady Miasta Jarosławia odbyła się 5 grudnia 2002 r. w godz. 900-1400. Uczestniczyło w niej 21 radnych, Wicestarosta Janusz Kołakowski, Zastępca Przewodniczącego Rady Powiatu Mieczysław Czyż, Prezes Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia Józefa Frendo, Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Jarosławia Łukasz Głąb, Burmistrz Janusz Dąbrowski, przedstawiciele PGKiM Sp. z o.o. i PWiK Sp. z o.o. oraz dziennikarze i mieszkańcy miasta.

Na początku Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej p. Zbigniew Guzowski wręczył radnemu p. Mieczysławowi Bilińskiemu zaświadczenie o wyborze, ponieważ radny był nieobecny na pierwszej sesji. Pan Biliński złożył również ślubowanie.

Podczas obrad podjęto 7 uchwał. Jednomyślnie ustalono wynagrodzenia Burmistrza Miasta: zasadnicze - 4.530 zł, dodatek funkcyjny - 1.775 zł oraz dodatek specjalny w wysokości 40% wynagrodzenia zasadniczego. Również jednomyślnie podjęto uchwałę w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza.

Przy kolejnym projekcie uchwały wywiązała się dyskusja na temat liczby komisji. Wniosek radnego p. Adama Międlara o powołanie 6 stałych komisji został odrzucany: za 7 głosów, przeciw - 12, wstrzymały się 2 osoby. Ostatecznie powołano składy osobowe 9 komisji Rady Miasta. Szczegóły na str. 4.

Następnie w głosowaniu jawnym dokonano wyboru przewodniczących w/w komisji. Uchwała w tej sprawie została przyjęta 14 głosami za, przy 7 wstrzymujących się.

Dyskusję wywołał również temat wysokości diet za udział w pracach organów gminy. Projekt uchwały przygotowany przez grupę 6 radnych zakładał dietę zryczałtowaną dla Przewodniczącego Rady w wysokości 70% kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, która na dzień sesji wynosiła 1.603 zł. Zastępcy Przewodniczącego wg projektu otrzymywaliby miesięcznie 55% kwoty bazowej, Przewodniczący stałych komisji - 37% kwoty bazowej, zaś radni 20% kwoty bazowej.

Radny p. Janusz Szkodny zgłosił wniosek, by Zastępcy Przewodniczącego otrzymywali o 5% mniejszą dietę zryczałtowaną, Przewodniczący stałych komisji dietę mniejszą o 7%, zaś radni dietę o 5% większą. Z kolei radny p. Jarosław Pagacz zgłosił wniosek o zmianę projektu uchwały: dietę dla Zastępców Przewodniczącego zmniejszyć do 35% kwoty bazowej, a dla Przewodniczących stałych komisji - obniżyć do 30%. Ostatecznie przyjęty został wniosek zgłoszony przez Wiceprzewodniczącego Rady p. Tadeusza Pijanowskiego, a więc dieta dla Przewodniczącego Rady pozostaje bez zmian - 70% kwoty bazowej, dla Zastępców - 50% kwoty bazowej, dla Przewodniczących stałych komisji - 35%, dla radnych 25%. W tej uchwale dopisano również możliwość wypłacenia diet w przypadku powołania komisji doraźnych. Należy dodać, że w związku z otrzymywaniem diety zryczałtowanej radnemu bez względu na pełnione funkcje, nie przysługują inne diety za pracę w organach gminy. W uchwale są też zapisy o potrąceniach za nieusprawiedliwione nieobecności z zastrzeżeniem, że łączna wysokość potrąceń w danym miesiącu nie może przekroczyć 80% diety.

Jednomyślnie podjęto dwie uchwały intencyjne w sprawie nabycia w trybie bezprzetargowym na własność gminy miejskiej Jarosław nieruchomości nr 2346/9 o powierzchni 1,1988 ha obręb nr 5 oraz nieruchomości nr 2346/10 o powierzchni 0,5541 ha obręb 5 położonych w Jarosławiu przy ul. Piekarskiej. Jest to własność Skarbu Państwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddział Rejonowy w Lublinie.

Ponadto swój udział w pracy w Społecznej Komisji Mieszkaniowej zgłosili radni: Stanisław Jucha i Andrzej Lichończak.

Następnie Prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Jan Pels i Wiceprezes Aleksander Kozik omówili sytuację przedsiębiorstwa i realizowane inwestycje. Podobnie Wiceprezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Wiktor Kozdrowicki przedstawił zakres obowiązków spoczywających na spółce oraz analizę najważniejszych zadań.

Następna sesja została zwołana na 11 grudnia br.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia Marian Janusz

Numery archiwalne
Lipiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • Klara Muu - 2D
    2,3,5,7,8 Lipca
    godzina: 13.30
  • Czworo dzieci i coś
    3,5,7,8,9 Lipca
    godzina: 16.00