Strona główna » Nasze wydawnictwa » grudzień, nr 12 (120) / 2002 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

grudzień, nr 12 (120) / 2002

Zarządzenie Nr 5/2002
Na podst. art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tekst jednolity (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1951 z późniejszymi zmianami), art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 733 ), oraz Uchwały Rady Miasta Jarosławia Nr 549/XXXVI/2001 z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie ustalania zasad polityki czynszowej Burmistrz Miasta Jarosławia zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się stawkę bazową czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu gminy za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu w wysokości 1,55 zł, a stawkę czynszu za lokal socjalny w wysokości 0,54 zł za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie.
2. Stawkę bazową czynszu określoną w § 1.1. różnicuje się zgodnie z zasadami określonymi w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Czynsz nie obejmuje opłat za świadczenia związane z eksploatacją mieszkania, w tym opłat za energię elektryczną, energię cieplną, gaz, wodę, za odbiór nieczystości stałych i płynnych, antenę zbiorczą oraz domofon.

§ 3.

Wysokość czynszu najmu i opłat za świadczenia związane z wyposażeniem lokalu i jego eksploatacją oraz inne dane dotyczące lokalu powinny być określone w umowie najmu.

§ 4.

Traci moc uchwała Zarządu Miasta Jarosławia Nr 31/5/2002 z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie Gminy Miejskiej Jarosław.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Mieniem i Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Jarosławia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach Urzędu Miasta.
Numery archiwalne