Strona główna » Nasze wydawnictwa » sierpień-wrzesień, nr 8-9 (116-117) / 2002 » Z prac Urzędu Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

sierpień-wrzesień, nr 8-9 (116-117) / 2002

Uchwała Nr 633/XLIII/2002 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 sierpnia 2002 r.

w sprawie wyznaczenia miejsca poboru kruszywa w granicach powszechnego korzystania z. powierzchniowych wód publicznych

 

Na podstawie art. 7 ust. l pkt l i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 1 15, poz. 1229 z późn. zm.), Rada Miasta Jarosławia ustala, co następuje:

 

 

§1

1. Wyznacza się na terenie miasta Jarosław miejsce poboru kruszywa w ramach powszechnego korzystania z wód:
- rzeka: San
-w km: 111+600 -111+400,
- brzeg: lewy,
- miejscowość: Jarosław
na warunkach oraz wg instrukcji eksploatacji kruszywa - określonych w załączniku nr l do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Miasta Jarosławia.

§3

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Jarosławia.
§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej poprzey wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia i obowiązuje do dnia 15-10-2002 r.

 

Załącznik nr l do uchwały nr 633/XLIII/2002 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

 

WARUNKI POBORU KRUSZYWA Z RZEKI SAN - KM 111+400 DO 111+600 W MIEJSCOWOŚCI JAROSŁAW

 

 1. Pobór kruszywa odbywa się w miejscu wyznaczonym niniejszą uchwałą, oznakowanym tablicami informacyjnymi z napisami: "Miejsce poboru kruszywa w ramach powszechnego korzystania z wód", "Zakaz kąpieli" oraz tablicami zawierającymi informację o godzinach wydawania kruszywa.
 2. Pobierane kruszywa odbywa się wyłącznie dla potrzeb osobistych, gospodarstw domowych lub rolnych, do głębokości 0,60 m, bez stosowania specjalnych urządzeń technicznych typu: koparki, spycharki.
 3. Podstawą dokonania poboru kruszywa jest posiadanie upoważnienia wystawionego przez Burmistrza Miasta Jarosławia na wniosek osoby zainteresowanej. Upoważnienie wydaje się na pisemny wniosek zainteresowanego zawierający:
  1. dane personalne,
  2. adres zamieszkania,
  3. uzasadnienie wykorzystania kruszywa z określeniem ilości, oraz po zapoznaniu zainteresowanego z instrukcją poboru kruszywa.
Numery archiwalne
Lipiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 • Klara Muu - 2D
  2,3,5,7,8 Lipca
  godzina: 13.30
 • Czworo dzieci i coś
  3,5,7,8,9 Lipca
  godzina: 16.00