Strona główna » Nasze wydawnictwa » sierpień-wrzesień, nr 8-9 (116-117) / 2002 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

sierpień-wrzesień, nr 8-9 (116-117) / 2002

SESJA RADY MIASTA

Dobiega końca III kadencja samorządu miejskiego. Jedna z ostatnich roboczych sesji, trwająca 3 godziny odbyła się 30 sierpnia 2002 r. Uczestniczyło w niej 27 członków Rady Miasta. Na spotkanie z radnymi został zaproszony O. Gwardian Lucjan Janas, który niedawno objął funkcję proboszcza w parafii Trójcy Świętej. W imieniu własnym i poprzedników podziękował za dotychczasową współpracę i wsparcie finansowe remontu świątyni.

Podczas obrad podjęto 32 uchwały. Większością głosów zadecydowano o zaciągnięciu dwóch pożyczek: 1 mln zł na finansowanie inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach Sterańczaka i Misztale" oraz 235 tys. zł na budowę krytej pływalni wraz z infrastrukturą przy ul. Sikorskiego 5. Również większością głosów Rada postanowiła zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1.880.000 zł na pokrycie deficytu budżetowego. Ponadto dokonano zmian w budżecie miasta (5 uchwał) m.in. w związku z zaciągniętymi pożyczkami i kredytem, ze względu na ostateczny podział subwencji oświatowej z budżetu państwa, jak też z powodu otrzymania dotacji celowej na refundację wydatków poniesionych przez miasto na przyjęcie w ubiegłych latach rodziny repatriantów oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na dofinansowanie budowy kotłowni gazowej w ramach inwestycji krytej pływalni. Jeden z zapisów mówi o planowanych dochodach związanych z możliwością zbycia nieruchomości przy ul. Morawskiej celem zakupu nieruchomości będącej własnością Agencji Mienia Wojskowego, położonej przy ul. Piekarskiej po zlikwidowanej jednostce wojskowej.

Jednomyślnie wprowadzono poprawki do Uchwały Nr 593/XLI/2002 z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie przekształcenia publicznej szkoły ponadpodstawowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Książąt Czartoryskich w Jarosławiu w publiczną szkołę ponadgimnazjalną.

Również jednomyślnie ustalono, że maksymalna kwota dofinansowania opłat za jeden semestr kształcenia nauczycieli będzie wynosiła nie więcej niż 300 zł. Ustalono następujące formy kształcenia: studia magisterskie, podyplomowe oraz kursy doskonalące "Pracownia internetowa w każdej szkole". Uchwała określa specjalności, na które przyznawane jest dofinansowanie: dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych - języki obce i wychowanie fizyczne; dla placówek przedszkolnych - pedagogika przedszkolna. Ponadto w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z wieloletniego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli, dyrektor może dofinansować inne specjalności.

Następnie 14 głosami za przy 5 przeciwnych i 6 wstrzymujących się dokonano zmiany w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej. Tekst uchwały na str. 12.

Rada wyznaczyła (jednomyślnie) miejsca poboru kruszywa w granicach powszechnego korzystania z powierzchniowych wód publicznych. Uchwałę publikujemy na str. 12.

Większością głosów Rada podjęła 14 uchwał dotyczących zamiany nieruchomości, zbycia gruntu, zbycia udziału we współwłasności, wydzierżawienia gruntu oraz nabycia nieruchomości.

Następnie mgr inż. architekt Wiesław Mancewicz z Biura Rozwoju Krakowa S.A. wyjaśnił zasady, jakimi kierowano się przy opracowaniu pięciu planów zagospodarowania przestrzennego. Po wysłuchaniu informacji, Rada Miasta przyjęła większością głosów (przy 2 przeciwnych i 1 wstrz.) uchwały w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: obszaru obejmującego tereny użytkowane rolniczo położone po północnej stronie ul. Dojazdowej, obszaru obejmującego teren wolny od zabudowy (przylegający do istniejącego boiska sportowego) przy ul. Dolnoleżajskiej, obszaru obejmującego teren przylegający do cmentarza komunalnego przy ul. Krakowskiej, obszaru obejmującego tereny istniejącego składowiska odpadów komunalnych, tereny użytkowane rolniczo wolne od zabudowy położone po wschodniej stronie ul. Kamiennej w dzielnicy Łazy Kostkowskie oraz terenu drogi dojazdowej do Elektrowni Gazowej.

Jednomyślnie przyjęta została uchwała w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Jarosławia.

W ramach interpelacji radny Hubert Żak - Przewodniczący Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Ochrony Środowiska Naturalnego poinformował o zamiarze podjęcia wspólnie z podobną komisją Rady Powiatu Jarosławskiego inicjatywy zmierzającej do zakupu aparatu USG dla Oddziału Położniczo - Ginekologicznego COM, jak również zakupu wyposażenia do karetki reanimacyjnej.

Przewodniczący Rady Miasta
Janusz Szkodny
Numery archiwalne
Lipiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • Klara Muu - 2D
    2,3,5,7,8 Lipca
    godzina: 13.30
  • Czworo dzieci i coś
    3,5,7,8,9 Lipca
    godzina: 16.00