Strona główna » Nasze wydawnictwa » czerwiec-lipiec, nr 6-7 (114-115) / 2002 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

czerwiec-lipiec, nr 6-7 (114-115) / 2002

SESJA RADY MIASTA - 14 czerwca 2002 r.
Na zdjęciu Przewodniczący Rady Miasta Janusz Szkodny oraz zastępcy: Witold Garczyński, Stanisław Sobocki i Jarosław Pagacz | Fot. Z.K.
Na zdjęciu Przewodniczący Rady Miasta Janusz Szkodny oraz zastępcy: Witold Garczyński, Stanisław Sobocki i Jarosław Pagacz
Fot. Z.K.
14 czerwca 2002 r. odbyła się XLII sesja Rady Miasta Jarosławia, w której uczestniczyło 26 radnych. W trakcie obrad trwających 5 godzin podjęto 23 uchwały.

Na początku większością głosów, przy 1 wstrzymującym się przyjęto 5 uchwał dotyczących wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2002 r. m.in. w związku z otrzymaniem subwencji z budżetu państwa, dodatkowych środków od Wojewody Podkarpackiego oraz dotacji celowej na wypłatę dodatków mieszkaniowych, dożywianie uczniów w szkołach oraz dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu celem dofinansowania zadania w zakresie dowożenia uczniów do szkół. Kolejną uchwałą przyjętą większością głosów (przy 7 wstrzymujących się) zwiększono tegoroczne wydatki budżetu na finansowanie inwestycji pn. "Budowa krytej pływalni wraz z infrastrukturą przy ul. Sikorskiego". Następnie większością głosów (przy 3 wstrz.) postanowiono przekazać 15 tys. zł na organizację kolonii letniej integracyjnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 dla 30 dzieci z Michaloviec na Słowacji, Vyškova w Czechach i Jaworowa na Ukrainie. Jednomyślnie przyjęto 3 uchwały budżetowe dotyczące m.in. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 2 mln zł, który przeznaczony zostanie na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach miasta w 2002 r., zaciągnięcia pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1 mln zł na finansowanie zadania pn. "Kanalizacja sanitarna os. Sterańczaka oraz dzielnicy Misztale".

Bez większej dyskusji (przy 5 głosach wstrz.) postanowiono zbyć w drodze bezprzetargowej nieruchomość przy ul. Zbożowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Przy 1 głosie sprzeciwu przyjęto uchwałę o sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki przy ul. Tatarskiej na rzecz Zamojskiej Korporacji Energetycznej S.A. Rejonowy Zakład Energetyczny w Jarosławiu z przeznaczeniem na realizację urządzeń infrastruktury technicznej. Postanowiono także (przy 1 głosie wstrzymującym się) sprzedać w drodze bezprzetargowej nieruchomość na os. Kombatantów na rzecz użytkownika wieczystego. Jednomyślnie podjęto uchwałę o nabyciu działki położonej przy ul. 3-go Maja z przeznaczeniem pod poszerzenie skrzyżowania ul. Głębokiej z ul. 3-go Maja. Jednomyślnie postanowiono nabyć w formie darowizny nieruchomość będącą własnością Województwa Podkarpackiego pod drogę wewnętrzną. Natomiast większością głosów (przy 2 wstrz.) postanowiono nabyć prawa wieczystego użytkowania gruntu przy ul. Reymonta.

Jednomyślnie nadano statut Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jarosławiu. Również jednomyślnie radni wyrazili zgodę na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy, powołując doraźną komisję ds. opracowania statutu, w skład której wchodzą: radni: p. Marian Kozłowski, p. Zbigniew Możdżeń p. Wacław Spiradek i p. Marek Jasiewicz oraz pracownicy Urzędu Miasta p. Maria Drabik, p. Lesław Strohbach, p. Bogdan Wołoszyn.

Jednomyślnie radni postanowili dokonać zmiany uchwały w sprawie opłaty administracyjnej. Po długiej dyskusji Rada większością głosów, przy 6 głosach sprzeciwu i 1 głosie wstrzymującym się, dokonała podziału miasta Jarosławia na 3 okręgi wyborcze, ustaliła granice i numery tych okręgów oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym dla wyboru Rady Miasta w 2002 r. Tekst uchwały znajduje się na str. 4-5.

Również większością głosów, przy 1 głosie sprzeciwu i 1 głosie wstrzymującym się, utworzono stałe obwody głosowania, ustalono granice i numery oraz wyznaczono siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych. Tekst uchwały na str. 6.

Najwięcej dyskusji wywołał projekt uchwały dotyczący określenia dziennych stawek opłaty targowej na targowiskach na terenie miasta. Po przerwie i przyjęciu wniosków, ostatecznie Rada Miasta przyjęła uchwałę większością głosów (przy 1 wstrz.).

Na wniosek Komisji Oświaty, Rada Miasta powołała Komisję Stypendialną, w skład której weszli radni: p. Elżbieta Ćwierz - Superson - Przewodnicząca Komisji, p. Zbigniew Możdżeń, p. Jarosław Pagacz, p. Janusz Moskwa oraz p. Bogdan Wołoszyn - Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.

Po długiej dyskusji Rada odrzuciła projekty uchwał dotyczących zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej przy ul. Przemysłowej oraz przy ul. Zwierzynieckiej z uwagi na brak wyczerpujących informacji. Odrzucono również projekt uchwały, negatywnie zaopiniowanej przez stałe Komisje Rady, dotyczący odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy zakupie lokalu mieszkalnego. Ponadto odłożono na następną sesję projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały o oddaniu w wieczyste użytkowanie gruntu pod garażami i nieodpłatnego nabycia własności garaży.

Podczas obrad, działalność Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych omówiła jej Przewodnicząca p. Teresa Adamczyk. Złożyła sprawozdanie z wykonania wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki w 2001 r.

Kolejnym punktem obrad miało być omówienie spraw gospodarczych miasta. Z braku quorum temat przełożono na następną sesję.
Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Janusz Szkodny
Numery archiwalne
Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31