Nasze wydawnictwa

luty-marzec, nr 3-4 (110-111) / 2002

Praca Urzędu Miasta Jarosławia w 2001 r. Wydział Obsługi Rady Miasta

Wydział Obsługi Rady Miasta ściśle współdziała z Przewodniczącym Rady Miasta. Realizuje zadania w zakresie obsługi technicznokancelaryjnej Przewodniczącego Rady, stałych i doraźnych komisji Rady, zarządu, współdziała z Radami Dzielnic oraz realizuje całość prac związanych z redagowaniem, drukiem i kolportażem Biuletynu Informacyjnego Rady i Zarządu Miasta Jarosławia.

Do zadań Wydziału należy przygotowywanie i wysyłanie materiałów informacyjnych, projektów uchwał radnym, członkom komisji Rady na sesje, posiedzenia 9 stałych komisji Rady, spisywanie protokołów z obrad, posiedzeń, oraz przekazywanie do realizacji podjętych uchwał Rady, wniosków i interpelacji oraz ustaleń Komisji. Wydział prowadzi rejestr i zbiór uchwał Rady, wniosków Komisji oraz interpelacji radnych, podejmując odpowiednie czynności w celu ich wykonania oraz czuwa nad ich terminowym załatwianiem. Ponadto pracownicy Wydziału Obsługi Rady Miasta brali udział w pracach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP, które odbyły się 23 września 2001 r. Sesje Rady Miasta

Rada Miasta w 2001 r. odbyła 10 posiedzeń, podczas których podjęła 163 uchwały. Przekazano do Zarządu Miasta 12 wniosków i interpelacji celem realizacji. Frekwencja radnych na sesjach w tym okresie była wysoka i wynosiła w granicach 89 %.

Rada Miasta zapoznała się m.in. informacją Dyrektora Biura Polskiego Euroregionu Karpackiego.


Komisje Rady Miasta
12.1.gif
Powyższe zestawienie obrazuje pracę poszczególnych Komisji w okresie sprawozdawczym.

Ponadto Wydział Obsługi Rady Miasta ściśle współdziała z Radami Dzielnic, których na terenie miasta jest 7. Do zadań Rad Dzielnic należy m. in. opiniowanie projektu budżetu miasta, opiniowanie rozwoju i funkcjonowania sieci handlowo-usługowej, prowadzenie działalności społecznej na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkańców oraz kontrola miejskich służb komunalnych pod kątem jakości i terminowości wykonywanych usług na terenie działania dzielnicy.
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65