Strona główna » Nasze wydawnictwa » luty-marzec, nr 3-4 (110-111) / 2002 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

luty-marzec, nr 3-4 (110-111) / 2002

Praca Urzędu Miasta Jarosławia w 2001 r. Wydział Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Technicznej
TRANSPORT - drogi gminne:
  • wydano 38 decyzji na zajęcie pasa drogowego z równoczesnym przekazaniem odcinka drogi inwestorowi przed przystąpieniem do robót i jej odbiorem po zakończeniu prac,
  • nadzorowano zimowe utrzymanie dróg miejskich i finansowe rozliczenie zadania,
  • wykonano przeglądy wiosenne wszystkich zarządzanych dróg (58,2 km) oraz przeglądy bieżące stanu technicznego nawierzchni jezdni i chodników oraz oznakowania pionowego i poziomego likwidacja stwierdzonych nieprawidłowości,
  • przygotowano pod względem formalno prawnym 3 większe zadania inwestycyjne poprzez przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego, zawarcie umów, przekazanie terenów pod inwestycje, nadzór inwestorski, sprawdzanie i opisywanie faktur, dokonanie odbiorów i rozliczenia końcowego.

 

Wykaz ważniejszych wykonanych remontów:

  • ul. Kasztelańska 51.293 zł. Wymieniono krawężniki, nawierzchnię jezdni z trylinki oraz chodników z płyt betonowych o wym. 50 x 50 cm na nawierzchnię z kostki betonowej wibroprasowanej;
  • gruntowny remont nierówności jezdni Rynku polegający na przełożeniu fragmentami nawierzchni z kostki kamiennej 29.018 zł;
  • ul. Wandy 37.061 zł. Wykonano odwodnienie wykonanej w ub.r. drogi tj. dwie kraty ściekowe i odcinek kanalizacji. wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji w ul. Piastów;
  • dofinansowanie budowy chodnika w ciągu ul. Pruchnickiej (droga wojewódzka) - 15.000 zł.

 

Obwodowa miasta Jarosławia

Opracowano koncepcję drogi łączącej planowaną obwodnicę w rejonie ZUW Munina z drogą Nr 4 na wysokości wylotu z ul. Morawską oraz wykonano aktualizację materiałów do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

GOSPODARKA KOMUNALNA
Oczyszczanie miasta - Wyłoniony w drodze przetargu PGKiM Sp. z o.o. wykonywał na drogach i terenach gminnych oczyszczanie mechaniczne na pow. 29.770 m2, ręczne na pow. 32.397 m2, zbieranie zanieczyszczeń z zieleńców i placów na pow. 50.007 m2, opróżnianie 300 szt. koszy ulicznych. Zieleń miejska - gminna
 

Koordynowano i nadzorowano prace związane z pielęgnacją trawników, drzew i krzewów, wycinki 58 zagrażających bezpieczeństwu drzew na terenie parku i innych terenach zieleni gminnej. Na terenie, gdzie znajduje się zieleń miejska wysadzono 278 drzew, 180 bylin, 680 krzewów, 10.375 kwiatów. Oświetlenie ulic

  • Energia elektryczna - 711.765 zł
  • Konserwacja, utrzymanie bieżące - 344.633 zł

Oprócz bieżącego utrzymania: wykonano oświetlenie w ul. Przemyskiej, ul. 3-go Maja, ul. Grottgera, ul. Pogodnej + boczne, ul. Racławickiej oraz iluminacje Placu Skargi. Opracowano też projekty techniczne na oświetlenie ulic: Lotników, Zwierzyniecka Długosza, Kamienna i mostu na rzece San.
Pozostała działalność:

Cmentarze komunalne: 196.311 zł, w tym m.in.: utrzymanie czystości, wykonanie i utwardzenie alejek na Starym i Nowym Cmentarzu, remont kaplicy na Starym Cmentarzu.

Urządzenia wodno-kanalizacyjne (studnie, zdroje, rowy, kraty ściekowe) - 24.351 zł. Bieżące utrzymanie studni publicznych i krat ściekowych powierzono Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarosławiu. W ramach w/w zlecenia wykonano remont 9 szt. studni publicznych.

Utrzymanie zieleni w strefach ochronnych studni - 6.195 zł. Utrzymaniem objęto 12 szt. studni głębinowych na osiedlach mieszkaniowych. Wykonawcą tych robót było PPUH "MAPA - 2". 

Badanie wody w studniach publicznych przez PIS - 3.410 zł.

Ponadto realizowano zadania zwiazane z uporządkowaniem gospodarki wodno ściekowej terenów położonych za Parkiem Miejskim, dokonano udrożnienia wykonanej w 1994 r. kanalizacji sanitarnej os. Za Parkiem (obecnie os. Piłsudskiego), poniesiono koszty związane z utrzymaniem kamer telewizyjnych monitorujących wybrane obszary miejskie, wykonano nową bramę wejściową na teren Parku Miejskiego przy ul. Kraszewskiego.

Utrzymanie szaletów miejskich bieżące utrzymanie 4 888 zł. Zgodnie z zawartą umową prowadzi PGKiM Sp. z o.o. w Jarosławiu.

Utrzymanie targowisk - Wydział prowadził sprawy związane z przygotowaniem projektów uchwał RM w sprawie wysokości opłat targowych oraz umów o jej pobór na bazarach przy ul. Elektrownianej i za Halą Targową. Zebrano łącznie 339.386.52 zł.

Inwestycje komunalne

 
Zakład Uzdatniania Wody - inwestycja rozpoczęta 1985 r. a zakończona w 2000 r. z wyjątkiem ozonowania. W r. 2001 były realizowane roboty w ramach niedoróbek i zalecenia z komisji odbioru końcowego.

Wodociąg w ul. Lotników, Krakowska, Kopcia zadanie realizowane przez PWiK sp. o. o. W r. 2001 dokonano przetargu na opracowanie projektu technicznego z terminem zakończenia I kw. 2002 r.

Kolektor ogólnospławny "W" wraz z kanalizacją w ul. Pełkińskiej i Pogodnej - rozpoczęty 1998 r. a zakończony i przekazany do realizacji w 2001 r. Wykonano kanalizację w ul. Pełkińskiej i Pogodnej, przełączenia istniejących kanalizacji do kolektora W oraz roboty nawierzchniowe po kanalizacji.

Kanalizacja w dz. Misztale rozpoczęta w 2000 r. W 2001 r. przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy robót. Wykonano kanalizację PCV fi 200-250 dł. 1450 m. Planowane zakończenie na 2002 r.

Kanalizacja sanitarna ulic Pełkińska, Kruhel Pełkiński, Dolnoleżajska, Batalionów Chłopskich, Brodowicze - Zadanie realizowane przez PWiK Sp. z o.o. Przygotowano procedurę przetargową na opracowanie dokumentacji technicznej.

Kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z drogami wewnętrznymi na os. Sterańczaka - rozp. w 2000 r. W 2001 r. przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy robót. Wykonano kanalizację sanitarną i deszczową PCV fi 200- 3000 dł. 1.500 m, w ul. Reja, Krasińskiego i Kochanowskiego. Zakończenie - 2002 r.

 

Numery archiwalne
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31