Strona główna » Nasze wydawnictwa » grudzień, nr 11 (108) / 2001 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

grudzień, nr 11 (108) / 2001

Strona 11
Uchwała nr 550/XXXVI/2001 Rady Miasta Jarosławia
z dnia 26 listopada 2001 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat
za usługi w zakresie usuwania
i unieszkodliwiania stałych i ciekłych odpadów komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 1990 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 z późn. zmianami) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 z późn. zm., poz. 622),
Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale 262/XIII/99 Rady Miasta Jarosławia z dn. 13 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych i ciekłych odpadów komunalnych § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się maksymalną stawkę opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych wykonywane przez gminne jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej w Jarosławiu i podmioty posiadające zezwolenie Burmistrza Miasta Jarosławia w wysokości:

1. Wywóz odpadów stałych - 24,48 zł za 1 m3
2. Wywóz i unieszkodliwianie odpadów płynnych -16,45 zł za 1 m3
3. Składowanie odpadów stałych -15,28 zł za 1m3.

§ 2

Do wyżej wymienionych opłat doliczony będzie VAT wg obowiązującej stawki.


§ 3

Traci moc Uchwała Nr 515/XXXIV/2001 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 sierpnia 2001 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych i ciekłych odpadów komunalnych.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia i Biuletynie Informacyjnym Rady i Zarządu Miasta Jarosławia.Uchwała Nr 542/XXXVI/2001 Rady Miasta Jarosławia
z dnia 26 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku
od posiadania psów, terminu płatności podatku
i sposobu jego poboru


Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) oraz w związku z rozporz. Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 125, poz. 1135)

Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:
§ 1

Ustala się stawkę podatku od każdego posiadanego psa w wysokości 35 zł rocznie.


§ 2

Zwalnia się od podatku:
1) emerytów i rencistów do lat 70-ciu prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe, których wyłącznym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta,
2) dozorców nocnych utrzymujących jednego psa,
3) osoby trudniące się sprzedażą psów,
4) osoby posiadające psy - szczenięta do ośmiu tygodni.


§ 3

Podatek płatny jest z góry, bez wezwania w kasie Urzędu Miasta Jarosławia w terminie do dnia 30 kwietnia 2002 r. lub w ciągu dwóch tygodni od daty wejścia w posiadanie psa.


§ 4

Podatek pobiera się w połowie stawki, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.


§ 5

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Miasta Jarosławia.


§ 6

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Miasta Jarosławia.


§ 7

Uchyla się uchwałę Nr 387/XXVII/2000 z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności podatku i sposobu jego poboru.


§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2002 r. i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Uchwała nr 556/XXXVI/2001 Rady Miasta Jarosławia
z dnia 30 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną
z urządzeń zaopatrzenia w wodę miast i za ścieki wprowadzane do
urządzeń kanalizacyjnych miast

Działając na podst. § 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz. gminnym (Dz. U. nr 13 z 1996 r., poz. 74 z późn. zm., oraz art 4, ust. 1, pkt 2 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gosp. komun. (Dz.U. Nr 9 z 1997r., poz. 43 z późn. zmianami), Rada Miasta uchwala co następuje:


§ 1

Ustala się opłatę za pobór 1 m3 wody w wysokości (netto):
- gospodarstwa domowe 2,17 zł,
- pozostali odbiorcy 2,17 zł.

Do wyliczonej na tej podstawie należności dolicza się VAT w wysokości 7%.


§ 2

Ustala się opłatę za odprowadzenie 1 m3 ścieków w wysokości (netto):

- gospodarstwa domowe 2,27 zł,
- pozostali odbiorcy 2,41 zł.

Do wyliczonej na tej podstawie należności dolicza się VAT w wysokości 7%.


§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta.


§ 4

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Miasta.


§ 5

Traci moc Uchwała nr 393/XXVII/2000 Rady Miasta Jarosławia z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę miast i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych miast.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta oraz w Biuletynie Informacyjnym Rady i Zarządu Miasta.
Numery archiwalne
Lipiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  • Klara Muu - 2D
    2,3,5,7,8 Lipca
    godzina: 13.30
  • Czworo dzieci i coś
    3,5,7,8,9 Lipca
    godzina: 16.00