Strona główna » Nasze wydawnictwa » listopad, nr 10 (107) / 2001 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

listopad, nr 10 (107) / 2001

Strona 3
Na zdjęciu Ks. Gracjan Stoica Proboszcz parafii grecko- katolickiej pw. Przemienienia Pańskiego oraz burmistrzowie podczas sesji w dniu 22.10. br. | Fot. Z.K.
Na zdjęciu Ks. Gracjan Stoica Proboszcz parafii grecko- katolickiej pw. Przemienienia Pańskiego oraz burmistrzowie podczas sesji w dniu 22.10. br.
Fot. Z.K.

SESJA RADY MIASTA

 W XXXV sesji Rady Miasta Jarosławia, która odbyła się 22 października 2001 r. uczestniczyło 29 radnych oraz zaproszeni goście: Ks. Gracjan Stoica � Proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego, Wicestarosta Powiatu Jarosławskiego Janusz Kołakowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Adam Tołpa.

Większością głosów, przy 6 wstrzymujących się przyjęto 5 uchwał budżetowych dotyczących m.in. przyznania dotacji z budżetu Wojewody Podkarpa- ckiego na finansowanie świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (41.163 zł), otrzymania dotacji celowej w ramach zawartego porozumienia z Zarządem Powiatu na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej (5.000 zł) oraz na zadanie inwestycyjne związane z programem monitoringu kamerami video (15.000 zł), dotacją celową na wypłatę dodatków mieszkaniowych 42.952 zł. Ponadto zwiększono dochody z tytułu dostarczania wody oraz w związku z przewidywanym wpływem z tytułu pieniężnego udziału mieszkańców w inwestycji lokalnej pn. Budowa wodociągu ul. Elektrowniana. Ponieważ w wyniku przeprowadzonego przetargu uległa zmniejszeniu kwota przeznaczona na wodociąg wraz z kanalizacją ul. Siemieńskiego podjęto nowe zadanie inwestycyjne pn. Wodociąg ul. Elektrowniana. Natomiast w związku ze zmianą formy finansowania II etapu kanalizacji sanitarnej i deszczowej os. Sterańczaka oraz kanalizacji sanitarnej dz. Misztale inwestycje te obecnie finansowane będą w formie udziałów pieniężnych w spółce PWiK. Kolejny zapis dotyczący zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na oświetlenie ulic wynika z braku planu wydatków dotyczących oświetlenia dróg będących w zarządzie wojewody.

Jednomyślnie Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Wojewódzdzkiemu Sejmikowi Samorządowemu w Rzeszowie w wysokości 15 tys. zł z przeznaczeniem na budowę chodnika w ul. Pruchnickiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 880 Jarosław - Pruchnik.

Również jednomyślnie zadecydowano o użyczeniu na okres 15 lat gruntu położonego przy ul. L. Nartowskiej dla Jarosławskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych. Działka graniczy z dzierżawionym przez Stowarzyszenie obiektem przy ul. Poniatowskiego 54, w którym planowane jest utworzenie Ośrodka Rehabilitacji i Szkolenia Osób Niepełnosprawnych.

Następnie, większością głosów przy 7 wstrzymujących się postanowiono zbyć w drodze bezprzetargowej jako wkład niepieniężny nieruchomość zabudowaną budynkami i budowlami oczyszczalni ścieków przy ul. Wróblewskiego na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Jednomyślnie podjęto uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości niezbędnych do poszerzenia istniejącego wysypiska śmieci przy ul. Kamiennej i zabezpieczenie drogi dojazdowej.

Kolejna uchwała w sprawie wydzierżawienia na okres 25 lat gruntu położonego przy ul. Wróblewskiego z przeznaczeniem na lokalizację budynku handlowego została przyjęta jednomyślnie i bez dyskusji.

Po wysłuchaniu wyjaśnień Wicestarosty Janusza Kołakowskiego dotyczących przebiegu rozmów z Konsulem Generalnym Republiki Węgierskiej Istvanem Kovacsem, Rada jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika pułkownika Leona Czechowskiego.

Kolejna uchwała w sprawie wydzierżawienia gruntu przy ul. Konfederackiej na okres 25 lat została przyjęta większością głosów przy 1 przeciwnym.

Ponadto podjęto uchwałę w sprawie nadania Złotej Odznaki "Za Zasługi dla Miasta Jarosławia" p. Barbarze Bernatowicz - Wisz, Zastępcy Prezesa Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarosławiu "w uznaniu zasług na rzecz społeczności miasta Jarosławia szczególnie w dziedzinie gospodarki wodno - ściekowej jak również za pełną zaangażowania i kompetencji pracę w Radzie Miasta Jarosławia i powołanych przez nią stałych komisjach".

W porządku obrad, które trwały od godz. 900 do 1400 znalazły się, poza podjętymi 13 uchwałami, również sprawozdania z pracy Zarządu Miasta i z realizacji uchwał Rady Miasta.

 

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Janusz Szkodny

 

Numery archiwalne
Wrzesień 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30