Strona główna » Nasze wydawnictwa » listopad, nr 10 (107) / 2001 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

listopad, nr 10 (107) / 2001

Strona 7
SPRAWOZDANIE
z pracy Zarządu Miasta Jarosławia za II i III kwartał 2001 r.


W okresie II i III kw. br. Zarząd Miasta obradował 26 razy /systematycznie raz w tygodniu/ i podjął 164 uchwały własne oraz przygotował 85 projektów uchwał na sesję Rady Miasta. W okresie ostatnich 6 miesięcy br. Zarząd zajmował się następującymi sprawami:
1) w zakresie gospodarki mieniem - podjęto 117 uchwał.
Zadania zrealizowane w zakresie obrotu mieniem komunalnym to:
 • sprzedano 15 mieszkań na kwotę 124.106 zł,
 • wydano 43 skierowania do wynajęcia lokalu mieszkalnego w tym: 30 skierowań do nowego budynku komunalnego, 3 skierowania do lokali socjalnych i 10 skierowań do lokali z odzysku,
 • zawarto 11 umów notarialnych w sprawie nabycia przez Gminę gruntu o pow. 1,0369 ha za kwotę 117.402 zł, w dwóch przypadkach w drodze zamiany,
 • w w/w okresie Gmina nie zbyła żadnej nieruchomości komunalnej, mimo dwukrotnego ogłoszenia przetargu na zbycie nieruchomości przy ul. Morawskiej oraz Cegielnianej,
 • zawarto 89 umów dzierżawy mienia o pow. 0,20 ha, wpływy wyniosły 102.394 zł,
 • w drodze darowizny przyjęto na rzecz Gminy grunt zabudowany pomnikiem Walki i Męczeństwa;
2) w zakresie oświaty, kultury, sportu i turystyki - podjęto 15 uchwał, dotyczących m.in. ogłoszenia konkursów na dyrektorów szkół, regulaminu pracy komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, powierzenia stanowiska dyrektorów szkół i przedszkoli, kryteriów przyznawania dodatków motywacyjnych dyrektorom, regulaminu nagród Burmistrza i wysokości nagrody przyznanej w roku bieżącym.
Prowadzono też inwestycje w placówkach oświatowych:
 • zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego została zawarta umowa na wykonanie inwestycji pn. "Budowa kotłowni w budynku Miejskiego Przedszkola Nr 8". Inwestycja została zakończona i rozliczona,
 • wykonano remont dachu na budynku Miejskiego Przedszkola Nr 10 - inwestycja zakończona,
 • ogłoszono przetarg i zawarto umowę na wykonanie wymiany instalacji wodno - kanalizacyjnej i modernizacji sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 - inwestycja zakończona,
 • wyrażono zgodę na przetarg, w wyniku którego zostały wymienione okna i wykładzina w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10,
 • wyrażono zgodę na ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania pn."Budowa sali gimnastycznej" dla potrzeb Publicznego Gimnazjum Nr 1,
 • wyrażono zgodę na przetarg, celem wyboru firmy na opracowanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do przeprowadzenia inwestycji pn. "Rozbudowa Publicznego Gimnazjum Nr 5",
 • ogłoszono przetarg, na podstawie którego wybrano Centrum Kształcenia Praktycznego w Jarosławiu jako wykonawcę remontu urządzeń zabawowych znajdujących się na terenach ogródków jordanowskich przy ul. Kraszewskiego i ul. Legionów w Jarosławiu wykonano,
 • zlecono wykonanie prac konserwatorskich zabytkowych nagrobków na terenie Starego Cmentarza - w trakcie realizacji;
3) w zakresie finansów - Zarząd podjął 9 uchwał.
Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2001 w ramach upoważnień Rady Miasta, powołano komisję do wyboru ofert na udzielenie kredytu długoterminowego, wystąpiono z wnioskiem o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu, wprowadzono zmiany w układzie wykonawczym budżetu, przygotowano sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze br.;

4) w zakresie rozwoju gospodarczego i infrastruktury technicznej - Zarząd podjął 2 uchwały. Przeprowadzono 16 przetargów związanych m.in. z remontami dróg, wykonaniem odwodnienia ulicy, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, utwardzenia alejek na Starym i Nowym Cmentarzu, remont kaplicy na Starym Cmentarzu, oświetlenie ulic. Wykonano remonty dróg o nawierzchni bitumicznej (60.000 zł), kanalizację sanitarną w ul. Spółdzielczej (4.777 zł), kanalizację i wodociąg ul. Bocznej Siemieńskiego (17.342 zł), oświetlenie ul. Pogodnej na kwotę 57.450 zł, odtworzenie bramy głównej Parku Miejskiego (13.938 zł) oraz uporządkowano cmentarz wojenny przy ul. Pruchnickiej (10.000 zł);

5) działalność ogólno organizacyjna - podjęto 2 uchwały związane z wyborami parlamentarnymi. Wydano 37 zezwoleń na sprzedaż detaliczną piwa oraz 6 zezwoleń na sprzedaż detaliczną alkoholu powyżej 4,5%. W zakresie gastronomii wydano 8 zezwoleń na sprzedaż piwa oraz 13 zezwoleń na sprzedaż alkoholu powyżej 4,5%. Ponadto wydano 34 zezwolenia na handel obwoźny podczas odpustu 15 sierpnia u 00. Dominikanów;

6) w zakresie spraw geodezji, rolnictwa i ochrony środowiska - sporządzono 63 umowy na wejścia w teren Gminy Miejskiej Jarosław, rozpatrzono 4 wnioski na umieszczenie reklam, przygotowano 2 wystąpienia do Urzędu Marszałkowskiego o umorzenie opłat z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, sporządzono porozumienie z Małopolskim Centrum Biotechniki w Krasnem na dofinansowanie z budżetu miasta zabiegów inseminacyjnych, przygotowano zlecenia na prace w lesie komunalnym na kwotę 12.461,50 zł oraz zrealizowano 8 spraw z zakresu gminnego funduszu ochrony środowiska.

Przewodniczący Zarządu Miasta
Jan Gilowski

Numery archiwalne
Sierpień 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31