Strona główna » Nasze wydawnictwa » styczeń, nr 1 (98) / 2001 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

styczeń, nr 1 (98) / 2001

Strona 12
Uchwała Nr 388/XXVII/2000
Rady Miasta Jarosławia z dnia 18 grudnia 2000 r.

w sprawie cen za przewozy osób autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji w Jarosławiu

Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) w związku z art.18 ust.3 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (tj. Dz.U. z 1988 Nr 27, poz.195 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 3 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 9 lutego 1999 r. w sprawie sposobu ustalania opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabieranych ze sobą do środka transportowego zwierząt i rzeczy ( Dz.U.Nr.38, poz. 376) Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje

§ 1


1. Ustala się cenę biletu jednorazowego za przejazd jednej osoby w granicach administracyjnych miasta w wysokości 1,70 zł.

2. Ustala się cenę biletu jednorazowego za przejazd jednej osoby na liniach podmiejskich podzielonych na 6-cio kilometrowe odcinki strefowe licząc od centrum miasta (z terenu podmiejskiego do miasta i odwrotnie) w następującej wysokości:

1/ z I strefy, do 6 km - 1,80 zł
2/ z II strefy powyżej 6 km do 12 km - 2,10 zł
3/ z III strefy powyżej 12 km do 18 km - 2,40 zł
4/ z IV strefy powyżej 18 km do 24 km - 2,70 zł
3. Ustala się cenę biletu jednorazowego za przejazd jednej osoby na liniach podmiejskich w następującej wysokości:

1/ w granicach jednej strefy bez przekraczania granicy miejscowości - 1,70 zł
2/ z przekroczeniem granicy jednej strefy - 1,80 zł
3/ z przekroczeniem granicy dwóch stref - 2,10 zł
4/ z przekroczeniem granicy trzech stref - 2,40 zł.

4. Ustala się cenę biletu ulgowego jednorazowego i miesięcznego w wys. 50% ceny biletu normalnego.

5. Przejazd autobusem na terenie tej samej miejscowości uważa się za przejazd w jednej strefie podmiejskiej chyba, że długość trasy przejazdu przekracza 6 km lub przekracza granice miejscowości.

6. Wykaz stref z uwzględnieniem cen biletów stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Na terenie działalności MZK Jarosław ważne są bilety wyłącznie z nadrukiem "MZK Jarosław". Inne bilety nie będą honorowane.

§ 2


1. Osoby korzystające z przewozów środkami komunikacji miejskiej mogą nabywać następujące rodzaje biletów miesięcznych:

- imienne bilety trasowane normalne i ulgowe,
- ogólnie dostępne bilety sieciowe na okaziciela.
2. Ustala się ceny tych biletów miesięcznych na liniach miejskich i podmiejskich w wysokości określonej w pkt. II taryfy opłat - stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.
3. Legitymacje na imienne trasowane bilety miesięczne wydaje MZK w Jarosławiu ul. Zamkowa 1.

§ 3


1. Ustala się następujące opłaty dodatkowe:

1/ za przejazd bez ważnego biletu - 85,00 zł,
2/ niezwłoczne uiszczenia opłaty u rewizora lub w kasie MZK w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu - obniżka opłaty o 30% w stosunku do opłaty jak wyżej - 59,50 zł,
3/ za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny - 255,00 zł,
4/ za naruszenie przepisów o zabieraniu ze sobą zwierząt i rzeczy, za które taryfa przewiduje opłaty, bez ich uiszczenia - 34,00 zł.
2. Opłatę za przewóz bagażu o wymiarach powierzchni 20x40x60 cm albo za przewóz wózka dziecinnego lub psa ustala się w wysokości opłaty normalnej za przejazd jednej osoby na danej linii.
3. Ceny usług komunikacyjnych świadczone poza obowiązującym rozkładem jazdy ustalane są przez MZK na zasadzie rentowności.

§ 4


1. Do korzystania z biletów ulgowych na terenie działalności MZK są uprawnieni:
1/ uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych i studenci do 26 roku życia - na podstawie odpowiedniej legitymacji w miesiącach od 01.09 do 30.06, studenci od 01.10 do 30.06, dzieci od lat 4 do 7 - na podstawie wpisu w dowodzie,
2/ dzieci od lat 4 do 7 - na podstawie wpisu w dowodzie tożsamości opiekuna lub metryki urodzenia.

2. Do korzystania z biletów ulgowych w granicach administracyjnych miasta Jarosławia są uprawnieni:
1/ emeryci na podstawie odcinka emerytury z ostatniego miesiąca wraz z dowodem osobistym, renciści - osoby całkowicie niezdolne do pracy na podstawie orzeczeń ZUS wraz z dowodem osobistym lub wpisu dokonanego przez ZUS w dowodzie osobistym,
2/ inwalidzi słuchu - na podstawie legitymacji Polskiego Związku Głuchych.

3. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na terenie działalności MZK są uprawnieni:
1/ osoby po przekroczeniu 75 r. ż. oraz dzieci do 4 l.,
2/ renciściosoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji na podst. orzeczenia ZUS wraz z dow. osobistym lub wpisu dokonanego przez ZUS w dow. osob. i opiekunowie na czas podróży,
3/ ociemniali i ich przewodnicy na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych,
4/ honorowi krwoodawcy posiadający Odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia.

4. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów w granicach administracyjnych miasta Jarosławia są uprawnieni na podst. odpowiednich legitymacji:
1/ poszkodowani przez III Rzeszę Niemiecką,
2/ Sybiracy,
3/ inwalidzi wojenni,
4/ byli żołnierze AK, kombatanci i byli więźniowie polityczni,
5/ dzieci niepełnosprawne z Ośrodków Rehabilitacyjno-Wychowawczych w Jarosławiu ul. 3-go Maja 39 i os. Witosa 18 oraz Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 30 na podstawie legitymacji wydanej przez Ośrodek i ich opiekunowie na czas podróży.
6/ Honorowi Obywatele Miasta Jarosławia.

§ 5


Traci moc uchwała Nr 272/XVI/99 Rady Miasta J-wia z 14 lutego 2000 r. w sprawie cen na przewozy osób autobusami MZK w Jarosławiu.

§ 6


Wykonanie uchwały zleca się Dyrektorowi Miejskiego Zakładu Komunikacji w Jarosławiu.

§ 7


Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 r. i podlega ogłosz. poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych i publikację w prasie lokalnej.
Numery archiwalne
Maj 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31