Strona główna » Nasze wydawnictwa » styczeń, nr 1 (98) / 2001 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

styczeń, nr 1 (98) / 2001

Strona 16
Warszawa, 14 grudnia 2000 r.

Rzeczpospolita Polska
Ministerstwo Sprawiedliwości
Sekretarz Stanu


Komunikat Ministra Sprawiedliwości


W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2001 r. ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym informujemy, że:

1. W stosunku do osób fizycznych, które będą chciały zarejestrować działalność gospodarczą w okresie 1 stycznia 2001 r. - 31 grudnia 2001r. nadal wymagany będzie tylko wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminę.

2. Od 1 stycznia 2002 r. podjęcie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne będzie wymagało wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez wydziały rejestrowe sądów rejonowych.

3. Po 1 stycznia 2002 r. gminy przekażą sądom rejestrowym sprawy będące w toku postępowania o wpis, a przedsiębiorcy już wpisani do ewidencji gminnych będą obowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru sądowego na urzędowym formularzu za pośrednictwem urzędu gminy, który był dotychczas organem ewidencyjnym. Organ ten prześle wniosek do właściwego sądu wraz z zaświadczeniem o wpisie przedsiębiorcy do ewidencji. Nie zakłada się przesyłania całych akt administracyjnych.

4. Proces przejmowania przez sądy ewidencji powinien zakończyć się do 31 grudnia 2003 r., a więc zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, będzie procesem płynnym i nie ma potrzeby natychmiastowego podejmowania czynności związanych z przerejestrowywaniem już na początku stycznia 2001 r., kiedy to z uwagi na wejście w życie ustawy o KRS może nastąpić spiętrzenie spraw.

5. Osoby fizyczne, które prowadziły do 31 grudnia 2000 r. działalność gospodarczą nie objętą obowiązkiem ewidencjonowania, będą obowiązane w terminie do 30 czerwca 2001 r. zgłosić jej prowadzenie do gminnej ewidencji działalności gospodarczej,

6. Osoby fizyczne, które prowadziły do 31 grudnia 2000 r. działalność gospodarczą jako wspólnicy spółek cywilnych, będą obowiązane w terminie do 31 marca 2001 r. dostosować formę prowadzonej działalności do wymogów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Oznacza to, że powinny albo zgłosić prowadzenie indywidualnie działalności gospodarczej do gminnej ewidencji działalności gospodarczej, albo zawrzeć umowę spółki handlowej i złożyć wniosek o wpis tej spółki do wydziału rejestrowego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Sądowy. Janusz Niedziela
KOMENTARZ


Ostatnia gruntowna nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz zmiany ustawy prawo działalności gospodarczej nie zmieniły regulacji dotyczącej spółek cywilnych, których los jest już od ponad roku przesądzony.

Od 1 stycznia 2001 r. spółki cywilne nie mogą być podmiotem gospodarczym (przedsiębiorcą). Wynika to z art. 2 ust. 3 prawa działalności gospodarczej, które zawiera całkiem nowe określenie przedsiębiorcy. Od nowego roku przedsiębiorcą będzie osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie mająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego, która zawodowo, we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcą nie będzie natomiast jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej. To wyraźna zmiana w stosunku do obowiązującej dotychczas ustawy z 1988 r. o działalności gospodarczej, która dopuszczała traktowanie jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej jako podmiotów gospodarczych.

Od 1 stycznia 2001r. przedsiębiorcą nie będzie spółka cywilna, ale jej wspólnicy. Każdy wspólnik - niezależnie od tego, czy będzie nim osoba fizyczna, osoba prawna będzie indywidualnym przedsiębiorcą. W ramach umowy spółki cywilnej wspólnicy będą mogli nadal prowadzić działalność gospodarczą, będąc związanymi umową spółki cywilnej, ale nie spółka, tylko każdy z nich z osobna, będzie podmiotem gospodarczym i będzie zawierać umowy z kontrahentami, w ramach spółki.

Zgodnie z art. 26 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), jeżeli spółka cywilna w każdym z dwóch kolejnych lat obrotowych przychody netto sięgające, równowartości co najmniej 400 tys. euro - co określa się jako przedsiębiorstwo większych rozmiarów - to wspólnicy, takiej spółki są zobowiązani zgłosić się do rejestru z wnioskiem o przekształcenie w spółkę jawną. Zgodnie z artykułami 626 i 627 k.s.h., mają na to rok. Jeżeli tego nie zrobią, to po upływie roku będą podlegać grzywnie do 20 tys. zł.

Natomiast wspólnicy wszystkich pozostałych spółek cywilnych, nie spełniających warunków przedsiębiorstwa większych rozmiarów, powinni już na dzień 1 stycznia 2001 r. dostosować się do przepisów prawa działalności gospodarczej. Ustawa ta, uchwalona 19 listopada 1999 r., otrzymała roczne vacatio legis, aby dać spółkom cywilnym cały 2000 r. na dostosowanie do jej przepisów.

Biorąc jednak pod uwagę, że nie wszyscy wspólnicy spółek cywilnych zdążyli to zrobić, nowelizacja ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym przedłuża o trzy miesiące okres na dostosowanie.

Tak więc osoby fizyczne, które do 31 grudnia 2000 r. prowadziły działalność gospodarczą jako wspólnicy spółek cywilnych, mają obowiązek w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie prawa działalności gospodarczej dostosować formę prowadzonej działalności do przepisów tej ustawy. Mają więc na to jeszcze: styczeń, luty i marzec. Nie zmienia to faktu, że od 1.01.2001 r.zgodnie z prawem działalności gospodarczej - ustaje podmiotowość prawna spółek cywilnych.

Co w praktyce oznacza dostosowanie? Oznacza to, że spółka cywilna może być - zgodnie z art. 551 § 2 k.s.h. - przekształcona w spółkę handlową, a w przypadku przedsiębiorstwa większych rozmiarów - jest to dla niej wręcz koniecznością. Dodajmy, że nowe przepisy w tym względzie pozwalają na przekształcenie bez likwidacji spółki cywilnej.

Natomiast spółka, która nie osiągała przez kolejne dwa lata przychodów 400 tys. euro, może, lecz nie musi się przekształcać. Alternatywą dla wspólników jest bowiem prowadzenie działalności gospodarczej pod imieniem wspólników.

Nowelizacja ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym zakłada, że jeszcze o rok będzie przedłużone rejestrowanie przedsiębiorców w gminach. Oczywiście nie oznacza to, że przez rok jeszcze mogą być rejestrowane w gminach spółki cywilne. Od 1 stycznia 2001 r. będą mogli rejestrować działalność wyłącznie wspólnicy spółek cywilnych i to według własnego miejsca zamieszkania albo - jeżeli wspólnikiem spółki cywilnej jest osoba prawna - według swojej siedziby.

Na podst. art. zam. w Rzeczpospolitej z 11.12.2000 r. opracował Lesław Strohbach Naczelnik Wydziału Ogólno - Organizacyjnego
Numery archiwalne
Maj 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31