Strona główna » Nasze wydawnictwa » styczeń, nr 1 (98) / 2001 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

styczeń, nr 1 (98) / 2001

Strona 3
Prezes PWiK Jerzy Szmigielski odpowiada na pytania radnych podczas sesji 18 grudnia 2000 r. | Fot. Z.K.
Prezes PWiK Jerzy Szmigielski odpowiada na pytania radnych podczas sesji 18 grudnia 2000 r.
Fot. Z.K.

Sesja Rady Miasta

 

Sześciogodzinna sesja Rady Miasta Jarosławia, podczas której podjęto 21 uchwał odbyła się 18 grudnia 2000 r. Uczestniczyło w niej 29 radnych. Jednomyślnie lub wiekszością głosów podjęto 4 uchwały budżetowe. Przekazano kwotę 75.350 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja kotłowni weglowej na gazową przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Dzięki mniejszej niż planowano kwocie wydatków na tę inwestycję zmniejszono deficyt budżetu o 97.300 zł. Wprowadzono do budżetu kolejną dotację z WFOŚ w Rzeszowie na modernizację kotłowni w przedszkolu przy ul. Legionów. Ponadto dokonano korekty budżetowej w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na wybory prezydenckie przeprowadzone tylko w jednej turze.

Następnie uchwalono nowe stawki podatków i opłat lokalnych, których treść publikujemy na str. 4-6, 9,12, 17. Stawki podatkowe wzrosły zgodnie ze wskaźnikami Prezesa GUS o 10,4% w stosunku do roku 2000.

Kolejna uchwała (podjęta jednomyślnie) dotyczyła zwolnień od podatku tych nieruchomości, w których dokonano inwestycji o charakterze przemysłowym lub usługowym powodujące powstanie nowych miejsc pracy. Zwolnienie nie przysługuje w przypadku usług developerskich i usług handlowych.

Najwięcej dyskusji wywołał projekt opłat za pobór wody i wprowadzenie ścieków. Pomimo tego, iż Zarząd Miasta proponował mniejsze niż Przedsiębiorstwo Wodociagów i Kanalizacji Sp. z o.o. stawki opłat, radni nie wyrażali poparcia dla wysokich - ich zdaniem - podwyżek. Po przerwie, w czasie której toczyły się rozmowy z Prezesem PWiK Sp. z o.o. Przewodniczący Zarządu Miasta p. Jan Gilowski przedstawił zmniejszone kwoty, które zostały przyjęte przy 6 gł. przeciwnych i 2 wstrzymujacych się.

Od 1 stycznia 2001 r. na terenie miasta bilet MZK kosztuje 1,70 zł. Od 1 marca 2000 r. wzrasta do 70 zł miesięczna opłata za pobyt dziecka w przedszkolu miejskim.

Radni określili również w formie uchwały, że reklamą (chodzi o instalowanie reklam na obiektach komunalnych) nie jest informacja o wymiarach nie przekraczających 0,5 m2, zawierająca oznaczenie siedziby podmiotu gospodarczego i miejsca prowadzenia działalności gospodarczej itp. umieszczona w witrynie lub na drzwiach wejściowych lokalu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że Rada Miasta Jarosławia kierując się potrzebami mieszkańców oraz w trosce o zdrowie i prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży podjęła uchwałę w sprawie realizacji inwestycji pn. "Budowa krytej pływalni". Rozpoczęcie inwestycji nastąpi w 2001 r., natomiast zakończenie planowane jest na 2003 r.

Decyzją Rady przyznano Złotą Odznakę "Za Zasługi dla Miasta Jarosławia" p. Zofii Garczyńskiej "za wieloletnią działalność na rzecz odkrywania białych kart historii, przekazywanie młodym pokoleniom własnych doświadczeń z okresu deportacji na Sybir, a także za działalność społeczną i patriotyczną".

Przy 1 głosie przeciwnym i 7 wstrzymujących się Rada wyraziła zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Jarosławskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. zo.o o kwotę 400 tys. zł.

Jednomyślnie podjęto uchwały w sprawie uzgodnienia wartości jednego punktu dla pracowników niepedagogicznych placówek oświatowo - wychowawczych, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz dla kierowników jednostek samorządu terytorialnego w Jarosławiu.

Również jednomyślnie zmieniono nazwę ul. Tadeusza Danilewicza na ul. Podpułkownika Tadeusza Danilewicza. * * * * * Ostatnia w ub. wieku sesja Rady Miasta odbyła się 28 grudnia 2000 r. Jednomyślnie podjęte zostały dwie uchwały. Jedna dotyczyła ustalenia stawki opłaty administracyjnej: za spisanie testamentu -50zł, za wydanie opinii urbanistycznych z ustaleń MPZP - 40 zł, za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - 60 zł, za dokonanie zmian wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - 30 zł oraz za inne czynności nie objęte opłatą skarbową - 20 zł.

Drugą uchwałą dokonano przeniesień między rozdziałami w budżecie na 2000 r. kwoty 103 tys. zł w związku ze wspólnym opracowaniem przez gminę miejską i Krajową Dyrekcję Dróg w Rzeszowie "Studium Techniczno - Ekonomicznego przebiegu odcinka drogi obwodowej m. Jarosławia".

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Janusz Szkodny

 

Numery archiwalne
Maj 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31