Strona główna » Nasze wydawnictwa » styczeń, nr 1 (98) / 2001 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

styczeń, nr 1 (98) / 2001

Strona 6
U C H W A Ł A Nr 393/XVII/2000
RADY MIASTA JAROSŁAWIA
z dnia 18 grudnia 2000 r.

w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę miast i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych miast.

Działając na podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie zasad ustalenia opłat za wodę i wprowadzenie ścieków (Dz.U. Nr 151, poz. 716 z póżn. zm.), w związku z art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.)

Rada Miasta u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Ustala się opłatę za pobór 1m3 wody w wysokości: - gospodarstwa domowe 1,79 zł

- pozostali odbiorcy 1,91 zł. Do wyliczonej na tej podstawie należności dolicza się podatek VAT w wysokości 7%.

§ 2

Ustala się opłatę za odprowadzenie 1m3 ścieków w wysokości: - gospodarstwa domowe 1,64 zł

- pozostali odbiorcy 1,79 zł. Do wyliczonej na tej podstawie należności dolicza się podatek VAT w wysokości 7%.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
§ 4

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Miasta.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 261/XII/99 Rady Miasta Jarosławia z 13 grudnia 1999 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę miast i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych miast.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia oraz w Biuletynie Informacyjnym Rady i Zarządu Miasta Jarosławia.
Zestawienie niektórych opłat w innych miastach
Zestawienie niektórych opłat w innych miastach
Numery archiwalne
Maj 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31