Strona główna » Nasze wydawnictwa » grudzień, nr 13 (97) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

grudzień, nr 13 (97) / 2000

Strona 9
Podsumowanie półmetka III kadencji

Dziedziną spędzającą sen z powiek jest trudna sytuacja mieszkaniowa. W ostatnim czasie na terenie miasta Jarosławia podjęte zostały działania mające na celu zmianę tego stanu. Główną inwestycją jest budowa budynku komunalnego wielorodzinnego przy ul. Wróblewskiego z planowanym terminem zakończenia 30 czerwca 2001 r. W bieżącym roku na inwestycję uzyskano pomoc finansową z budżetu Wojewody Podkarpackiego w wysokości 237 tys. zł. Nowo budowany budynek ma zaspokoić potrzeby mieszkaniowe 30 rodzin. Znajduje się w nim: 12 mieszkań jednopokojowych (pow. ok. 40 m2 ), 8 mieszkań dwupokojowych (pow. 54 m2 ), 10 mieszkań trzypokojowych (pow. od 55 m2 - do 66 m2 ).
Inną formą wspierania budownictwa mieszkaniowego jest powołanie Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Według opinii Zarządu Miasta jest to najbardziej opłacalna forma realizacji inwestycji mieszkaniowych. Wkładem gminy jest uzbrojona działka, na której powstanie budynek wielorodzinny, natomiast pozostałe fundusze pochodzą z wkładów przyszłych lokatorów i kredytu bankowego, poręczonego przez Gminę Miejską. W ten sposób ma powstać budynek przy ul. Skarbowskiego. Zamieszka w nim 28 rodzin w lokalach o pow. ok. 53 m2 - 20 mieszkań, ok. 66 m2 - 7 mieszkań i 79 m2 - 1 mieszkanie.

Ponadto aktywnie wspierane są lokalne inicjatywy mieszkaniowe. Jako przykład można podać zbycie w drodze bezprzetargowej działek na rzecz Spółdzielni "Jarek" z przeznaczeniem pod budowę bloku mieszkalnego.

* * * * *


Jednym z ważniejszych zadań było również sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jarosławia. Obecnie projekt "studium" został przedłożony do zaopiniowania organom zewnętrznym. Po uchwaleniu przez Radę Miasta Jarosławia, "studium" stanie się aktem polityki rozwoju przestrzenno - gospodarczego miasta. Drugą istotną funkcją studium miasta będzie koordynacja ustaleń planów miejscowych.

* * * * *


Budowa drogi obwodowej Jarosławia jest dla władz miasta od lat sprawą priorytetową. Podjęte w ostatnim czasie z inicjatywy Senatora RP Andrzeja T. Mazurkiewicza i Zarządu Miasta szeroko zakrojone, konkretne działania rokują nadzieję na urzeczywistnienie ponad 30-letnich oczekiwań społecznych. Intensywne poczynania w tym zakresie doprowadziły do opracowania koncepcji na całą trasę, a następnie do jej ostatecznego zatwierdzenia w dniu 23.10. br. przez działającą przy GDDP w Warszawie Komisję Oceny Projektów Inwestycyjnych (KOPI). W listopadzie br. złożony został wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Niezależnie od tego w znanym od ok. 30 lat pasie przebiegu obwodnicy nabywane są sukcesywnie tereny niezbędne do realizacji tej inwestycji. Dla przyśpieszenia rozpoczęcia budowy kierownictwo Urzędu Miasta podejmuje się załatwiania szeregu spraw wykraczających poza ramy działalności samorządu. Podczas spotkania zorganizowanego w dniu 13.11. br. przez Podkarpackie Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych, Minister Transportu i Gospodarki Wodnej J. Widzyk poinformował, że rozpoczęcie inwestycji nastąpi w ciągu kilku najbliższych lat po zakończeniu spraw formalno - prawnych, dokumentacyjnych i własnościowych przy równoczesnym braku sprzeciwów społecznych. Wieloletnie zaangażowanie oraz determinacja Rady i Zarządu Miasta Jarosławia przy szerokim poparciu innych kompetentnych urzędów i instytucji, po raz pierwszy stwarza realną szansę rozpoczęcia w niezbyt odległym czasie i rychłego zakończenia tej najważniejszej obecnie dla Jarosławia inwestycji.

* * * * *


Zgodnie z opracowanym przez GDDP Biuro w Rzeszowie programem poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze krajowej nr 4 w granicach miasta Jarosławia, w październiku 1999 r. zostało przekazane do eksploatacji po przebudowie skrzyżowanie ulic: Grunwaldzkiej, Jana Pawła II, Słowackiego i Kraszewskiego. Jeszcze w br. zostaną rozpoczęte podobne roboty w rejonie Pl. Mickiewicza z terminem zakończenia we wrześniu 2001 r. Na przebudowę kolejnego skrzyżowania ulic: 3 Maja i Hetmana J. Tarnowskiego zostały rozpoczęte prace dokumentacyjne. W ramach programu realizowane są również przebudowy nawierzchni chodników przy ul. Krakowskiej, Jana Pawła II i 3 Maja.

* * * * *


W latach 1998 - 2000 w zakresie dróg miejskich gminnych wykonano remonty kapitalne i modernizacje ulic: Mieszka I, Przygrodzie, Garbarze, Matejki, Przemyska, Gębarowicza, Boczna Przemyska, Cygańska Góra, Raszyńska, Lelewela, Z. Kopcia, Boczna Elektrowniana, Grochowska, Słoneczna, Dominikańska, Sanowa, Wandy, Włókiennicza, Boczna Sandomierska, Kruhel Pawłosiowski. Dokonano także przebudowy schodów z Pl. Skargi do ul. Panieńskiej. Z inicjatywy Zarządu Miasta i przy wydatnej partycypacji miejskich środków finansowych wykonane zostały przebudowy chodników podległych innym zarządcom, przy ul. Słowackiego, Kraszewskiego, 3 Maja, Sikorskiego i Grottgera. Na podobnych warunkach wykonany został parking przy ul. Dominikańskiej.

* * * * *


Opracowano dokumentację techniczną i wykonano oświetlenie ulic: Krakowskiej, Pawłosiowskiej, Sanowej i Grodziszczańskiej. Tylko w 1999 r. uzyskano zwrot poniesionych na powyższe inwestycje kosztów z budżetu Wojewody Podkarpackiego w wys. 300 tys. zł. Aktualnie wykonywane jest oświetlenie ulicy Dominikańskiej i Przemyskiej.
Numery archiwalne
Październik 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31