Strona główna » Nasze wydawnictwa » styczeń-luty, nr 1-2 (171-172) / 2007 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

styczeń-luty, nr 1-2 (171-172) / 2007

Sesja Rady Miasta (11.12.2006)
Radny Marek Leśko podczas ślubowania radnego Rady Miasta Jarosławia. Obok po lewej Marta Batiuk. | Fot. Iwona Międlar
Radny Marek Leśko podczas ślubowania radnego Rady Miasta Jarosławia. Obok po lewej Marta Batiuk.
Fot. Iwona Międlar

29.01.br. obyła się piąta sesja RM Jarosławia. Z uwagi na nieobecność przewodniczącego RM Janusza Szkodnego z powodu obowiązków służbowych, prowadziłem obrady.

W posiedzeniu uczestniczyli, poza radnymi RM, burmistrz Andrzej Wyczawski, zastępcy Bogdan Wołoszyn i Stanisław Misiąg, skarbnik miasta Barbara Maziarka, poseł na Sejm RP Andrzej Ćwierz, wicestarosta Jacek Stańda, prezesi spółek miejskich, dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Jarosław, przewodniczący Rad Dzielnic, dziennikarze i in.

Poseł Andrzej Ćwierz poinformował, iż uczestniczył 27.01. w spotkaniu Rady Politycznej PiS i zapewnił o pozytywnych rozstrzygnięciach finansowych dla naszego regionu. Po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji, do porządku dołączono głosowanie nad przyjęciem stanowiska RM w sprawie poparcia przez władze miasta PWSZ oraz projekt uchwały w sprawie określenia inkasentów opłaty skarbowej i wynagrodzenia za inkaso.

Pierwszy projekt uchwały dot. zmian osobowych w składzie radnych RM. Z uwagi na wygaśnięcie mandatu radnego Stanisława Misiąga i przejęcie przez niego obowiązków zastępcy burmistrza, do RM wszedł Marek Leśko, który złożył uroczyste ślubowanie. Konsekwencją powołania na wiceburmistrza Stanisława Misiąga, była konieczność podjęcia uchwały zmieniającej składy osobowe komisji stałych RM. Marek Leśko został przewodniczącym komisji zdrowia, opieki społecznej i ochrony środowiska i członkiem komisji budżetowej, a w skład komisji oświaty weszła Bożena Łanowy.

Radni po pozytywnym zaopiniowaniu przez właściwe komisje projektu, jednomyślnie przyjęli uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Jarosław z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych. Kilka minut dyskusji zajęło rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej, zanim została jednogłośnie przyjęta.

Następnie radni zajęli się oświatą omawiając projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, warunki pracy, godziny ponadwymiarowe, zastępstwa oraz nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze, a także w sprawie regulaminu trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród. Zmianie uległy zasady podziału środków: przy zmniejszeniu o 10 % (z 80% na 70%) puli nagród dyrektora szkoły, zwiększono z 20% na 30 % środki funduszu na nagrody Burmistrza Miasta.

Zmiana nastąpiła w trybie udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez podmioty niepubliczne. Dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, udziela się na każdego ucznia w wys. nie niższej niż kwota przewidziana na ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej.

Radni jednomyślnie przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów i pobierania opłat za parkowanie. Strefa płatnego parkowania w obrębie Starego Miasta dotyczy ulic: Rynek, Grodzka, plac św. Michała, Michalovska; opłaty pobierane są w wys. 1 zł za pierwszą i kolejne rozpoczęte godziny postoju w godz. 8.00 - 16.00 w dni robocze, w soboty od 8.00 do 13.00. Na mocy uchwały ustalono wysokości stawek abonamentowych za parkowanie (50 zł - dla prowadzącego działalność gospodarczą, 20 zł dla osoby fiz. zameldowanej na stałe w budynku przyległym do strefy płatnego parkowania, 70 zł - dla pozostałych użytkowników uprawniająca do parkowania na wszystkich parkingach, 120 zł - opłata ryczałtowa za tzw. kopertę - tj. zastrzeżone miejsce postojowe).

Projekt uchwały w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 r. wzbudził chwilową dyskusję, po czym radni przegłosowali jednomyślnie uchwałę.

Również jednomyślnie przyjęto uchwałę dot. Programu Współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2007.

Ponadto radni zajęli się projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej od PGKiM sp. z o.o. oznaczonych w operacie ewidencji gruntów miasta obręb nr 4, jako działka nr 2699/11 o pow. 0,0293 ha. Uchwałę przyjeto większością głosów, przy dwóch wstrzymujących się. Rada Miasta - przy czterech głosach wstrzymujących się - wyraziła zgodę na zbycie w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości położonej przy ulicy Burmistrza St. Hajnusa oznaczonej jako działka nr 954/3 o pow. 0,0251 ha w obrębie 4. Przy jednym głosie wstrzymującym się radni podjęli uchwałę dot. nabywania nieruchomości lub ich części przeznaczonych pod budowę nowego odcinka ul. Konfederackiej w Jarosławiu.

Przedostatnia uchwała (przyjeta jednomyślnie) dot. wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości (osiemnaście działek w obrębach 3,4,5) na rzecz użytkownika wieczystego PSS "Społem".

Następnie radni jednomyślnie podjęli uchwałę w sprawie określenia inkasentów opłaty skarbowej oraz wynagrodzenia za inkaso.

Kolejnym punktem obrad było przyjęcie planu pracy komisji rewizyjnej - radna Halina Mańkowska przedstawiła protokół z kontroli działalności burmistrza w efekcie złożonej skargi przez mieszkańca bloku przy ul. Słowackiego. Komisję tworzyli: Halina Mańkowska, Marta Batiuk i Antoni Lotycz. W wyniku postępowania wyjaśniającego ustalono, iż skargi składane są cyklicznie od 15 lat przez tę samą osobę, mimo wypełnienia przez właściciela lokalu wskazówek komisji dot. wycieszenia lokalu przy ul. Słowackiego. Sprawozdanie komisji zostało przyjete jednogłosnie przez radnych.

Interpelacje zgłoszone podczas sesji dotyczyły:

 • utworzenia na stronie internetowej UM linku Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia (zgłosił Marian Janusz),
 • w związku toczącym się postępowaniem sądowym przeciwko zastępcy komendanta SM przewodniczący KPPiP Józef Bednarczyk zwrócił się z wnioskiem o zawieszenie danej osoby w wykonywaniu czynności służbowych do czasu zakończenia sprawy,
 • radny Stanisław Machała zapytał czy przy ul. Piekarskiej planowana jest budowa wielkopowierzchniowego sklepu typu Tesco, dla którego wg radnego zabezpiecza się energię potrzebną do funkcjonowania sklepu. Zapytał także czy władze miasta prowadzą rozmowy z inwestorami w kwestii zagospodarowania placu.

Odpowiedzi udzielał burmistrz Andrzej Wyczawski, który zapewnił, iż na stronie internetowej UM znajdzie się link do SMJ. Problem wokół osoby zastępcy komendanta Straży Miejskiej odłożył do zamknięcia postępowania w sądzi. Regulacje prawne nie przewidują instytucji zawieszenia. Nowy regulamin SM nie zawiera funkcji zastępcy komendanta.

Odwołując się do interpelacji w sprawie placu przy ul. Piekarskiej burmistrz Andrzej Wyczawski oświadczył, iż nic nie wie na temat budowy na tym miejscu sklepu wielkopowierzchniowego i zabezpieczenia energetycznego dla takiego przedsięwzięcia. Jest jednak przekonany, iż położone przy ul. Piekarskiej tereny, winny przyczynić się do rozwoju miasta, a zatem będą musiały być wcześniej przeprowadzone analizy i konsultacje społeczne. Mieszkańcy wypowiedzą swoją opinię za lub przeciw proponowanym rozwiązaniom. Burmistrz przyznał, że wiele firm z dużym kapitałem jest zainteresowanych inwestycją na tym miejscu i z niektórymi ofertami miał już okazję się zapoznać. Podkreślił jednak, że bez decyzji Rady Miasta nie zostaną podjęte żadne działania w tej kwestii.

Przewodniczący Rady Miasta
Janusz Szkodny
Numery archiwalne
Lipiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 • Bayala i ostatni smok - 2D
  9,10,12,14,15 Lipca
  godzina: 13.30
 • Wiking i magiczny miecz 2D
  10,12,14,15 17,19,21,22,23 Lipca
  godzina: 16.00