Nasze wydawnictwa

styczeń-luty, nr 1-2 (171-172) / 2007

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jarosławia

Na podstawie obowiązujących przepisów prawnych właściciele posesji przyległych do tzw. traktów pieszych tj. do chodników obowiązani są do utrzymywania w należytym porządku placów przy swoich nieruchomościach. W przypadku opadów śniegu wiąże się to z systematycznym odśnieżaniem chodników oraz zabezpieczaniem śliskich nawierzchni.

W związku z sygnałami w sprawie nie odśnieżanych chodników, przypominam, iż nie wywiązanie się z tego obowiązku będzie skutkowało nałożeniem mandatu na właściciela posesji przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Przepisy prawne precyzyjnie określają obowiązki odśnieżania chodników przez właścicieli posesji położonych przy traktach pieszych. I tak ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w art. 5 ust. 1 pkt 4 (Dz.U.1996, poz. 622 z późn. zm. brzmi: "właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie porządku i czystości przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości".

W przypadku uszczerbku na zdrowiu wskutek poślizgnięcia się i upadku pieszego na śliskiej/zaśnieżonej nawierzchni, poszkodowany ma prawo zwrócić się do właściciela posesji o stosowne odszkodowanie.

Burmistrz Miasta Jarosławia
Andrzej Wyczawski
Copyright © 2014 Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, 37-500 Jarosław
Tel.: +48 16 624 87 00, faks: +48 16 624 87 65