Strona główna » Nasze wydawnictwa » styczeń-luty, nr 1-2 (171-172) / 2007 » Ogłoszenia
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

styczeń-luty, nr 1-2 (171-172) / 2007

Ogłoszenie PWiK w Jarosławiu
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Spółka z o.o. Jarosław, ul. Hetmana Jana Tarnowskiego 28 działając na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.Nr 72, poz. 747 z późn. zmianami),

ogłasza

taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Miejskiej Jarosław w okresie od dnia 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2007 r., zweryfikowane przez Burmistrza Miasta Jarosławia.
 1. Rodzaje prowadzonej działalności
  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarosławiu Spółka z o.o. prowadzi działalność związaną ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków w zakresie:
  • poboru, uzdatniania i rozprowadzania wody,
  • odprowadzania i oczyszczania ścieków.

 2. Taryfowe grupy odbiorcówW zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ma zastosowanie dla wszystkich grup odbiorców usług taryfa jednolita dwuczłonowa składająca się z ceny wyrażonej w złotych za m3 dostarczonej wody oraz stawki opłaty abonamentowej, niezależnej od ilości dostarczonej wody. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ma zastosowanie dla wszystkich grup odbiorców usług taryfa ilościowa jednolita, jednoczłonowa zawierająca cenę za 1m3 odprowadzonych ścieków, za wyjątkiem dostawców ścieków korzystających z innych źródeł wody, niż sieć wodociągowa PWiK oraz posiadających urządzenia pomiarowe. W tych dwóch przypadkach stosuje się opłatę abonamentową w wysokości i na zasadach jak przy zbiorowym zaopatrzeniu w wodę*

 3. Rodzaje i wysokość cen i opłat
  3.1 Za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
  3.1.1 Cena za 1 m3 dostarczonej wody w wysokości:
  • Gospodarstwa domowe
   2,92 (Cena netto w zł)
   0,20 (VAT 7% w zł)
   3,12 (Cena brutto w zł)
  • Odbiorcy poza przemysłowi
   2,92 (Cena netto w zł)
   0,20 (VAT 7% w zł)
   3,12 (Cena brutto w zł)
  • Odbiorcy przemysłowi
   2,92 (Cena netto w zł)
   0,20 (VAT 7% w zł)
   3,12 (Cena brutto w zł)
  3.1.2 Opłata abonamentowa Stawka opłaty abonamentowej w zł/odbiorcę/miesiąc
      2,01 (Cena netto w zł)
      0,14 (VAT 7% w zł)
      2,15 (Cena brutto w zł)
  3.2 Za zbiorowe odprowadzanie ścieków:
  3.2.2 Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków w wysokości:
  • Gospodarstwa domowe
   3,00 (Cena netto w zł)
   0,21 (VAT 7% w zł)
   3,21 (Cena brutto w zł)
  • Odbiorcy poza przemysłowi
   3,00 (Cena netto w zł)
   0,21 (VAT 7% w zł)
   3,21 (Cena brutto w zł)
  • Odbiorcy przemysłowi
   3,00 (Cena netto w zł)
   0,21 (VAT 7% w zł)
   3,21 (Cena brutto w zł)
  3.2.2 Opłata abonamentowa * Stawka opłaty abonamentowej w zł/odbiorcę/miesiąc
      2,01 (Cena netto w zł)
      0,14 (VAT 7% w zł)
      2,15 (Cena brutto w zł)

 4. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe
  • Ilość wody dostarczanej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody,
  • Ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
  W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie umowy jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.
  • W przypadku niesprawności wodomierza głównego ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, na podstawie średniego zużycia w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy niesprawności wodomierza.

 5. Warunki stosowania cen i stawek opłat
  • Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.
  • Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki na podstawie faktur wystawianych przez Przedsiębiorstwo w okresach obrachunkowych, w terminie określonym w umowie, nie krótszym niż 14 dni od doręczenia faktury.
Numery archiwalne