Strona główna » Nasze wydawnictwa » październik, nr 11 (95) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

październik, nr 11 (95) / 2000

Strona 3
Na zdjęciu radni podczas sesji w dniu 25 września 2000 | Fot. Z.K.
Na zdjęciu radni podczas sesji w dniu 25 września 2000
Fot. Z.K.

Sesja Rady Miasta

 

Podczas XXIV sesji Rady Miasta Jarosławia, która odbyła się 25 września 2000 r. w godz. 900 - 1300 podjęto 14 uchwał.

Na wstępie Przeor klasztoru dominikańskiego O. Dariusz Kantypowicz jako asystent kościelny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Przemyślu Oddział w Jarosławiu podziękował za wsparcie finansowe udzielane na prowadzenie działalności statutowej, w tym m.in. na 3 świetlice, do których uczęszcza łącznie ok. 100 dzieci.

Jednomyślnie podjęto uchwałę w sprawie nadania ulicy prowadzącej do stadionu sportowego, a łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Dolnoleżajską nazwy Burmistrza Jerzego Matusza. Tym aktem Rada uczciła pamięć zmarłego tragicznie w 1999 r. Burmistrza.

Kolejną, bardzo ważną decyzją było ustalenie regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych, dla których organem prowadzącym jest Rada Miasta Jarosławia, dodatków do wynagrodzenia i nagród. Po konsultacjach ze związkami zawodowymi, Rada postanowiła, że środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli danej szkoły będą stanowić 5% kwoty planowanej na wynagrodzenia zasadnicze.

Ponadto uzgodniono wartości 1 punktu dla pracowników niepedagogicznych Publicznego Gimnazjum Nr 1, 2 i 3.
Kolejna uchwała dotyczyła przystąpienia do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren wolny od zabudowy, użytkowany rolniczo, położony po północnej stronie linii kolejowej Przemyśl - Rzeszów celem określenia warunków użytkowania i zagospodarowania obszaru dla realizacji linii elektroenergetycznej 110 kV.

Jednomyślnie podjęto uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ul. Cmentarnej jako wkład niepieniężny na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Następnie Rada przyjęła rezygnację p. Wacława Zemana z członkostwa w Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego.

W związku z prośbą Agencji Mienia Wojskowego Oddział Terenowy w Krakowie, radni wyrazili wolę przejęcia na stan mienia komunalnego działki położonej przy ul. Słowackiego, na której zlokalizowany jest "Pomnik Walk i Męczeństwa".

Podczas sesji podjęto 2 uchwały wprowadzające zmiany w budżecie miasta na 2000 r. w których zwiększono wydatki na oświetlenie ulic, pomoce naukowe i dydaktyczne dla szkół podstawowych i gimnazjów, opiekę społeczną, pokrycie kosztów opracowania ostatniego etapu strategii rozwoju miasta, funkcjonowanie Rady i Urzędu Miasta oraz spłatę odsetek od kredytu na bieżące wydatki.

Również jednomyślnie przyjęte zostały dwie uchwały z zakresu gospodarowania mieniem: jedna dotyczyła sprzedaży w trybie bezprzetargowym gruntu położonego przy ul. Zwierzynieckiej jako niezbędnego dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, druga dotyczyła nabycia na rzecz gminy miejskiej Jarosław nieruchomości położonej przy ul. Raszyńskiej. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego os. Za Parkiem znajduje się zapis: "Jest to teren pod ulicę lokalną obsługującą bezpośrednio teren budownictwa wielorodzinnego i jednorodzinnego. Przy ulicach tych należy lokalizować zespoły parkingów dla ludności osiedla".

Następnie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Przewodniczący Zarządu Miasta p. Jan Gilowski złożył sprawozdanie z pracy za okres 8 miesięcy, które zamieszczamy na str. 4.

Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta
Jarosław Pagacz

"JAROSŁAWY 2000"


Jak co roku, w grudniu, z okazji rocznicy relokacji naszego miasta na prawie magdeburskim, wręczane są nagrody Burmistrza Miasta za wybitne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego.

Zgłoszenia kandydatów mogą dokonywać organizacje, związki i stowarzyszenia na specjalnych formularzach w terminie do 31.10. br. Druki zgłoszenia kandydatów do nagrody "Jarosława 2000" można otrzymać w Wydziale Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta, III piętro, p. 39.

 

Numery archiwalne
Maj 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31