Strona główna » Nasze wydawnictwa » kwiecień, nr 5 (89) / 2000 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

kwiecień, nr 5 (89) / 2000

Strona 9
Sesja Rady Miasta

27 marca na XVII sesji obradowało 29 radnych Rady Miasta Jarosławia. Na początku odbyło się wręczenie - przyznanej 13 grudnia 1999 r. - Złotej Odznaki "Za Zasługi dla Miasta Jarosławia" Księdzu mjr Andrzejowi Surowcowi, Proboszczowi Parafii p.w. Chrystusa Króla w Jarosławiu, Kapelanowi Garnizonu Jarosławskiego "za szczególne zaangażowanie sił, woli i serca w budowę nowego kościoła pw. Chrystusa Króla, przepięknego dzieła współczesnej sztuki sakralnej poświęconego jako wotum za 2000 lat chrześcijaństwa, oraz wieloletnią działalność kulturalną i społeczną, duży wkład pracy w realizację nowoczesnej wizji pracy duszpasterskiej poprzez stworzenie znakomitych warunków dla powstania i rozwoju wielu stowarzyszeń i grup wspólnotowych integrujących dzieci, młodzież i dorosłych z terenu miasta i okolic".

W imieniu Rady Miasta sylwetkę Ks. Proboszcza Andrzeja Surowca przedstawił Wiceprzewodniczący p. Stanisław Sobocki: "Blisko 10-letni pobyt Księdza Kapelana w Jarosławiu zaznaczył się budową pięknego, nowoczesnego kościoła pw. Chrystusa Króla, którego wnętrza kryją wiele cennych dzieł sztuki współczesnej. Kościół oraz obiekty towarzyszące powstały dzięki dużym staraniom i wysiłkom Księdza Proboszcza. Chciałbym również podkreślić duże znaczenie Księdza w prowadzeniu na terenie miasta działań integrujących młodzież i dzieci poprzez wychowanie we wspólnotach oraz aktywne działanie na rzecz promocji miasta Jarosławia, zarówno w kraju jak i poza jego granicami. Z inicjatywy Księdza Andrzeja Surowca powstało w naszym mieście szereg Stowarzyszeń m.in. Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga oraz Klub Sportowy Kolping Jarosław, których działalność ma ponadlokalny charakter. Zawsze Ksiądz Proboszcz angażował się w organizowanie uroczystości kościelnych jak obchody 400-lecia Unii Brzeskiej, Festiwal Kolęd i Pastorałek oraz wiele innych. Doceniając pracę Księdza Proboszcza Rada Miasta Jarosławia jednomyślnie przyznała złotą odznakę 'Za Zasługi Dla Miasta Jarosławia'".

"Przyszedłem do Jarosławia z zewnątrz i mam nadzieję, że przez te lata wpisałem się, albo wkupiłem się na tyle, że mogę się czuć współobywatelem tego miasta. Cieszę się tym bardziej, że jest to zamknięcie pewnego etapu działalności parafii... udało mi się wnieść w to piękne dziedzictwo jakie tutaj jest, obiekt znaczący pod względem architektury i wystroju wnętrza" - powiedział Ks. Proboszcz.

Podczas obrad podjęto 7 uchwał. Większością głosów (3 wstrzymujących się) przyjęto zmiany w uchwale w sprawie szczególowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze; szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Również większością głosów, przy 1 wstrzymującym się podjęto uchwałę w sprawie wspólnej realizacji zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku drogi krajowej Nr 4 Zgorzelec - Medyka w Jarosławiu.

Następnie 16 głosami za, przy 9 przeciwnych i 1 wstrzymującym się zadecydowano o sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Cegielnianej.

Jednomyślnie podjęta została uchwała intencyjna o zamiarze założenia od września br. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jarosławiu.

Mając na uwadze trudne warunki życia, jednomyślnie wprowadzono zmiany do uchwały w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach miejskich. W § 2 uchwały publikowanej w poprzednim numerze Biuletynu dopisano pkt 6, w którym zapisano, że "Zarząd Miasta Jarosławia po indywidualnym rozpatrzeniu wniosku, może udzielić zwolnienia z miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu w wysokości 100% w przypadku rodzin dotkniętych klęską żywiołową i losową". Dodatkowy pkt 7 mówi o zwolnieniu z tych opłat dzieci z Domów Dziecka uczęszczających do przedszkoli miejskich.

Również jednomyślnie przyjęto zmiany w budżecie miasta na rok 2000 w związku z dodatkowymi dochodami dzięki dotacjom: celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji Zakład Uzdatniania Wody, utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych, budowę budynku komunalnego, opiekę społeczną oraz na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom.

Uchwała w sprawie poręczenia długoterminowego kredytu zaciągniętego przez PWiK Sp.z o.o. w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławiu" w wys. 9 mln zł zyskała pełne poparcie obecnych na sesji radnych.

Przewodniczący Rady Miasta Janusz Szkodny
Numery archiwalne
Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31