Strona główna » Nasze wydawnictwa » grudzień, nr 12 (84) / 1999 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

grudzień, nr 12 (84) / 1999

Strona 6
Uchwała Nr 250/XIII/99 Rady Miasta Jarosławia
z dnia 13 grudnia 1999 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności podatku i sposobu jego poboru

Działając na podst. art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 15, poz. 74 z późn. zm.), art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) oraz w związku zrozporzadzeniem ministra finansów z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 96, poz. 1129) Rada Miasta Jarosławia Uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się stawkę podatku od każdego posiadania psa w wysokości 28 zł rocznie.

§ 2

Zwalnia się od podatku: 1) emerytów i rencistów prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe mieszkających samotnie, których wyłącznym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta, 2) dozorców nocnych utrzymujących jednego psa, 3) osoby i przedsiębiorstwa trudniące się sprzedażą psów, 4) osoby posiadające psy - szczenięta do ośmiu tygodni.

§ 3

Podatek płatny jest z góry bez wezwania do 30 kwietnia 2000 r. lub w ciągu dwóch tygodni od daty wejścia w posiadanie psa.

§ 4

Podatek pobiera się w połowie stawki, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.
§ 5

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Miasta Jarosławia.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetowej Rady Miasta Jarosławia.

§ 7

Traci moc Uchwała Nr 20/III/98 Rady Miasta Jarosławia z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminu płatności podatku i sposobu jego poboru.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia, w Biuletynie Informacyjnym Rady i Zarządu Miasta Jarosławia oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.UCHWAŁA Nr 260/XIII/99 RADY MIASTA JAROSŁAWIA z dnia 13 grudnia 1999 r.
o zmianie uchwały w sprawie ustalenia miejsc targowych oraz określenia dziennych stawek opłaty targowej na bazarach i targowiskach na terenie miasta Jarosławia.


Na podst. art. 5 dekretu o targach i targowiskach z 2 sierpnia 1951 (Dz.U. Nr 41 poz. 313 z późn. zm.) oraz art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z 19 stycznia 1991 r. (Dz.U. Nr 9 poz. 31)
Rada Miasta Jarosławia uchwala,co następuje:


§ 1

W Uchwale Nr 348/XL/96 Rady Miasta Jarosławia z dnia 13 grudnia 1996 r. w sprawie ustalenia miejsc targowych oraz określenia dziennych stawek opłaty targowej na bazarach i targowiskach na terenie miasta Jarosławia, wprowadza się następującą zmianę:

§ 3 otrzymuje brzmienie:
 1. Ustala się dziennie stawki opłaty targowej, na targowiskach na terenie miasta za 1m2 zajętej powierzchni w następującej wysokości:
  1. handel art. nabiałowymi, warzywami, owocami, grzybami, kwiatami, art. rolno - spożywczymi - 3,50 zł
  2. handel z ręki art. używanymi - 3,50 zł
  3. handel z ręki art. nowymi (w tym wyrobami wikliniarskimi) - 4,50 zł
  4. handel ze stolika, łóżka, art. używanymi i nowymi (za miejsce) - 7,00 zł
  5. handel ze straganu, samochodu osobowego, osobowo - towarowego, Żuka, Nysy (za miejsce) - 20,00 zł
   • z samochodu dostawczego do 1,5 ton ładowności (za miejsce) - 27,00 zł
   • z samochodu ciężarowego ponad 1,5 ton ładowności (za miejsce) - 33,00 zł
  6. handel z samochodu ciężarowego
   1. meblami i sprzętem gospodarstwa domowego - z samochodu dostawczego do 1,5 ton ładowności (za miejsce) - 30,00 zł - z samochodu ciężarowego ponad 1,5 ton ładowności (za miejsce) - 40,00 zł
   2. pozostałymi artykułami (za miejsce) - 33,00 zł
  7. handel samochodami i akcesoriami:
   1. samochodami osobowymi (za miejsce) - 13,00 zł
   2. samochodami ciężarowymi i dostawczymi (za miejsce) - 17,00 zł
   3. akcesoriami motoryzacyjnymi (za miejsce) - 13,00 zł
  1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej w wysokości 1,10 zł za 1 m2 zajętej powierzchni.
  2. Opłatę z pkt. 1 stosuje się tylko dla potrzeb obliczenia miesięcznego abonamentu dla osób prowadzących działalność handlową na terenie za Halą Targową (poniżej muru oporowego).
 2. Za rezerwację miejsca na targowisku będzie pobierana raz w miesiącu przedpłata w kwocie 4,00 zł za każdy dzień targowy. Osoba, która wykupi bloczek opłaty targowej jako rezerwację, będzie opłacać dzienną stawkę pomniejszoną o jednostkową przedpłatę.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3

Nadzór nad wykonaniem Uchwały powierza się Komisji d/s Gospodarki Miejskiej Rady Miasta Jarosławia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2000 r. i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacyjnym Rady i Zarządu Miasta.
Numery archiwalne
Czerwiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30