Strona główna » Nasze wydawnictwa » luty, nr 2 (74) / 1999 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

luty, nr 2 (74) / 1999

Strona 3
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

"Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej jest zadaniem własnym gminy ". Ten zapis z ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych oznacza, że realizacja polityki mieszkaniowej została przez państwo powierzona samorządom terytorialnym. Za tym ustawowym obowiązkiem niestety nie poszły żadne konkretne środki finansowe. Czy wobec tego miasto powinno pozostawać bierne wobec przytoczonego wcześniej zapisu? Czy powinno czekać na inne rozwiązania prawno - finansowe? Z całą pewnością - nie!


Mimo tak niekorzystnych rozwiązań miasto posiada dość duży margines wyboru drogi rozwoju mieszkalnictwa oraz wyboru sposobów gromadzenia i kierunków przeznaczenia własnych środków finansowych. Myślę, iż odbywać się to będzie nie tylko poprzez angażowanie środków własnych, ale także przez różnego rodzaju działania stymulacyjne, organizatorskie i wspomagające innych inwestorów (np. prywatnych, spółdzielczych, deweloperów, itp.). Należy pamiętać, iż budownictwo jest szansą na pobudzenie naszej lokalnej gospodarki. Szansą, z której obecnie zbyt rzadko korzystamy. Inwestycje mieszkaniowe wymuszają bowiem kolejne zakupy związane z wykończeniem i urządzeniem mieszkań. To z kolei napędza koniunkturę w wielu innych branżach i sektorach naszej gospodarki.


W projekcie tegorocznego budżetu miasta Zarząd Miasta przeznaczył 400 tys. zł na realizację budowy budynku komunalnego. Wprawdzie środki te, są przysłowiową kroplą w morzu potrzeb, niemniej uważam, że pierwszy krok został już zrobiony i że będzie to krok we właściwym kierunku, gdyż następne nasze działania w tym zakresie będą logiczną konsekwencją podjętej wcześniej decyzji.


Trwają obecnie przygotowania do powołania Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS) w Jarosławiu. Nie zostało jeszcze przesądzone czy miasto samodzielnie (na zasadzie jednoosobowej spółki), czy też wspólnie z innymi podmiotami prawnymi lub osobami fizycznymi taki TBS utworzy. Zauważyć należy, że powstanie TBS-u z udziałem miasta jest na pewno bardziej korzystne (ze względów finansowych), niż budowanie budynków komunalnych. Na budownictwo komunalne miasto musi na ten cel przeznaczyć 100% własnych środków, zaś w formie Towarzystwa Budownictwa Społecznego 70% ogólnych środków można uzyskać w ramach preferencyjnego kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego i 10% tej kwoty umarza się po zakończeniu inwestycji. Ponadto w 30% pozostałego udziału środków jest wliczana wartość terenu wraz z jego uzbrojeniem, którą miasto wnosi jako swój wkład do planowanego przedsięwzięcia. Szerzej o TBS-ie napiszę w następnym numerze Biuletynu Informacyjnego.


Budownictwo mieszkaniowe realizowane na terenie naszego miasta w innej - niż w wymienionej wcześniej - formie może liczyć również na nasze wsparcie. Rola władz miasta ograniczać się jednak będzie do podejmowania różnego rodzaju inicjatyw oraz do działań promocyjnych i informacyjnych, które zachęcą potencjalnych inwestorów do inwestowania w Jarosławiu.


Także inicjatywy mieszkańców miasta zmierzające do budowania mieszkań w ramach zawiązanych przez siebie spółdzielni mieszkaniowych będą mogły liczyć na pomoc ze strony Zarządu i Rady Miasta Jarosławia. Myślę, że to właśnie budownictwo mieszkaniowe będzie jednym z głównych priorytetów w opracowywanej właśnie strategii rozwoju miasta. Może ono wytyczyć również kierunek rozwoju miasta na najbliższe lata XXI wieku.


Zastępca Burmistrza Miasta
Zbigniew PISKORZ
ZARZąD MIASTA JAROSłAWIA
ogłasza
przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż:


I. Działki Nr 1688/36 o pow. 0,0157 obręb 4 położonej w Jarosławiu przy ul. Konfederackiej.
Cena wywoławcza: 5.495,zł
Termin przetargu: 4 marca 1999 r. o godz. 1000.

II. Działki Nr 1688/37 o pow. 0,0176 obręb 4 położonej w Jarosławiu przy ul. Konfederackiej.
Cena wywoławcza: 6.160,zł
Termin przetargu: 4 marca 1999 r. o godz. 1030.

Teren, w skład którego wchodzą w/w działki ozn. zgodnie z symb. "B 129 MNj", dla którego precyzuje się następujące ustalenia:

- "Teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na terenach zabudowy mieszkaniowej można lokalizować usługi handlu i rzemiosła nieuciążliwego".


Pisemne oferty należy składać do 1 marca 1999 r. w sekretariacie Urzędu Miasta Jarosławia.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj.
I. 549,50 zł
II. 616,00 zł
należy wpłacić w kasie tut. Urzędu najpóźniej w dniu 1 marca 1999 r.
Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1, tel. (0-16) 621 - 20 - 11 wewn. 121.
Numery archiwalne
Czerwiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30