Strona główna » Nasze wydawnictwa » luty, nr 2 (74) / 1999 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

luty, nr 2 (74) / 1999

Strona 5
UCHWAŁA NR 24/III/98 RADY MIASTA JAROSŁAWIA
z dnia 14 grudnia 1998 r.
zmieniającą uchwałę w spr. określenia stawek czynszu
regulowanego za lokale mieszkalne.

Na podst. art. 26, art. 28 i art. 66 ustawy z 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych /Dz. U. Nr 105, poz. 509 z późń. zmianami/, oraz art. 40 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r./ Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 75/VII/94 Rady Miasta Jarosławia z dnia 16 grudnia 1994 r. w sprawie stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne wprowadza się następującą zmianę;

§1, ust.1 otrzymuje brzmienie:

"ustala się dla miasta Jarosławia stawkę bazową czynszu regulowanego za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w wysokości 80 groszy".
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1999 r. i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie oraz opublikowanie w Biuletynie Informacyjnym Rady i Zarządu M. Jarosławia.


Zmiana zasad parkowania na Rynku

Urząd Miasta informuje, że od 1 lutego br. obowiązują nowe zasady parkowania w Rynku. Na wjazdach ustawione są znaki B-39, wyznaczające w dni powszednie, w godzinach 700-1600 strefę ograniczonego postoju. Parkowanie w strefie jest możliwe po wykupieniu karty parkingowej. Wysokość opłaty jest następująca: - za pierwsze pół godziny 0,50 zł, za pierwszą godzinę 1,00 zł, za każdą następną (rozpoczętą) godzinę 1,50 zł. Abonament miesięczny kosztuje 60 zł. Z opłaty zwolnieni są inwalidzi poruszający się oznakowanymi pojazdami i mieszkańcy strefy. Karty parkingowe i abonamenty nabywać można u inkasentów lub w kasie Urzędu. Karty dla mieszkańców strefy są rozprowadzane przez Straż Miejską. Zasady korzystania z karty parkingowej wydrukowane są na jej odwrocie.

Powyższe jest wstępem do zmian zasad organizacji ruchu drogowego w obrębie Starego Miasta, które wejdą w życie - zgodnie z decyzją Zarządu Miasta - z dniem 15 maja br. Podstawą do działania Zarządu Miasta jest Uchwała Nr 488/XXXVIII/97 Rady Miasta z 31 października 1997 r. w sprawie utworzenia strefy ograniczonego ruchu w obrębie Zespołu Staromiejskiego w Jarosławiu obejmującej zespół płatnych parkingów. W celu realizacji uchwały Rady, zlecono do opracowania projekt nowej organizacji ruchu. Po zaopiniowaniu wersji roboczej przez komisje Rady oraz po uzyskaniu niebędnych uzgodnień i zatwierdzeniu projektu przez Wojewodę Przemyskiego, rozpisany został przetarg na wykonanie oznakowania. Wprowadzenie nowej organizacji ruchu wymaga zdjęcia 119 znaków i umieszczenia nowych 252 znaków drogowych pionowych oraz wymalowania nowych oznakowań poziomych. Warunki zimowe oraz potrzebny czas na dotarcie z informacją do użytkowników dróg spowodowały, że Zarząd postanowił wprowadzić nowe zasady ruchu od 15 maja. Wdrożenie ich poprawi płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego a także powinno wyjść "na zdrowie" Starówce.


Stanisław Marmuźniak

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej


Zjazd zjednoczeniowy

Jednym z najważniejszych wydarzeń politycznych nowego roku w naszym mieście było I Zgromadzenie Ruchu Społecznego Akcji Wyborczej Solidarność Ziemi Przemyskiej, które odbyło się 9 stycznia 1999 r. Oprócz licznie przybyłych członków partii zjazd zaszczycili swoją obecnością: Premier Jan Tomaszewski, Wojewoda Podkarpacki Zbigniew Sieczkoś, Marszałek Sejmiku Podkarpackiego Jan Sołek, b. Wojewoda Przemyski Leszek Kisiel, Senator RP i szef Senackiej Komisji Rolnictwa Józef Frączek, Poseł Krzysztof Kłak, Senatror RP Andrzej T. Mazurkiewicz, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Ziemia Przemyska Andrzej Buczek, Przewodniczący ZChN Ziemi Przemyskiej Wacław Zeman, Przewodniczący PSL - PL Gustaw Czubocha oraz gospodarze: Burmistrz Miasta Jerzy Matusz, Zastępca Burmistrza Robert Wiśniewski, szef NSZZ "Solidarność" w ZPDz "Jarlan" S.A. Zdzisław Chwasta i Dyrektor ZSO Nr 2 Tomasz Kulesza.

"8 czerwca 1996 r. z inicjatywy Komisji Krajowej powstała Akcja Wyborcza Solidarność. Szukaliśmy wspólnych rozwiązań, aby stworzyć program i budować struktury, które mogłyby wygrać wybory w 97 r. To się udało. Związek wychodząc coraz bardziej w kierunku takich rozwiązań, aby powołać partię, która przejęłaby wiele ideałów z sierpnia 1980 r., podjął decyzję o stworzeniu RS AWS" - wspominał Premier Tomaszewski.

Goście odpowiadali na liczne pytania dotyczące bezrobocia, szkolnictwa, służby zdrowia, rolnictwa itp.

Wojewoda Podkarpacki apelował o dojrzałość w działaniu: "Oczy społeczeństwa patrzą na AWS. Wchodząc w trudny etap reformy musimy udowodnić udowodnić jesteśmy konsekwentni, że wiemy czego chcemy. Zróbmy wszystko, abyśmy w sposób dojrzały zbudowali nowe strutruktury państwa".


Nowo wybranym Przewodniczącym RS AWS Ziemi Przemyskiej został Krzysztof Kłak.

Zofia Krzanowska
Numery archiwalne
Czerwiec 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30