Strona główna » Nasze wydawnictwa » październik-grudzień, nr 10-12 (180-182) / 2007 » Z prac Urzędu Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

październik-grudzień, nr 10-12 (180-182) / 2007

Uchwała Nr 204/XXI/07 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 listopada 2007r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847)

uchwala się co następuje:

§ 1.

Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Miasta Jarosławia;

 1. od gruntów:
  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,71 zł od 1 m² powierzchni
  pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych 3,74 zł od 1 ha powierzchni
  pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,30zł od 1 m² powierzchni

 2. od budynków lub ich części:
  mieszkalnych 0,59 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
  związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19,01 zł od 1m² powierzchni użytkowej,
  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 8,86 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
  zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 3,84 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
  od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
  5,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej.

 3. od budowli lub ich części - 2 % ich wartości kreślonej na podstawie art.4 ust.1 pkt.3 i ust. 3 – 7 ustawy podatkach i opłatach lokalnych.

 

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr 551/XLIX/05 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 listopada 2005r sprawie stawek w podatku od nieruchomości.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dniao głoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie począwszy od roku podatkowego 2008.

Numery archiwalne
Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31