Strona główna » Nasze wydawnictwa » październik-grudzień, nr 10-12 (180-182) / 2007 » Sesja Rady Miasta
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

październik-grudzień, nr 10-12 (180-182) / 2007

Sesja rady miasta (29.10.2007)

Dwudziesta sesja Rady Miasta Jarosławia, w której uczestniczyli wszyscy radni, poseł Tomasz Kulesza, burmistrzowie, skarbnik, naczelnicy wydziałów i przedstawiciele mediów odbyła się 29 października 2007 r. i trwała 4 godziny.Ponieważ była to pierwsza sesja po wyborach parlamentarnych razem z burmistrzem Andrzejem Wyczawskim wręczyłem posłowi Tomaszowi Kuleszy list gratulacyjny w związku ze zdobyciem największego w naszym mieście poparcia społecznego. Poseł Kulesza zapewnił, że Jarosław i jego potrzeby zawsze będą dla niego najważniejsze. Wyraził też zadowolenie z poprawy wizerunku miasta.

Następnie radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji w dniu 24 września 2007 r.

W pierwszej części obrad burmistrz Andrzej Wyczawski zapoznał radnych ze stanem zaawansowania prac związanych z budową obwodnicy. Przypomniał, że koncepcja programowo-przestrzenna obwodowej została opracowana w październiku 1992 r., a dopiero 6 lat później podpisano porozumienie pomiędzy GDDKiA Oddział Rzeszów i Gminą Miejską Jarosław w sprawie wspólnego opracowania i sfinansowania aktualizacji koncepcji programowej. Szczególną uwagę zwrócił na działania zrealizowane w obecnej kadencji. Na początku roku (6.02.2007) Wojewoda Podkarpacki wydał decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych, a 19 marca 2007 r. Gmina Miejska Jarosław podpisała umowę ze Starostwem Powiatowym na opracowanie dokumentacji projektowej łącznika (od drogi obwodowej do drogi Nr 4 – ul. 3 Maja na wysokości ul. Morawskiej), który przebiegał będzie przez teren Gminy Jarosław. Podziękowała Rada Miasta za podjęcie 2 kwietnia br. uchwały Nr 71/VIII/07 w sprawie nabywania nieruchomości lub ich części położonych w Jarosławiu a przeznaczonych pod budowę drogi obwodowej (tzw. resztówki), dzięki której w sierpniu 2007 r. zostało podpisane porozumienie z GDDKiA o zbyciu na jej rzecz tych właśnie resztówek. W czerwcu natomiast inwestor zadania tj. GDDKiA Oddział w Rzeszowie złożył do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie koncepcję programową budowy dwupoziomowego węzła na przecięciu trasy projektowanej obwodnicy Jarosławia z drogą wojewódzką Nr 865 Jarosław - Bełżec oraz koncepcję programową projektowanego w ciągu obwodnicy przejazdu drogowego nad ul. Zwierzyniecką. W tym roku również droga obwodowa miasta Jarosławia ujęta została w Programie Operacyjnym Rozwoju Polski Wschodniej na lata 2007-2013. W sierpniu 2007 r. rozpoczęte zostały prace archeologiczno-sondażowe na terenie trasy obwodnicy, na stanowiskach wyznaczonych przez służby konserwatorskie. Jednym z ważniejszych momentów było pozytywne zaakceptowanie (12 października 2007 r.) przez Komisję Oceny Projektów Inwestycyjnych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie rozwiązań dwupoziomowych skrzyżowań drogi obwodowej z ul. Zamkową.

W części uchwałodawczej sesji podjęto 8 uchwał dot. zmian w budżecie miasta na rok 2007, w których m.in. przeznaczono kwotę 25,7 tys. na finansowanie zakupu posiłków mlecznych dla dzieci ze szkół jarosławskich, 42 tys. zł - na wymianę nawierzchni placu przy budynkach Pl. Mickiewicza, na utwardzenie nawierzchni drogi ul. Boczna Siemińskiego, remont ul. Chrobrego na odcinku od. ul. Siemińskiego do ul. Przemysłowej oraz na bieżące utrzymanie ulic, 18 tys. zł - na budowę oświetlenia ul. Boczna Pełkińskiej, 10 tys. zł - na dofinansowanie zakupu sprzętu dla Komendy Powiatowej policji w Jarosławiu, a także 22 tys. zł - na wykonanie dachu w Szkole Podstawowej Nr 4.

Długa dyskusja toczyła się wokół kolejnego projektu uchwały, w którym znalazła się propozycja przeznaczenia kwoty 100 tys. zł na zwiększenie udziałów gminy w Jarosławskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Warto przypomnieć, że JTBS istnieje od 1999 r. W 2002 r. oddano do użytku 28 mieszkań, w 2005 r. - 40 mieszkań, a od 2006 r. trwają procedury przygotowania do inwestycji budowy dwóch bloków na 96 mieszkań. Obecnie na mieszkania oczekuje około 300 osób.

Kolejna uchwała przyjęta większością głosów, przy 1 wstrzymującym się, dotyczyła procedury uchwalania budżetu Miasta Jarosławia oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu gminy. Następnie radni jednomyślnie uzgodnili wartość jednego punktu dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu – zwiększono jego wartość z 4,50 zł na 5,50 zł. Ponadto radni wyrazili zgodę na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Jarosławia obręb 5 jako działka nr 3054/5 o powierzchni 0,0649 ha. Radni większością głosów, przy 1 przeciwnym i 4 wstrzymujących się wyrazili zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Jarosławia obręb 4 jako działka nr 3401 o powierzchni 0,0219 ha, na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 2624/4 obręb 4 miasta Jarosławia – w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania. Kolejna uchwała przyjęta większością głosów, przy 2 wstrzymujących się wyraża zgodę na zbycie w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Jarosławia obręb 4 jako działka nr 954/11 o powierzchni 0,0132 ha. Następnie na wniosek Stowarzyszenia Miłośników Jarosławia radni zmienili nazwę ulicy Baśki Puzon na ul. Czesławy Puzon ps. „Baśka” i sprostowali pisownię nazw istniejących: ul. Aleksandra Morgenbessera (dotychczasowa nazwa: ul. Aleksandra Morgenbesera), ul. Głęboka dotychczasowa nazwa: ul. Głębocka), ul. kpt. Jana Schrama (dotychczasowa nazwa: ul. Kapitana Jana Szrama), ul. Kornela Ujejskiego (dotychczasowa nazwa: ul. Karola Ujejskiego), pl. Bóżnic (dotychczasowa nazwa: Plac Bożnic) oraz os. Słoneczne (dotychczasowa nazwa: Osiedle Słoneczna)

Ponadto radni zlecili Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jarosławia zbadanie skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Jarosławia w kwestii nieprawidłowego naliczenia zaległości podatkowych za 2005 rok. Kontrola powinna być przeprowadzona w terminie do dnia 19 listopada 2007 r.

W punkcie interpelacje i wolne wnioski poinformowałem, że w odpowiedzi na apel dot. przywrócenia ruchu dwukierunkowego na ulicy Gottfrieda podjęty przez Radę Miasta w dniu 24 września 2007 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dokonała zmiany sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 4 (E-40) z drogą wojewódzką nr 865 poprzez wprowadzenie do programu sygnalizacji warunkowego skrętu w prawo (tzw. zielona strzałka). Przekazałem też informację, że zebrane pieniądze na leczenie 9-miesięcznej Wiktorii delegacja radnych przekazała rodzicom dziewczynki. Na wniosek Posła na Sejm RP Tomasza Kuleszy poprosiłem, by radni zgłosili swój udział w kweście na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na Starym Cmentarzu. Jednocześnie zgłosiłem propozycję udziału radnej Haliny Mańkowskiej i wiceprzewodniczącego Rady Andrzeja Lichończaka do przeliczenia środków zebranych w tej kweście. Ponadto zwróciłem uwagę na dewastacje chodnika przez samochody dowożące towar do Centrum Handlowego „Delikatesy” przy ul. 3-go Maja i zaproponowałem rozważenie możliwości ustawienia na tym terenie znaku zakazu wjazdu samochodów powyżej 3,5 ton. Poprosiłem też o zwiększenie częstotliwości partoli Straży Miejskiej w okolicach tego sklepu. Zgłosiłem wniosek o podłączenie telefonu i wykonanie toalety w Punkcie „Jeden grosz” położonym przy ul. Bandurskiego oraz o zwrócenie baczniejszej uwagi na terminy ważności niektórych produktów spożywczych wydawanych w tym Punkcie.

Z kolei radna Halina Mańkowska przedstawiła wyniki kontroli Komisji Rewizyjnej dotyczącą sposobu ustalania cen wody przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Jarosławiu. Komisja zasugerowała obniżenie wymiaru podatku od nieruchomości dla PWiK, co wpłynie bezpośrednio na obniżenie poziomu cen stawek i opłat za wodę i ścieki.

Ponadto radny Stanisław Machała pytał o kryteria zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Piekarskiej, poruszył temat przygotowania nowej strony internetowej Jarosławia i problemy z systematycznym ukazywaniem się Biuletynu Informacyjnego Miasta Jarosławia. Radny Tadeusz Słowik poprosił o udzielenie odpowiedzi na interpelacje zgłoszone podczas poprzedniej sesji i wyraził zainteresowanie tematem zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie ulic: Grunwaldzkiej - Słowackiego – Piekarskiej – Sikorskiego. Natomiast radny Józef Bednarczyk poprosił o udzielenie szczegółowej informacji na temat ubytku wody z basenu odkrytego, poprosił o zdyscyplinowanie kontrolerów MZK i zobowiązania pełnomocników komitetów wyborczych do usunięcia plakatów swoich kandydatów ze słupów ogłoszeniowych należących do MOK. Problem komunikacji w rejonie ulic Grunwaldzka, Kraszewskiego i Jana Pawła II poruszył radny Marian Janusz. Poprosił też o wykonanie przejścia dla pieszych na ulicy Pruchnickiej, na wysokości Centrum Handlowego ABC.

Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
Janusz Szkodny
Numery archiwalne
Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31