Strona główna » Nasze wydawnictwa » październik-grudzień, nr 10-12 (180-182) / 2007 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

październik-grudzień, nr 10-12 (180-182) / 2007

Sieć Miast Euroregionu Karpackiego

Przez trzy dni (18-20 września 2007 r.) w Jarosławiu debatowali samorządowcy z Polski, Słowacji i Ukrainy podczas konferencji „Sieć Miast Euroregionu Karpaty – budowa instytucji”. Uroczystego otwarcia dokonał burmistrz Andrzej Wyczawski – koordynator wcześniejszego projektu „Miasta Euroregionu Karpackiego - Razem na rzecz rozwoju turystyki”. Na konferencję przybyli przedstawiciele Jaworowa na Ukrainie z burmistrzem Witalijem Domaszowcem, Michaloviec (Słowacja) z zastępcą burmistrza Benjaminem Bancejem, Humennego (Słowacja) z sekretarzem Antonem Klamarem, Sniny (Słowacja) z sekretarzem Janą Rosicovą, a także Przemyśla z prezydentem Robertem Chomą i Sanoka, który reprezentował naczelnik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta Leszek Tomaszkiewicz.

Założenia organizacyjne Sieci Miast przedstawiła Agnieszka Michna – kierownik projektu. Projekt jest realizowany od stycznia 2007 r. w oparciu o współpracę z Użgorodem na Ukrainie dzięki wsparciu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina. „Mamy już pewne doświadczenia sprzed 3 lat, gdy otwieraliśmy Biuro Współpracy Transgranicznej. Teraz pojawia się nowe wyzwanie, ale jego realizacja może przynieść o wiele większe owoce” – twierdzi burmistrz Andrzej Wyczawski.

„Produktem finalnym wszystkich działań w ramach tego projektu, a także po jego zakończeniu ma być funkcjonująca struktura organizacyjna oddziałująca na rozwój współpracy miast a przede wszystkim generująca innowacyjne wielostronne projekty współpracy” – przekonywała Agnieszka Michna. Projekt zakłada 12 tzw. akcji tematycznych, do których zaliczono m.in.: kulturę, edukację, turystykę, ochronę zdrowia, naukę, ekologię. Są też inne dziedziny np. administracja publiczna, społeczeństwo informacyjne, zarządzanie czy rozwój obszarów wiejskich. Joanna Jeż - dyrektor Polskiego Biura Euroregionu Karpackiego podkreśliła, że projekt był najwyżej oceniony przez ekspertów. W swoim wystąpieniu zaprezentowała doświadczenia Euroregionu Karpaty. Łącznie zrealizowano 127 projektów przedakcesyjnych na kwotę 2.636.360 euro. Był wśród nich m.in. jarosławski projekt „Jarosław – Michalovce. Most przyjaźni ponad K a r p a t a m i ” . D y r e k t o r Depar tamentu Współpracy T e r y t o r i a l n e j M i n i s t e r s t w a Rozwoju Regionalnego Dawid Lasek porównywał poprzednie projekty transgraniczne do tych planowanych na lata 2007-2013. Poza różnicami polegającymi na wprowadzeniu zaliczek i stopnia finansowania wymienił funkcjonowanie wspólnego sekretariatu technicznego i wprowadzenie zasady partnerstwa wiodącego. Podkreślił, że nowe projekty otrzymały wyższą rangę. Mówił też w jaki sposób należy się przygotowywać, aby jakość projektów gwarantowała dofinansowanie. 

Przez dwa kolejne dni (19- 20.09.) w sali wystawowej Zespołu Szkół Plastycznych czynna była wystawa promująca miasta uczestniczące w projekcie. We środę 19 września przedstawiciele wszystkich obecnych samorządów dokonali uroczystego otwarcia Biura Sieci Miast Partnerskich.

Punktem kulminacyjnym było uroczyste podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Sieci Miast Euroregionu Karpackiego przez samorządy Jarosławia i Użgorodu – jako inicjatorów, a także Jaworowa, Humennego, Michaloviec, Sniny, Przemyśla i Sanoka. W liście intencyjnym zapisano m.in.: „Sieć Miast Euroregionu Karpackiego jest stowarzyszeniem utworzonym dla ożywienia wzajemnych stosunków samorządów miejskich, położonych na terenie Euroregionu Karpackiego we wszystkich dziedzinach gospodarczych, kulturalnych oraz społecznych, w nawiązaniu do historycznej tradycji dobrego sąsiedztwa”.

Zofia Krzanowska
Numery archiwalne
Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31