Strona główna » Nasze wydawnictwa » październik-grudzień, nr 10-12 (180-182) / 2007 » Różne
Bądź na bieżąco z informacjami z Jarosławia, zostaw nam swój e-mail:

Nasze wydawnictwa

październik-grudzień, nr 10-12 (180-182) / 2007

ZIMOWE UTRZYMANIE CHODNIKÓW
Co roku jak bumerang powraca problem zimowego utrzymania dróg, chodników i placów. Kwestie te reguluje ustawa „ o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” z 13 września1996r. / Dz.U.96. Nr. 132, poz. 622 z późn. zmianami/ oraz uchwała Nr 613/LII/06 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 lutego 2006r. „ w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jarosławia”. Zgodnie z ustawą cyt. wyżej, właściciel nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością, ma obowiązek ; uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną cześć drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Tyle na ten temat mówią przepisy, a jaka jest rzeczywistość każdy widzi po pierwszych intensywniejszych opadach śniegu. Chociaż zauważyć należy także, że coraz większa liczba mieszkańców i instytucji na których ciąży ten ustawowy obowiązek wywiązuje się z niego rzetelnie, bez konieczności interwencji ze strony Straży Miejskiej. Ponadto należy w tym miejscu przypomnieć wszystkim właścicielom nieruchomości, że są obowiązani również do usuwania sopli i nawisów śniegowych z dachów i rynien. Chcę również dodać, że ustawodawca oprócz obowiązku przewidział także kary dla osób nie stosujących się do przepisów ustawy. Mandat karny, który może nałożyć Straż Miejska na osoby nie przestrzegające przepisów przywołanych wyżej wynosi 100zł.
Anrzej Jędrejko
Komendant Straży Miejskiej
Numery archiwalne
Styczeń 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31